(15.50 hodin)
(pokračuje Hovorka)

Čili doporučoval bych, aby taková složitá problematika, která může mít dopady z hlediska možných sankcí Evropské unie, byla podrobně projednána, aby k ní bylo stanovisko minimálně evropského výboru a také stanovisko Ministerstva kultury jako odborného garanta. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi, je zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Nikoho dalšího nevidím, obecnou rozpravu končím. Žádný návrh v obecné rozpravě nepadl. Budeme se zabývat rozpravou podrobnou. Prosím paní poslankyni Zelenkovou, která se rozhodla, že nám předloží návrh, který odůvodnila v obecné rozpravě. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kristýna Zelienková: Tak já bych ještě v podrobné rozpravě chtěla předložit pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku číslo 70. Pozměňovací návrh je označen jako 680.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní poslankyně. Kdo dál v podrobné rozpravě? Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo pana ministra. Nemá zájem, pan zpravodaj také nemá zájem. Není ani žádný návrh na hlasování, a proto končím druhé čtení tisku číslo 70.

 

Pokračovat budeme návrhem pod sněmovním tiskem 23. Jedná se o

7.
Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou
při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích
a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších zákonů
/sněmovní tisk 23/ - druhé čtení

Opakuji, že jsme ve druhém čtení, a pana poslance Stanislava Polčáka žádám, aby za navrhovatele uvedený návrh přednesl. Zároveň, než se ujme slova pan poslanec Polčák, požádám pana poslance Chvojku, zpravodaje ústavněprávního výboru, aby zaujal své místo u stolku zpravodajů. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji, pane předsedající. Pokud jde o tento předložený tisk, v rámci toho, že jsme ve druhém čtení, bych rád pouze poukázal na to, že - nevím zcela, jak je organizována práce Sněmovny, neboť se tímto projednávaným tiskem zabýval i kontrolní výbor, a pokud vím, tento výbor má tento tisk zařazen na projednávání zítra, což znesnadňuje roli moji jako předkladatele, neboť pokud by tento výbor chtěl k tomu tisku přijmout jakékoli usnesení, což vím, že má snad v úmyslu, tak bude již po druhém čtení. Jak se s touto situací vypořádat? Jedině snad tak, že požádat o přerušení projednávání tohoto bodu tak, aby bylo umožněno kontrolnímu výboru - jeho práci také neorganizuji, takže nevím, jak je organizována -, aby se k této věci vyjádřil na zítřejší schůzi.

Já jako zástupce předkladatelů bych chtěl vyhovět, resp. vyjít vstříc tomuto výboru, aby svoji práci mohl dokončit, takže bych možná tento návrh rád uplatnil, aby projednávání tohoto bodu bylo přerušeno a tento bod byl pevně zařazen na středu, myslím, že po tom jednání výboru, po pevně zařazených bodech. Ale byl bych rád, kdyby se k tomu samozřejmě vyjádřil i zástupce kontrolního výboru, resp. zpravodaj kontrolního výboru pan kolega poslanec Stupčuk.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Protože padl procedurální návrh, tak mi dovolte, abych trochu předběhl dobu a konstatoval, že tento návrh v prvém čtení jsme přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru a kontrolnímu výboru. Ústavněprávní výbor doručil usnesení jako sněmovní tisk 23/3. Výbor dále předložil záznam z jednání, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 23/2, a kontrolní výbor zatím usnesení nepředložil. Proto jsem také žádal jenom kolegu Chvojku, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Ptám se předsedy kontrolního výboru nebo zpravodaje, aby řekl své stanovisko, aby Sněmovna mohla poté bez rozpravy hlasovat o procedurálním návrhu kolegy Polčáka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Kořenek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, my jsme skutečně tento návrh projednávali. Vyžádali jsme si od Ministerstva spravedlnosti ještě nějaké podkladové informace, které nám doposud dodány nebyly, s tím, že projednávání tohoto tisku tedy bylo přerušeno do zítřka. Z tohoto důvodu se ztotožňuji s návrhem předkladatele a dovolil bych si taktéž požádat o to, aby byl tento tisk přerušen, tak aby bylo umožněno, aby i kontrolní výbor zaujal svým usnesením postoj k návrhu tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji Kořenkovi za jeho stanovisko. Ještě předseda kontrolního výboru pan kolega Koníček se hlásí. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, já nemám nic proti přerušení, ale abychom se nedostali do legislativní pasti jednacího řádu, protože ráno přijme výbor nějaké usnesení a pak je 24 hodin po přijetí. Takže aby to zítra mohlo být projednáno, tak vlastně bychom zase neměli přijmout žádné usnesení, takže potom by nebránilo nic projednávání dnes v tom druhém čtení, protože nemám avizované žádné pozměňovací návrhy v kontrolním výboru. Takže pokud bychom přerušili jenom do zítřka a my přijali usnesení, ať jakékoli, tak zítra bychom to nemohli projednávat. Nechávám to vašemu rozvážení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Myslím, že to bude poměrně jednoduché. Já vám navrhuji, abychom vyhověli zástupci navrhovatelů poslanci Stanislavu Polčákovi na přerušení s tím, že o zařazení bodu se rozhodneme až v úterý 6. května, což je asi nejsnazší. Proto máme vyhrazenou onu půlhodinu na začátku schůze Poslanecké sněmovny, protože nebudu předjímat ani takový, ani onaký výsledek jednání výboru. Takže to je můj návrh, pokud to přerušení nezpochybňuje navrhovatel. Tak prosím, pan poslanec Stanislav Polčák.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Vážený pane předsedající, já vnímám vaši snahu přispět k řešení této situace, ale chci říct, že já jsem ji nezavinil. Skutečně nerozumím tomu, co vedlo kontrolní výbor k tomu, že se nevyjádřil ve lhůtě, která je daná. Pan předseda Koníček řekl, že nemá avizovaný žádný pozměňovací návrh. Já to samozřejmě nevím, nicméně bych považoval za standardnější, kdyby se výbor vyjádřil ve lhůtách, které jsou uvedeny, stejně jako to učinil ústavněprávní výbor. Nechci to nějak sáhodlouze kritizovat, nechci to ani komplikovat, proto bych možná doporučil, abychom projednávání tohoto bodu přerušili do příštího týdne a tento tisk byl zařazen jako pevně zařazený bod na příští týden v úterý po již pevně zařazených bodech, pokud takové jsou, nemám to teď z hlavy vymyšleno. To znamená, přerušit to do příštího úterý a tento tisk zařadit jako první po pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za upřesnění návrhu. O tom můžeme hlasovat bez rozpravy. Já vás ovšem všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci, abychom mohli zjistit přesný počet ve Sněmovně. Ještě zagonguji, abych pozval kolegy z předsálí, a jakmile se ustálí počet přítomných poslanců rozhodneme v hlasování o procedurálním návrhu Stanislava Polčáka na přerušení bodu číslo 7, tisk 23, do úterý 6. května po pevně zařazených bodech.

 

Myslím, že jsou přítomni všichni, kteří se chtějí zúčastnit hlasování, které jsem zahájil. Je to hlasování číslo 25 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 25 z přítomných 142 poslanců pro 136, proti 1. Návrh byl přijat, bod číslo 7 jsme přerušili.

 

Budeme pokračovat, a to bodem číslo 8, kterým je

8.
Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Andreje Babiše, Pavla Bělobrádka a dalších
na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb.,
Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
/sněmovní tisk 43/ - druhé čtení

***
Přihlásit/registrovat se do ISP