(15.40 hodin)
(pokračuje Zelienková)

Jde o to, aby poplatník měl možnost během jednání skutečně jednat o detailech smluv nebo i o výši sazeb, a při uzavírání nových smluv by mu proto měla být dána možnost projevit dobrou vůli tím, že by do uzavření dohody platil aspoň podle starých podmínek. V právní praxi jde o zcela běžný institut. V ostatních oblastech práva je zakotvena možnost projevu takové dobré vůle. Když se dvě strany přou o výši platby za zboží či služby a povinný zaplatí část, kterou považuje za nespornou, a tuto skutečnost rovněž sdělí druhé smluvní straně, civilní právo považuje tento akt za projev dobré vůle. Povinný tedy nemůže být postihován za bezdůvodné obohacení nebo za upřednostňování věřitele a podobně. Tedy aspoň pokud ve stanovené lhůtě po vyřešení sporu uhradí rozdíl mezi tím, kolik zaplatil ze své vůle a kolik je mu případně nařízeno doplatit rozhodnutím soudu. Uzákonění možnosti platit během dříve akceptovaných podmínek se zlepší postavení obou stran. Kolektivní správci budou dostávat plynule nespornou část plateb a poplatníkům umožníme svobodně jednat o podmínkách. To jsou dva nejdůležitější aspekty pozměňovacího návrhu, který jsem vám předložila. Ostatní věci jsou legislativně technická zpřesnění.

Závěrem mi proto dovolte vás požádat o podporu tohoto návrhu, který by měl ulevit poskytovatelům ubytovacích a lázeňských služeb, kteří jsou těžce zkoušeni hospodářskou krizí. Předem děkuji za pozornost a za podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Zelienkové a jistě se ještě přihlásí do podrobné rozpravy, protože jsme v rozpravě obecné. Takže ji požádám, aby to poté zopakovala v podrobné rozpravě.

Ptám se tedy, kdo další do obecné rozpravy? Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové. Já bych podpořil úsilí paní kolegyně, protože vidím kolegu Hovorku, který se usmívá. My jsme totiž tady bojovali a vybojovali změnu autorského zákona, jestli si matně vzpomínám, v roce 2003 nebo 2004, tato změna platila asi dva roky, ale po velkém úsilí autorských svazů se to vrátilo do starých kolejí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Seďovi za jeho připomínku. Kdo dál v obecné rozpravě? Prosím, pan kolega Polčák. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji. Vážený pane předsedající, je třeba říci, že paní poslankyně zde předložila poměrně zevrubnou analýzu autorského práva, která zasahovala i do oblasti práva trestního. Ne se všemi tvrzeními bohužel lze úplně souhlasit. Ale tomu já se věnovat nechci.

K tomu, co zejména řekl pan poslanec Seďa. Je třeba říci, že novela autorského zákona, která byla přijata v roce, tuším, 2005, tak následně na ni skutečně doplatily všechny subjekty, které byly povinny platit tyto odměny. Protože byla shledána za neevropskou, byla následně zrušena. Všechny subjekty, které se odvolávaly na český zákon, musely platit dvojnásobek těch odměn podle evropského práva. Já bych poprosil, protože ta situace je mimořádně složitá i podle evropského práva, aby takto zásadní pozměňující návrh, jeho analýzu provedlo Ministerstvo kultury. Já si myslím, že není možné, aby byl autorský zákon v této věci novelizován, aniž by se jím zabýval příslušný výbor, protože nám to tedy jakožto pozměňující návrh...

Paní poslankyně, já to tímto nechci shazovat, ale myslím si, že je opravdu vhodné, aby to prošlo debatou příslušného výboru. A za druhé, abychom k tomu měli jasný rozbor Ministerstva kultury, protože už minimálně jednou se Sněmovna v předchozích období v této věci hodně spletla. A doplatily na to ty osoby, pro jejichž dobrodiní to mělo být přijato. Opakuji, je to věc, která je regulována i evropskými směrnicemi a nařízeními, a je důležité, aby tato věc byla prošetřena, zda je v souladu s evropským právem. Já jinak úsilí paní poslankyně Zelienkové vítám, nicméně je opravdu důležité takový zásadní návrh přednést i na výboru. A jestli se tím výbor odmítl zabývat, tak předpokládám, že k tomu měl nějaký důvod, protože novela, která je předkládána Ministerstvem kultury, je novela transpoziční. Měla být pouze novelou toho, co obsahuje evropské právo. Pokud tedy ministerstvo připravuje nějakou další, komplexní novelu autorského zákona, tak tam si myslím, že je přesně to místo, kde by se se všemi zainteresovanými subjekty, ať jsou to uživatelé na jedné straně, nebo kolektivní správci na druhé straně, aby se tato úprava projednala a nebyla vržena do legislativního procesu až takhle v druhém čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane poslanče. Ještě se ptám, jestli to navrhujete formálně pro projednání výboru, jako procedurální návrh na vrácení výboru k novému projednání.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Ne, já si myslím, že to je jen prohlášení nebo stanovisko pro Ministerstvo kultury, protože právě pan ministr by měl říci, co s tímto, protože s tím byl deklarován návrh, že má být původně projednáván v devadesátce, to znamená absolutně bez možnosti výboru se tady této záležitosti se věnovat. Nakonec proběhl standardní parlamentní proces v Poslanecké sněmovně tím, že se i výbor mohl k té věci vyjádřit, ale ta norma byla od začátku považována za transpoziční. Pokud se z ní stane jaksi jiná norma, která má za cíl i regulovat to, co není předmětem evropských směrnic, tak si myslím, že by se k tomu mělo vyjádřit Ministerstvo kultury. Ale nenavrhuji, aby se to vrátilo do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Já jen že to byla vaše poznámka. Pan zpravodaj se přihlásil do obecné rozpravy.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Já mám jednu poznámku ad margo toho, co říkal pak kolega poslanec Polčák. Výbor se neodmítl zabývat tímto případným pozměňovacím návrhem. Žádný pozměňovací návrh na výbor nebyl předložen. To je potřeba korektně říci s tím, že ta debata, která tam proběhla, víceméně krystalizovala v rovině: jedná se o transpoziční novelu, nebudeme se bavit o případných dalších možných změnách autorského zákona, tyto další změny nám Ministerstvo kultury, zastoupené náměstkyní, předloží v případné další novele, která by zde měla být v řádech měsíců. Je korektní to takto upřesnit. Možná že své úvodní slovo jsem špatně řekl, že tam jiné pozměňovací návrhy nebyly navrženy. Ta filozofie debaty byla: toto je transpoziční novela, která měla být původně ostatně přijímána v devadesátkovém režimu.

Také bych se ostatně přikláněl k tomu, abychom zachovali jakýsi konsenzus toho, že zde projednáváme něco, co musíme přijmout ve vztahu k našim závazkům plynoucím ze členství v Evropské unii. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní eviduji dvě přihlášky. S přednostním právem pan ministr Herman a poté pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji, pane předsedající. Jak jsem řekl, vážené kolegyně a kolegové, Ministerstvo kultury připravuje komplexní novelu autorského zákona, kam samozřejmě zapracujeme věci, které byly předloženy, a setkáme se s těmi, kterých se ty věci týkají. Ale vzhledem k tomu, že se v předloženém textu jedná o transpoziční novelu, tak jak to už zde zaznělo, tak bych se přimlouval za to, aby s předloženým vládním návrhem byl vysloven souhlas tak, jak zde zazněl, a ty věci, které byly doplněny potom v té další novele, kterou Ministerstvo kultury připravuje, by byly zohledněny po odborné diskusi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Nyní pan poslanec Ludvík Hovorka v obecné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já samozřejmě ty argumenty, které tady přednesla paní kolegyně poslankyně, znám. Ty tady byly předneseny skutečně v období 2002 až 2006. Znám i ty předmětné judikáty soudu. Ovšem pravda je taková, že skutečně existoval obrovský tlak od kolektivních správců a zřejmě i nějaké dopisy následovaly směrem k Evropské komisi a Evropská komise poté, co zákon byl schválen, zaslala dopisy na Ministerstvo kultury. A ty dopisy se týkaly právě problému kompatibility s evropským právem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP