(16.20 hodin)
(pokračuje Polčák)

Nyní to celé převracíme. Já nemám v zásadě nic proti tomu, ale chci slyšet garance, které budou zaznívat právě z úst představitelů té politické strany, která ovládá Senát. A tady ještě nikdo neřekl nic k tomu, jaké je stanovisko Senátu. To bylo prezentováno na jednání ústavněprávního výboru a bylo již k té zpřísněné původní novele velmi negativní. A to jsem tedy zvědav, jak projde v Senátu takto bezbřehá ústavní novela, která umožní následně na zákonné úrovni ji provést, takže města a obce budou kontrolovány bez jakýchkoli omezení.

Takže nyní už páni zpravodajové nejsou limitováni tím, že musí vystupovat jako zpravodajové, a věřím, že odpovědí i na tady tyto otázky. A stejně tak jsem rád, že dorazila paní ministryně Jourová a že mi tedy sdělí, jakým způsobem bude vyřešen příslib, který byl za klub ANO přiřknut v tom prvním čtení, že se ústavní novela vypořádá s tím postavením obcí. Zatím to vypadá podle i hnutím ANO schvalovaných pozměňovacích návrhů, že opak je přesně pravdou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji prvnímu vystupujícímu v rozpravě, panu poslanci Polčákovi. Pan poslanec Stupčuk ještě v rozpravě, a čekám další přihlášky.

 

Poslanec Štěpán Stupčuk: Děkuji za slovo. Ještě jednou dobrý den. Nemyslím si, že by obce a samosprávy obecně byly potenciálně předmětem kontroly bez omezení. To omezení přece bude dáno zákonem, který jasně následně stanoví, co budou ty zákonné mantinely působnosti pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu ve vztahu k prováděné kontrole daných subjektů, tedy i obcí a krajů.

A nezlobte se na mě, pane kolego, v tuto chvíli hovořit o Senátu, který ještě nerozhodoval, a vy už chcete výsledek. Já myslím, že je to věc, kterou musíme odpracovat. Já jsem taky říkal na kontrolním výboru, že jsem připraven tuto verzi, pokud bude schválena Poslaneckou sněmovnou, obhajovat na půdě Senátu, vědom si toho závazku, že v tuto chvíli je Česká strana sociálně demokratická nejsilnějším senátním klubem v daném Senátu.

A rád bych v tomto kontextu zmínil ještě jednu věc, že to není Senát, který je primárně odpovědný za stav veřejných rozpočtů a za to, jakým způsobem se hospodaří s majetkem České republiky a vůbec samospráv a vůbec s veřejnými rozpočty a s veřejnými majetky, ale že je to především Poslanecká sněmovna, která vykonává kontrolní působnost a která schvaluje státní rozpočet coby tedy nejvýznamnější položku veřejných rozpočtů. Takže bychom se k tomu neměli stavět alibisticky ve smyslu toho, co se stane, když toto schválíme, a co udělá Senát. Já prosím, abychom to vnímali tak, že teď je to hlavně tady o nás, abychom se snažili schválit nejlepší právní normu, jakou jsme v tuto chvíli schopni schválit. A potom je to společné úsilí té většiny a té politické reprezentace, která se bude podílet na schválení takovéto ústavní změny na půdě Poslanecké sněmovny, aby vedla intenzivní dialog se svými kolegy v Senátu. A k tomu já jsem připraven a k tomu se tady veřejně zavazuji.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, nyní ještě pan poslanec Polčák se hlásí, a vidím pana kolegu Ludvíka Hovorku.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji, pane předsedající. Já se omlouvám, že jsem se znovu přihlásil, ale kdyby se nám to tady ve Sněmovně už jednou nestalo, tak bych samozřejmě takovéto prohlášení, že budeme pracovat a dále jaksi zlepšovat kvalitu právního řádu, aby s prostředky právě daňových poplatníků bylo nakládáno šetrným způsobem, tak bych tomu všemu uvěřil. Ale my už jsme jednou tímto testem prošli. A při vší úctě, už ta minulá úprava, která je totožná s tím, co já jsem předložil, a naopak ještě obsahuje další restrikci ve prospěch obcí a měst, neprošla v Senátu. Složení Senátu se nikterak nezměnilo, senátní volby budou až na podzim. Já nerozumím jedinému racionálnímu argumentu, který vy jste řekl, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, proč by měl Senát svoje stanovisko změnit. Vy říkáte, že Senát vlastně popře to, co před dvěma lety odhlasoval, že nechce, a že tedy dokonce vám schválí bianco šek, že si na zákonné úrovni budete moci tedy předložit a schválit zákon jakýkoli.

Já jsem se zachoval korektně, já jsem předložil jak návrh Ústavy, tak prováděcího zákona. Ten nepochopitelně Sněmovna vrátila předkladateli. Vy jste předložili povšechnou novelu Ústavy formou pozměňujícího zákona, a už vůbec jste nepředložili texty, které by měly být v rámci zákona. Takže i v zásadě Sněmovna bude vykračovat do tmy, nebo bílého místa, jestli chcete, protože my nevíme, co bude na úrovni toho zákona. Já nejsem tak naivní. Když jsem vstupoval do Sněmovny, tak jsem byl naivní, teď už si myslím, že zas tak naivní nejsem, abych si myslel, že Senát si není vědom toho, že jediné místo, kde je nepřehlasovatelný a kde jeho hlas je možno slyšet, je při novele Ústavy. Takže tyto garance o tom, že budeme společně pracovat na něčem, to jsme už odvedli v minulém období - a bylo to k ničemu. Já chci tedy slyšet jasné stanovisko jak pana premiéra Sobotky, tak samozřejmě i dalších představitelů ČSSD, zejména ze Senátu, že pokud schválíme takto zpřísněnou novelu Ústavy v tom slova smyslu, že umožňuje, aby na zákonné úrovni byl vlastně kontrolován jakýkoli příjemce veřejných prostředků - to znamená, zcela byla otočena logika minulé přijaté změny -, toto bude v Senátu schváleno. To je zcela legitimní požadavek za situace, kdy už to bylo jednou odmítnuto. Protože pokud to v Senátu bude znovu odmítnuto, tak stav, který trvá už tři čtyři roky bude pokračovat dál jak dlouho? Jak dlouho bude tento stav dále pokračovat? Já bych byl velmi rád, abychom se do podobné blamáže nedostali, a požaduji tedy, samozřejmě pouze s pokorou, aby tyto garance zde při jednání Sněmovny padly. Nemusí padnout dnes. Pro mnohé kolegy ze sociální demokracie je to situace možná nová. Ale já jsem přesvědčen, že v rámci třetího čtení musíme slyšet stanovisko vlády, a i toho, jak je vlastně naplněn přístup paní ministryně Jourové, protože na ústavní úrovni, tedy těch schválených pozměňovacích návrhů, konstatuji, že vůbec naplněn není a žádné garance práva na samosprávu obcí v předložených usneseních nejsou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, nyní pan poslanec Ludvík Hovorka, připraví se pan poslanec Martin Komárek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl říct, že Poslanecká sněmovna má přece za úkol, aby pracovala na zkvalitnění právního řádu a na lepší orientaci i veřejnosti v zákonech, které jsou přijímány. V tomto ohledu skutečně vidím pozměňovací návrh, který byl přijat v kontrolním výboru, jako podstatné zlepšení navrhované právní úpravy. A skutečně ty obavy, které tady byly předneseny panem zpravodajem, já nevnímám takto silně.

Já si myslím, že důležité je, aby instituce, která se osvědčila - to znamená Nejvyšší kontrolní úřad, za dobu své existence a činnosti prokázal hodně dobrého v té věci, v těch kontrolách, ve kterých odhalil mnoho nehospodárností. A já si myslím, že je dobře, aby ten pozměňovací návrh, který vlastně rozšiřuje ty kompetence celkem jednoznačně a který stanoví, že prostě kontrolou bude procházet hospodaření s veřejnými prostředky a s prostředky poskytnutými z veřejných rozpočtů a s majetkem právnických osob s majetkovou účastí státu nebo územně samosprávného celku, že to je jednoznačně správný krok. A já si nemyslím, že dojde k nadužívání této pravomoci. Půjde spíše o to, aby skutečně úřad, který funguje, měl možnost efektivně vykonat kontrolu a na základě této kontroly potom mohla být přijata další nápravná opatření, případně trestní oznámení. Ale já si myslím, že to nemusí být v neprospěch obcí a měst. Já si myslím, že většina samospráv u nás funguje velmi dobře. Ale jsou bohužel příklady, především z těch větších měst, kde v řadě případů dochází k nehospodárnostem, a není to jenom na úrovni měst, ale je to často právě v organizaci, kde mají města svoji majetkovou účast. A já si myslím, že takto pojatý pozměňovací návrh, který byl přijat, je krok správným směrem, a nebojím se toho, co často zaznívalo jak na kontrolním výboru, i od představitelů svazu měst a obcí a podobě, že to je šikanování měst a obcí. Ale já si myslím, že to nemusí být v neprospěch obcí a měst. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP