(15.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za vystoupení v rozpravě. Paní ministryně spravedlnosti není, takže ztrácí pořadí. Nemám žádnou jinou písemnou přihlášku do rozpravy. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu tedy končím.

Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Ano, zástupce navrhovatelů paní poslankyně Helena Langšádlová. Prosím, paní navrhovatelko.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vím, že tento návrh zákona zde minulý týden vzbudil velikou diskusi. Ano, tuto diskusi si zaslouží a zaslouží si tuto pozornost, protože jde o 12 mld. korun pro úzkou skupinu advokátních kanceláří, ale jde i o mimořádně závažné sociální dopady a tyto závažné sociální dopady zaplatíme my všichni.

To, co se snažíme tímto návrhem zákona napravit, jsou dopady působení ještě pana ministra Pavla Němce v roce 2006, který umožnil za vyplnění formulářové žaloby inkasovat několik tisíc korun. Tyto závažné sociální dopady však mají ještě druhou stránku: on dokonce zhoršil postavení věřitele, a proto ti věřitelé, kteří jsou si vědomi této situace, kteří jsou např. zastoupeni Českou bankovní asociací, podporují náš návrh zákona, protože on v konečném důsledku povede i k lepšímu vymáhání těchto dluhů. Tím cílem opravdu je snížit náklady v souvislosti s vymáháním dluhů, zvýšit počet dluhů, které budou vymoženy, a snížit počet exekucí.

Jsme si vědomi, že jsou výhrady, některé odborné výhrady k tomuto návrhu zákona. Jsme si vědomi toho, že i paní ministryně spravedlnosti předkládá nějaký návrh, o kterém však já vím pouze z médií, a proto bych chtěla i za navrhovatele říci, že jsme připraveni k další diskusi o úpravě našeho návrhu. Přesto bych vás chtěla velmi naléhavě poprosit, abyste tento návrh zákona propustili do dalšího čtení, abyste podpořili, vy všichni, kterým záleží na vymáhání dluhů, a nikoliv na obchodu s dluhy, projednání tohoto zákona v dalších čteních. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ptám se ještě pana zpravodaje, jestli má zájem o závěrečné slovo před hlasováním. Máte slovo. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Děkuji. Přesně z opačných důvodů nemůžu souhlasit s jediným výrokem, které moje předřečnice řekla, ale souhlasím s tím, že je potřeba tuto problematiku řešit. Je to daleko složitější než několik milionů pro nějakou úzkou skupinu advokátů, jak říkala. Proto navrhuji, aby ten zákon prošel do druhého čtení a aby diskuse o něm byla daleko širší. V tomto jsme aspoň zajedno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Musím se ale zeptat i pana zpravodaje Chvojky, jestli má zájem o závěrečné slovo. Nemá. Budeme tedy hlasovat o předložených návrzích. Poprosím pány zpravodaje, aby mě kontrolovali. Padl návrh na zamítnutí tohoto návrhu. Takže já zagonguji a požádám kolegy a kolegyně, aby se případně vrátili do jednacího sálu, abychom mohli rozhodnout o návrhu, který padl v obecné rozpravě. Odhlásím vás všechny, protože se skutečně početní poměry změnily. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami, abychom mohli rozhodnout o tomto návrhu. Jakmile se aspoň částečně počty ustálí, rozhodneme v následujícím hlasování. Ještě chvilku počkám, abych vás nenutil k nějakému...

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 90 a ptám se, kdo je pro zamítnutí tohoto návrhu. Kdo je proti zamítnutí? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 90 z přítomných 137 pro 2, proti 100. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se tedy zabývat návrhy na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru, v rozpravě pan zpravodaj Pleticha navrhl hospodářskému výboru. Má ještě někdo jiný návrh na přikázání? Nikoho nevidím, budeme tedy hlasovat o jednotlivých návrzích.

 

Nejdříve o ústavněprávním výboru v hlasování číslo 91, které jsem zahájil. Kdo je pro přikázání ústavněprávnímu výboru? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 91 z přítomných 146 pro 144, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

V dalším hlasování, tedy v hlasování pořadové číslo 92, které jsem zahájil, se ptám, kdo je pro přikázání hospodářskému výboru. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 92 z přítomných 147 pro 73, proti 48. Návrh nebyl přijat.

 

V obecné rozpravě zazněly návrhy na prodloužení lhůty, a to prodloužení o 30 dnů s tím, že zástupce navrhovatelů souhlasí, a potom na zkrácení lhůty, kde nebylo třeba souhlasu navrhovatele.

 

Nejdříve tedy o prodloužení lhůty o 30 dnů rozhodneme v hlasování 93, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro prodloužení lhůty k projednání o 30 dnů. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 93 z přítomných 150 pro 146, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru a lhůta k projednání byla prodloužena o 30 dnů, tedy na dnů 90. Děkuji zástupkyni navrhovatelů, děkuji zpravodajům a končím bod číslo 16.

 

Postoupíme v jednání o zákonech v prvém čtení a jde o bod

17.
Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy, Petra Adama, Augustina
Karla Andrleho Sylora, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové,
Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Davida Kádnera, Martina Lanka,
Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiřího Štětiny na vydání ústavního
zákona o celostátním referendu a o změně Ústavy České republiky
/sněmovní tisk 114/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk číslo 114/1. Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujali svá místa zástupce navrhovatelů pan poslanec Tomio Okamura a zároveň o totéž žádám zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Vlastimila Vozku. (V sále je silný hluk.)

Nyní žádám pana poslance Tomia Okamuru, aby uvedl tento návrh ústavního zákona.

Já vás chápu, pane poslanče, ještě tedy požádám kolegy a kolegyně o klid a případně pana ministra s panem poslancem, aby diskusi přenesli na jiné místo, než je... Pana ministra zahraničních věcí a pana poslance Jaroslava Zavadila žádám, aby svou diskusi, která se jistě netýká ústavního zákona o referendu - týká - tak aby ale nechali pult pro navrhovatele volný, aby mohl pan poslanec Tomio Okamura přednést svůj návrh a odůvodnit ho. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP