(17.10 hodin)
(pokračuje Jurečka)

V návrhu rozpočtu je dále zahrnuta půjčka na intervenční nákupy ve výši 188 999 tis. Kč.

Celkové zdroje a jejich využití v roce 2014 představují finanční prostředky ve výši 40 402 414 tis. Kč. Na zabezpečení společné zemědělské politiky připadá objem finančních prostředků ve výši 38 351 590 tis. Kč. Z toho na přímé platby jde 23 650 000 tis. Kč, na Program rozvoje venkova 13 884 639 tis. Kč a opatření společné organizace trhu 816 951 tis. Kč. Návrh rozpočtu na marketingovou činnost činí 250 milionů korun a na správní výdaje celkem 1 800 824 tis. Kč s tím, že nedochází k navýšení mzdových prostředků. Mzdy zůstávají na stejné úrovni jako v roce 2013.

Dámy a pánové, jen bych stručně okomentoval to, proč vlastně tento materiál nebyl již před měsícem schválen. Tehdy především pan poslanec Kalousek se dotazoval na věci okolo marketingové podpory značky Klasa a značky Regionální potravina. Mrzí mě, že teď tady není a že tedy o toto sdělení přijde.

Pokud jde o tu letošní alokaci, chtěl bych říci, že v minulých letech, včetně působení minulé vlády, se pohyboval náklad na marketingovou činnost i v částce 250 milionů. Následně byl snížen na 200 milionů. Na letošní rok byl navržen v této alokaci 250 milionů. Tady bych chtěl jasně garantovat, že si osobně pohlídám, budu klást velký důraz na to, aby tyto prostředky na marketingovou činnost byly opravdu smysluplně využívány, a s vysokou pravděpodobností také očekávám to, že je ani v celé výši nevyčerpáme.

Děkuji tímto, že pan poslanec Kalousek přišel na závěr tohoto, co jsem říkal.

Děkuji vám za pozornost a jsem připraven na případné dotazy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Mám tady žádost pana zpravodaje Pavla Kováčika, který prosí o změnu zpravodaje. Žádá, aby zpravodajem pro tento tisk byl určen pan poslanec Tureček. O této změně dám hlasovat Sněmovnu, jestli s tím Sněmovna bude souhlasit.

 

Zahajuji hlasování o změně zpravodaje tohoto tisku, kterým by se měl stát pan poslanec Karel Tureček.

Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 94. Přihlášeno je 165 poslankyň a poslanců, pro 113, proti žádný. Zpravodajem byl určen pan poslanec Tureček.

 

Prosím pana zpravodaje, aby se ujal místa u stolku zpravodajů. Děkuji.

Ptám se, zdali se někdo hlásí do obecné rozpravy. Pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, cítím se odpovědný, že tento bod byl kvůli mému vystoupení přerušen. Bylo to za doby nepřítomnosti pana ministra. Zdůrazňuji, že to není proto, že by poslanecký klub TOP 09 chtěl zdržovat, nebo snad dokonce znemožnit schválit rozpočet Státního zemědělského a intervenčního fondu. My si uvědomujeme, že to je v podstatě platební agentura pro dotace z Evropské unie, a přejeme si, aby ten rozpočet byl dnes schválen.

To, co se domnívám, že je závažný problém, je 250 milionů, které jsou v souboru ostatní výdaje Státního zemědělského a intervenčního fondu, položka marketingová činnost. V zásadě se týká tří rozpočtových podpoložek. Je to marketing na Klasu, marketing na Regionální klasu a marketing na Regionální potravinu. 250 milionů korun jsou obrovské peníze a já se tady hlásím k tomu, že jsem s tím měl velké boje již ve vládě, kde jsem byl ministr financí a kde jsem se vždy marně snažil o to, aby tyto položky byly redukovány.

Za prvé jsem měl vždy velmi vážné pochybnosti o efektivitě těchto veřejných výdajů. Někdy to na mne dělalo dojem, že to prospívá mnohem víc těm marketingovým PR agenturám, daleko méně českým zemědělcům.

Za druhé, vždycky jsem se domníval, že za 35 miliard dotací, které jsou směřovány ročně do agropotravinářského komplexu, je-li tedy nezbytně nutná nějaká marketingová činnost, tak to je možné z toho zisku, který je díky těmto dotacím pořízen, a není potřeba to ještě dorovnávat z veřejných rozpočtů.

Za třetí chci upozornit na mimořádné korupční riziko, a skutečně mimořádné, které je doprovázeno každým aktem, kdy z veřejných rozpočtů je placena nějaká propagační marketingová činnost. Pak se můžeme domnívat s pravděpodobností blížící se jistotě, že firmy angažované v takovéto kampani vždycky najdou způsob, jak to nějakým způsobem vrátit v jiných kampaních, například volebních, ať už výraznými slevami, nebo nějakým jiným způsobem.

To jsou tři důvody, proč jsem vždycky pokládal tuto položku za velmi diskutabilní, její nárůst za nebezpečný. A pokud bychom vůbec měli diskutovat o nějaké existenci této položky, tak mnohem menší než v tom objemu, v kterém je navrhována v rozpočtu. Velmi oceňuji vystoupení pana ministra, kde říká, že předpokládá, že to neutratí. Tedy i on říká zcela otevřeně: nejsem přesvědčen o efektivitě navržených projektů v rámci této - promiňte - ale již výrazné sumy. Čtvrt miliardy je hodně peněz všude na světě.

Uvědomuji si potřebu schválit rozpočet Státního zemědělského intervenčního fondu a my budeme hlasovat pro schválení tohoto rozpočtu. Nicméně se domnívám, že Poslanecká sněmovna jako správce veřejných prostředků by se k této položce vyjádřit měla, a v tomto smyslu v podrobné rozpravě navrhnu doprovodné usnesení k usnesení o schválení rozpočtu.

(Při odchodu od řečniště se obrací na předsedajícího se slovy: Bude podrobná?)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Určitě bude podrobná rozprava. Děkuji panu poslanci Kalouskovi.

S faktickou poznámkou pan poslanec Bendl. (Mluví z lavice.) Aha, pan poslanec Bendl má řádnou. V takovém případě nejprve s řádnou přihláškou pan poslanec Laudát, po něm pan poslanec Bendl a po něm pan poslanec Kováčik. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, to, co bývalo rutinou a zvykem, tak se tady rozproudila diskuse právě o té částce 250 milionů. Asi bych si toho nepovšiml, pokud by pan ministr financí Babiš několik bodů předtím tady nebrojil a právě nezmínil Klasu. Však viete, ako to tam chodí. Já nevím, ako to tam chodí a docela rád bych to věděl.

Druhá věc jsou priority. My jsme slýchali ve volební kampani, a vás to vyneslo do Sněmovny, nebo vám to vyneslo řadu mandátů u voličů, jak se plýtvá penězi. A teď si skutečně vezměte efektivitu a že tady dáváme čtvrt miliardy korun na projekt nebo služby, o kterých ani já nejsem přesvědčený, že jsou efektivní. Naproti tomu nám chybí peníze na zdravotnictví, školství. Vy jste prohlasovali rozpočet, který výrazně ořezával a mění trendy, co se týká výdajů na vědu a vzdělání. Takže se přiznám, že jako s celkem s tím mám problém.

Nicméně samozřejmě nechci blokovat jiné bohulibé aktivity Státního zemědělského intervenčního fondu. Tak alespoň se omezím na to, že vyzvu poslance, kteří jsou členy kontrolního výboru, aby iniciovali kontrolu nakládání s finančními prostředky ve Státním zemědělském intervenčním fondu. Já skutečně chci mít jistotu do budoucna, že se, s prominutím, za stávající ekonomické situace veřejných rozpočtů, a zejména státního rozpočtu, nebudou zbytečně vyhazovat peníze.

A pana ministra bych poprosil, aby pohlídal, aby náhodou se neprotáčely v tiskovinách vydavatelství MAFRA inzeráty rozsáhlé inzerce právě například na značky Klasa a jiné značky, protože tam už já potom vidím naprosto tvrdý střet zájmů. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP