(15.10 hodin)
(pokračuje Válková)

Aby se dosáhlo plného souladu našich trestních předpisů s právními akty Evropské unie, navrhují se dílčí změny v trestních předpisech a zavedení dvou nových skutkových podstat, konkrétně § 193a, účast na pornografickém představení, a § 193b, navazování nedovolených kontaktů s dítětem. Dále se rozšiřuje stávající skutková podstata trestného činu, výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií - § 192 trestního zákoníku.

Ze změn v trestním řádu, kterými se reaguje na směrnici o právu na informace v trestním řízení, bych ráda upozornila na povinnost neprodleně předat osobě, která byla zadržena či zatčena, jednoduché, srozumitelné písemné poučení o jejích právech a umožnit jí, aby si toto poučení přečetla a ponechala si je u sebe po celou dobu, kdy je zbavena svobody, a na doplnění poučení o některá práva, o kterých není zadržená či zatčená osoba dosud výslovně poučována.

Pokud jde o navrhované doplnění zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, pak Ministerstvo spravedlnosti navrhuje pouze minimalistické doplnění, neboť máme již připravenou novelu, která je komplexní a mění úplně celý mechanismus a která výrazným způsobem rozšiřuje okruh trestných činů, z nichž je možné vyvozovat vůči právnické osobě trestní odpovědnost.

Tisk č. 45 byl projednán ústavněprávním výborem Poslanecké sněmovny, kde byl podrobně debatován. Já bych na tomto místě ráda poděkovala zúčastněným aktivním poslancům, zejména šlo o pana poslance Bendu a pana poslanec Ondráčka, kteří svými náměty, podněty ke zlepšení, doplnění a zpřesnění zejména skutkových podstat, ale i trestněprocesních předpisů přispěli k tomu, aby návrh novely novelizovaných předpisů v této podobě skutečně snesl přísné standardy.

Ústavněprávní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně schválit tento návrh právě ve znění pozměňovacích návrhů. Zejména zde jde, abych shrnula jenom nejpodstatnější změny, kterými se liší návrh z prvního čtení od návrhu, který máte schválit nyní, o návrh na zachování dvouleté trestní sazby u trestného činu "výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií", což si samozřejmě vyžádalo i změnu dvou nově doplňovaných trestných činů. Vždycky zde bude sazba dva roky. Za další. Vypustili jsme trestnost pokusu u získání přístupu k dětské pornografii. To bylo velmi nepřesné vyjádření. U nás je trestný samozřejmě pokus u všech trestných činů, čili nebylo nutné ho explicitně vyjadřovat ve znění skutkové podstaty.

A konečně doplnění trestného činu lichvy mezi trestné činy, kterých se může dopustit právnická osoba právě v důsledku toho právně politického klimatu, v rámci kterého v současné době projednáváme a doufám také přijímáme tyto novelizační návrhy.

Ministerstvo spravedlnosti s návrhy ústavněprávního výboru zcela souhlasí a považuje je za velmi přínosné a zlepšující. Předložená novela by tak poté, co by byla vámi schválena, dosáhla plného souladu a byla konformní s požadavky práva Evropské unie. Proto doporučuji její schválení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní ministryni. Ještě než přikročíme k dalšímu projednávání, mám tady omluvy. Dnes od 15 hodin se omlouvá paní poslankyně Jana Lorencová. Dále se dnes od 17 hodin omlouvá paní ministryně Věra Jourová a od 18 hodin se z rodinných důvodů omlouvá pan poslanec David Kádner.

Návrh tohoto zákona jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru. Usnesení výboru vám byla doručena jako sněmovní tisk 45/1 až 3. Prosím nyní zpravodaje výboru pana poslance Jana Chvojku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Paní ministryně tu v zásadě řekla všechno za mě. Nicméně já některé věci zopakuji.

Ano, ústavněprávní výbor se tímto tiskem zabýval dne 9. dubna tohoto roku. Zabýval se jím velmi podrobně. Na to, jak to vypadalo jako taková nevinná norma, bych skoro řekl až moc. Nicméně to nebylo ke škodě věci. Ústavněprávní výbor přijal k tomuto tisku usnesení s tím, že doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila, ve svém bodu dva usnesení. Doporučuje, aby k návrhu zákona přijala některé změny a doplňky. Paní ministryně je v zásadě všechny řekla. Kdybyste to nezachytili, máte je na svých lavicích. Za třetí pověřila předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny - ÚPV. Za čtvrté zmocňuje zpravodaje výboru, to znamená mě, abych na schůzi Sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona na schůzi ústavněprávního výboru, a též usnesením v bodě pět mě zmocnil, abych ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušně legislativně technické úpravy.

Paní ministryně nezmínila jednu věc. Já bych ji zde jenom osvětlil. V pozměňovacím návrhu ústavněprávního výboru je zakotveno to, že lichva snad bude, pokud to projde ve třetím čtení, v trestní odpovědnosti právnických osob posuzována jako delikt, který může spáchat právnická osoba. Víte, že jsme někdy před měsícem a půl toto na tomto místě řešili ve formě prvního čtení, kde to bylo jako samostatný návrh. To neprošlo. Bylo zde přislíbeno, že pokud se to bude projednávat v tomto tisku na půdě ÚPV, že to projde. Ano, na můj návrh to prošlo, takže opakuji: lichva by měla být deliktem, za který by měla být trestně odpovědná právnická osoba. A já bych za to chtěl všem členům výboru poděkovat a chtěl bych poděkovat i paní ministryni za to, že tento můj návrh podpořila. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji poslanci Janu Chvojkovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Jestliže se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které taktéž neeviduji žádnou přihlášku. Nehlásí-li se nikdo, končím podrobnou rozpravu. Ptám se paní ministryně, případně pana zpravodaje na závěrečná slova. Není tomu tak. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji paní ministryni i panu zpravodaji.

Dalším bodem našeho programu je Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky. (Poslanec Adámek upozorňuje, že se hlásil do rozpravy.) Omlouvám se panu poslanci. Poprosím tedy paní ministryni i pana zpravodaje, aby se vrátili zpátky ke stolku. Omlouvám se. Přehlédl jsem pana poslance. Nehlásil se dostatečně agresivně. Přihlásil se do podrobné rozpravy. Prosím, pane poslanče, otevírám podrobnou rozpravu. Máte slovo.

 

Poslanec František Adámek: Děkuji. Omlouvám se též, že jsem byl tak opatrný. To bude asi tím, že nejsem zas tak zkušený. Nicméně rád bych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu 689. Chtěl bych říct, že podrobné zdůvodnění je v pozměňovacím návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy - agresivně či neagresivně. Děkuji. Končím tedy podrobnou rozpravu. Ptám se paní ministryně a pana zpravodaje na závěrečná slova. Není tomu tak. Končím tedy projednávání druhého čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji vám za pochopení.

 

A teď už se opravdu budeme zabývat bodem

83.
Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu státního
závěrečného účtu České republiky za rok 2013 v Poslanecké sněmovně
a jejích orgánech a návrh na jeho přikázání a přikázání jeho kapitol
včetně vztahu k státním fondům výborům k projednání
/sněmovní dokument 594/

Tento sněmovní dokument uvede zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Václav Votava, kterého prosím, aby se ujal slova a současně přednesl návrh na usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP