(16.10 hodin)

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, ústavněprávní výbor dostal tento materiál k projednání a projednával ho opakovaně. Při prvém projednávání ho přerušil, to bylo dne 11. 3. 2014, a následně si ho vzal opět na jednání a bylo to na dalším zasedání dne 23. 4. 2014, kdy byl schválen i jeden z pozměňovacích návrhů, tedy ten návrh, který vzešel z ústavněprávního výboru a ke kterému se za chvilku dostaneme.

Při debatě, jak už při tom přerušení v březnu, tak i v dubnu, se řešila zásadní otázka, jak by mělo být koncipováno toto ustanovení a vymezeny pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu. Jestli tím, že tam bude vyjmenováno, kdo koho bude kontrolovat, anebo co a podle jakých kritérií. Nakonec převážilo mínění, že lepší je vymezit nějakým způsobem, co se bude kontrolovat podle určitých kritérií, a podle toho byl koncipován návrh, který tam byl předložen. V obdobné filozofii byl potom následně, to bylo vlastně i předtím, podán pozměňovací návrh a projednán v kontrolním výboru a k tomu se potom vyjádří kolega Stupčuk.

Takže dneska tady máme dva návrhy a z reakcí, které posléze došly, se ukazuje, že větší podporu má návrh, který byl schválen v kontrolním výboru, byl odsouhlasen a podpořen i Rekonstrukcí státu, protože to je to, co oni chtějí, a lépe se o něm vyjádřil i samotný Nejvyšší kontrolní úřad. Bude to potom na nás, jak dále budeme pokračovat. Stav je takový, že zde máme dva podobné návrhy, přičemž jeden má větší podporu těch, kterých se to týká. A to je asi v této chvíli z mé strany všechno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Nyní žádám pana poslance Pavla Blažka, který je zpravodajem výboru pro veřejnou správu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den. Děkuji za slovo, nebo spíše děkuji za větu. Výbor projednávání tohoto bodu přerušil. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Štěpán Stupčuk za výbor kontrolní. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Štěpán Stupčuk: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, kontrolní výbor se předmětným návrhem novely Ústavy zabýval na své 4. schůzi dne 27. února 2014 s tím, že na této schůzi kontrolního výboru byl mnou načten pozměňovací návrh a kontrolní výbor jej přijal a ve znění tohoto pozměňovacího návrhu označeného jako 43/3 tohoto tisku doporučuje Poslanecké sněmovně, aby takto schválila návrh, který je dnes předmětem projednávání.

Já bych chtěl ještě říci k tomuto pozměňovacímu návrhu, proč vznikl. Pozměňovací návrh vznikl proto, aby byla vyslyšena volání, která volala po tom, aby potenciálně předmětem nezávislé, nestranné kontroly byly jakékoliv veřejné prostředky či veřejný majetek, a to si troufám tvrdit, že verze kontrolního výboru splňuje nejpřesněji. A samozřejmě takováto ústavní změna vytváří možnost, ale míru toho, jakým způsobem naplníme možnosti, které nám dá Ústava, to znamená, bavíme-li se o kvalitě a kvantitě kontroly, kterou potenciálně bude vykonávat Nejvyšší kontrolní úřad, tak to samozřejmě bude potom předmětem samotného zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu. Já očekávám, že diskuse se potom povede samozřejmě i k tomuto zákonu.

Asi by bylo správné se na tomto místě ještě vyjádřit k těm dvěma alternativním návrhům zákona proto, abyste měli ulehčené ono rozhodování, který z těch tří návrhů splňuje nejlépe předpoklad toho, aby tady byla zaručena dostatečná nezávislá, nestranná kontrola hospodaření se všemi veřejnými prostředky či veřejným majetkem. Předložený původní návrh, ta poslanecká iniciativa byla příliš kazuistická. Pokud se podíváte na to, jakým způsobem je psaná Ústava, tak už na první pohled seznáte, že z formálního vyjádření se spíše jedná o zákonnou normu než o ústavní normu, nehledě na to, že čím je ta norma podrobnější, tak v té své úpravě tím zase vylučuje všechno to, co není předmětem té úpravy. Proto by se taková to podrobná ustanovení příliš v Ústavě objevovat neměla a měla by spíše Ústava obsahovat základní principy, ideje abstraktně vyjádřené a potom prováděné, naplňované jednotlivými zákony, event. dalšími právními předpisy.

To, co bylo samozřejmě také rozporuplné na tom samotném původním návrhu, bylo kritérium zákonnosti, které mělo být oním kritériem pro posuzování kontroly uplatňované vůči samosprávám. Jenomže zákonnost jako taková je už dnes předmětem kontroly ze strany státní správy na úrovni Ministerstva vnitra, to za prvé, a za druhé samy zákony, které regulují hospodaření samospráv, ukládají povinnosti, že obce a kraje mají postupovat hospodárně. To znamená, že samozřejmě Nejvyšší kontrolní úřad, pokud by měl hodnotit tu zákonnost, zda dodržují zákony, tak by materiálně v rámci prováděné kontrolní činnosti musel posuzovat, zda je tam dodržen ten soulad, naplňovaná hospodárnost a účelnost. To znamená, že toto ustanovení, které se objevuje v návrhu, samozřejmě by bylo setřeno praxí, neodpovídalo by skutečnosti. A ten pozměňovací návrh, který byl předložen v ústavněprávním výboru, v podstatě konzervuje současný stav, kdy není možné efektivně vykonávat kontrolu ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu tam, kde stát má majetkové podíly, protože předmětem kontroly je pouze výkon akcionářských práv, a nikoliv hospodaření takových společností jako celku. A jestli je něco zřejmé z více než dvacetileté praxe Nejvyššího kontrolního úřadu, tak je to právě to, že není schopen efektivně kontrolovat hospodaření s majetkovými podíly účastí státu v těchto společnostech.

Já uzavírám, že pozměňovací návrh, který tady byl schválen v kontrolním výboru a který je označen 43/3, má podporu, tedy jak kladné stanovisko vlády, tak i samotného Nejvyššího kontrolního úřadu, a myslím si, že k tomu bychom neměli zůstat neteční. Děkuji v tuto chvíli za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Ještě než dám první slovo, protože nemám žádnou písemnou přihlášku, tak konstatuji ještě, že v kavárně je klíč od auta, a kdo ho tam zanechal, ať si ho vyzvedne, aby mu pak náhodou večer nechyběl.

Nyní v obecné rozpravě pan poslanec Stanislav Polčák. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji. Nebo bude vozidlo zkontrolováno NKÚ.

K tomu, co řekli páni kolegové zpravodajové, jim chci poděkovat, že nezneužili svého postavení zpravodajů, že by se nechali vyprovokovat v zásadě mnou k odpovědím na ty otázky. Ale teď v rámci obecné diskuse bych přece jen očekával v obecné rozpravě, že bude tedy diskuse probíhat i k tomu, co já jsem zde zmínil, a to si myslím, že je velmi podstatné. Paní ministryně Jourová zde bohužel není, leč je důležité, aby i ona, nebo resp. někdo za klub ANO, ona tehdy mluvila za klub ANO, řekl, jak bude provedena ta garance na úrovni obcí, a ta prostě v Ústavě být musí. Na ústavní úrovni nemůže být takto povšechný text. Pokud se bavíme o tom, že má obsahovat Ústava garance, neboť v jiném článku Ústavy je garantováno právo na samosprávu obcí. Je důležité, aby i text Ústavy byl vnitřně nerozporný. A já chci říci, že ta mnou předložená novela nebyla mým vlastním výmyslem. Právě omezení Nejvyššího kontrolního úřadu ve vztahu k obcím na ústavní úrovni byl text, který prošel Legislativní radou vlády, to znamená orgánem vlády, v tom minulém období, a já připomínám, že zde prošel velmi širokým politickým konsensem, že ta ústavní novela bude právě výčtová, kazuistická. Pro ten ústavní text hlasovalo skoro všech, tuším, že to bylo 165 poslanců a poslankyň. To není malá většina. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP