(10.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Kubíčkovi. Příslušný pozměňovací návrh mám tady u sebe - parlamentní dokument 685. Někdo další do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu.

Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane místopředsedo vlády? Není. Pane zpravodaji? Také ne. Není tedy žádný návrh k hlasování. Končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi a děkuji panu zpravodaji.

 

Pan ministr a místopředseda vlády ještě zůstane u stolku zpravodajů, protože dalším bodem našeho jednání je

9.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb.,
o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 73/ - druhé čtení

Požádám pana poslance Radima Fialu, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Zároveň požádám pana místopředsedu vlády a ministra financí, aby přednesl z pověření vlády úvodní slovo k tomuto tisku. Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, máte před sebou zákon, kterým se navrhuje pouze změna zákona o dluhopisech. Zákon o dluhopisech byl naposledy zásadněji novelizován v roce 2012, když tato změna výrazně přiblížila svět dluhopisů soukromému právu a měla jednoznačně pozitivní účinky. Také díky této novelizaci došlo k výraznému nárůstu počtu primárních emisí dluhopisů. Dluhopisy tak začínají být důležitým a vítaným zdrojem financí pro firmy. Zároveň představují další příležitosti pro investory.

Návrh obsahuje ve své podstatě technické změny. Řeší zejména právní status takzvaných hybridních dluhových papírů, upřesňuje náležitosti dluhopisů a umožňuje větší flexibilitu ve zpřístupňování emisních podmínek dluhopisů. Při jeho přípravě byla pravidelně konzultována Česká národní banka, Česká bankovní asociace i Asociace pro kapitálový trh České republiky. Návrh je tedy nekonfliktní a jeho charakteristika je prorůstová.

Rozpočtový výbor návrh projednal a jednomyslně doporučil jeho schválení. Diskuse k tomuto návrhu na výboru neproběhla. Vzhledem k tomu si vás dovoluji požádat o podporu navrženého zákona a o jeho hladké schválení. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí za jeho úvodní slovo. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 73/1. Žádám pana zpravodaje rozpočtového výboru poslance Radima Fialu, aby přednesl zpravodajskou zprávu. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Jak už jste slyšeli odůvodnění vládního návrhu zákona od pana ministra financí, já si dovolím jenom doplnit usnesení rozpočtového výboru, kdy po úvodním slově náměstka ministra financí Urbana, zpravodajské zprávě poslance Fialy a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, schválila bez připomínek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím. Obecnou rozpravu končím. Zahajuji rozpravu podrobnou, do které také nemám žádnou písemnou přihlášku a ptám se, jestli se někdo hlásí z místa do podrobné rozpravy. Nevidím. Končím i podrobnou rozpravu.

Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pan ministr nemá zájem, pan zpravodaj také ne. Končím tedy i druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho jednání je

10.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb.,
o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 84/ - druhé čtení

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Hlásí se místo ní pan ministr Jan Mládek. Ještě než mu dám slovo, požádám pana poslance Jaroslava Zavadila, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, protože je zpravodajem výboru pro tento tisk. Pan ministr Jan Mládek uvede tedy tento tisk. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.

Důvodem předložení tohoto vládního návrhu zákona je především další snižování administrativní zátěže zaměstnavatelů, podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením a úprava kontrolní činnosti na úseku zaměstnanosti. Vládní návrh zákona je komplexní novelou zasahující do několika právních předpisů. Zásadní změnou této novely je zavedení kategorie osob zdravotně znevýhodněných jako subkategorie fyzických osob se zdravotním postižením a s tím související pravomoci okresních správ sociálního zabezpečení, které budou posuzovat zdravotní stav fyzických osob a rozhodnou o jejich zařazení do kategorie osob zdravotně znevýhodněných. S tímto souvisí zavedení příspěvku na zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných na chráněném pracovním místě.

Důležitou součástí návrhu zákona je zakotvení možnosti Úřadu práce ČR zjistit potřebné údaje přímo od příslušných úřadů v případě jejich zproštění mlčenlivosti zaměstnavatelem vůči Úřadu práce ČR, dále nové skutkové podstaty přestupků a správních deliktů souvisejících s kontrolou nelegální práce a vedením evidence v oblasti poskytování výrobků nebo služeb při plnění takzvaného povinného podílu a v neposlední řadě i snížení minimální výše pokuty za správní delikt umožnění výkonu nelegální práce z 2 500 (?) korun na 50 tisíc korun. Vládní návrh konečně obsahuje i legislativně technické úpravy, které vyplývají ze skutečnosti, že zákon o zaměstnanosti byl v roce 2011 a 2012 vícekrát novelizován.

Vládní návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku, který jej doporučil schválit ve znění poslaneckého pozměňovacího návrhu připraveného MPSV. Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona kromě některých technických zpřesnění a drobných úprav především zvyšuje oproti vládnímu návrhu maximální výši příspěvku na zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných na chráněném pracovním místě na 5 tisíc korun s možností zvýšení příspěvku v případě osoby zdravotně znevýhodněné nejvýše o tisíc korun - varianta 5+1. Řeší kolizi s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a další související zákony, sněmovní tisk 30, kterým se zrušuje institut zelené karty, a zavádí zaměstnaneckou kartu jako nový typ pobytového oprávnění.

K výše uvedenému pozměňovacímu návrhu obsaženému v usnesení výboru pro sociální politiku nemám výhradu. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si požádat o propuštění tohoto vládního návrhu zákona do třetího čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi Janu Mládkovi. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Jaroslav Zavadil. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali výboru pro sociální politiku. Usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 84/1. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Děkuji vám, pane předsedající. Dámy a pánové, vážená vládo, nebo zbytku vlády, dovolte mi, abych ve svém zpravodajském vystoupení zdůraznil některé aspekty, které tady byly už naznačeny, ale které bych chtěl ještě rozvinout.

Jak už tady bylo řečeno, zákonem, kterým je novela zákona o zaměstnanosti, která platila od 1. 1. 2012, mělo dojít k podstatnému a postupnému odstranění institutu osob se zdravotním znevýhodněním, což by znamenalo významné oslabení a zhoršení pozice těchto lidí na trhu práce. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP