(15.20 hodin)

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Já tedy námitky nemám. Jenom poznamenávám, že v případě, nebudeme-li hlasovat o usnesení jako celku, potom si buďme vědomi, že jsme přijali dvě usnesení, nikoliv jedno.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Pan ministr chce vystoupit? Pokud ano, má samozřejmě prostor.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Děkuji. Dámy a pánové, vážení kolegové, Ukrajina nebyla jednoduché téma pro rozpravu ve Sněmovně. Já jsem na vás v průběhu toho jednání apeloval, abychom dokázali zaujmout k tomu stanovisko, které bude podpořeno docela slušným počtem poslanců. Tady se podařilo nad tím základním usnesením dosáhnout vlastně více než ústavní většiny. Já to pokládám za úspěch. Děkuji vám za debatu, která byla někdy i bouřlivá, a je to pro mě další důkaz toho, že i o těžkých zahraničněpolitických tématech jsme schopni jednat tak, že máme nakonec širokou shodu. Já si toho velmi považuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. A vzhledem k tomu, že zde není již požadavek na hlasování o usnesení jako celku, tak konstatuji, že jsme v tomto bodě přijali dvě usnesení, a končím projednávání tohoto bodu a předávám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat a podle rozhodnutí, které jsme před chvíli učinili, pokračujeme bodem číslo

60.
Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny
k prověření způsobu vyšetřování kauzy Opencard

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise Martin Kolovratník. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, děkuji za slovo. Vážení členové vlády, paní poslankyně a páni poslanci, otevíráme tedy návrh na ustavení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření způsobu vyšetřování kauzy Opencard. V rychlosti připomenu, že termín na nominace do volební komise, na členy této komise, byl vyhlášen do včerejších 12 hodin. Všechny kluby řádně své nominace doručily a volební komise dnes ve 13 hodin tyto nominace projednala přijala svoje usnesení číslo 47. Toto usnesení bylo okamžitě operativně po jednání volební komise doručeno předsedům všech poslaneckých klubů. Já vás nyní s tímto usnesením a především tedy se jmény poslanců, kteří byli nominováni do komise, seznámím.

Připomenu, že volební řád nestanovuje, jestli se má tato vyšetřovací komise hlasovat jako celek en bloc, anebo po jménech. To by tedy mělo zaznít a mělo by to být řešeno v rozpravě k tomuto volebnímu bodu.

A poslední větou ještě připomenu, že pokud dnes odpoledne tuto komisi ustavíme, tak zvládneme vyhlásit do dnešního podvečera lhůtu na nominace na předsedu komise a můžeme potom tajnou volbou po 24 hodinách, tedy zítra v podvečerních hodinách, předsedu této komise zvolit tak, aby mohla začít pracovat.

Nyní k onomu usnesení. Jak jsem řekl, je to usnesení číslo 47, které říká, že volební komise pověřuje předsedu Martina Kolovratníka, aby navrhl Poslanecké sněmovně volbu členů vyšetřovací komise v tomto složení: Adámek František za ČSSD, Gabal Ivan za KDU-ČSL, Chvojka Jan za ČSSD, Korte Daniel za TOP 09, Novotný Martin za ODS, Ondráček Zdeněk za KSČM, Schwarz Bronislav za ANO, Štětina Jiří za Úsvit a Vondráček Radek za hnutí ANO.

Tolik tedy k usnesení a nyní vás, pane předsedající, žádám, abyste otevřel rozpravu k tomuto bodu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Otevírám rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí, protože žádnou písemnou přihlášku nemám. Nikoho nevidím... Vidím. Omlouvám se. Paní poslankyně Jana Černochová se hlásí do rozpravy. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Když už nestandardně byla tato vyšetřovací komise na minulé schůzi navržena, nikoliv s paritním zastoupením, ale se zvláštně poměrným zastoupením tak, aby tam zástupci ANO a zástupci ČSSD měli po dvou členech, tak náš klub Občanské demokratické strany se k tomu vyjadřoval, že to skutečně v minulosti nebývalo zvykem. Nebývalo v minulosti ale ani zvykem to, že by se do těchto komisí přihlašovali bývalí policisté, kteří se mohou z nějakého důvodu dostat do střetu zájmů, a bohužel se to děje ve dvou případech. Je mi líto, že musím jmenovat pana poslance Schwarze, který navíc i procházel touto Sněmovnou při hlasování o zbavení imunity na jeho návrh, a pana poslance Ondráčka, který také byl v minulosti policistou. A pokud tato komise má skutečně pracovat nezávisle, má, tak jak jsme si to tady říkali při té dvouhodinové diskusi, k nějakým závěrům dojít, pak by tam neměli být lidé, kteří mohou být jakýmkoliv způsobem zpochybňováni. Takže to je důvod, proč jsem se rozhodla tady vystoupit a navrhla bych v souladu s jednacím řádem volbu tajnou tak, aby každý poslanec a poslankyně měli právo se v tomto smyslu vyjádřit v té volbě.

Takže pane předsedo volebního výboru, prosím o tajnou volbu nebo o hlasování o této proceduře.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Byla navržena procedura. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jeroným Tejc. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já bych naopak chtěl vyjádřit názor, že možná bude dobře, když na rozdíl od minulých let tam někdo z bývalých policistů bude, tak aby bylo zcela jasné, že komise má cíl vyšetřit ty věci. Samozřejmě zkušenost vyšetřovat a vůbec znát způsob, jak vyšetřování vést, není dána nám, kteří jsme působili v jiných profesích. Já třeba v roli advokáta k tomu mohu mít blízko, ale rozhodně bych neřekl, že mi je ta schopnost vlastní. Proto si myslím, že pokud nejsou ti lidé ve střetu zájmů, to znamená, že by například tu věc kdykoliv předtím vyšetřovali, tak není důvod, aby nebyli členy oné komise. Jsem přesvědčen, že poslanci jsou si v této věci rovni. Není tady nikdo, kdo by byl ve střetu zájmů, tak jak to bylo naznačeno, a to, že někdo má zkušenosti s vyšetřováním, samo o sobě podle mého názoru mu nebrání v tom, aby se práce v komisi účastnil, a pokud vím, tak nikdo z těch kolegů se neuchází o pozici předsedy té komise, což by možná mohlo být na hraně, ale rozhodně si nemyslím, že by v této věci mohlo dojít, tak jak bylo naznačeno, k jakémukoliv střetu zájmů. Takže mi dovolte, abych se těchto dvou kolegů, kteří byli jmenováni, v tomto smyslu zastal. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane poslanče. Nyní dvě přednostní práva - pan předseda klubu KSČM Pavel Kováčik, poté pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Já jsem do nedávné chvíle byl přesvědčen, že jsme tuto komisi zřídili v počtu sedm a v paritním zastoupení. Pak mi někdo telefonoval prostřednictvím sekretariátu, že došlo k nějakému omylu, tudíž ze dvou nominovaných případných členů navržených jsme stáhli ten počet na jednoho. Teď se dozvídám, že jsou tady nějaké ještě jinačí poměry sil, a navíc se ještě navrch dozvídám, že tam nesmí kdokoliv - nebo neměl by být, abych nebyl brán za slovíčko - kdokoliv z členů nebo členek této Poslanecké sněmovny. Když nás voliči ve volbách do Poslanecké sněmovny volili, tak se až tak neptali, jestli někdo má minulost tu či onu, a když se zeptali, tak se sami rozhodli podle toho, jestli tedy stojím za to, aby mě zvolil, nebo nestojím za to, aby mě zvolil. A okamžikem, kdy mě volič a kohokoliv z nás, kolegyně a kolegové, volič zvolil, tak v rámci této Sněmovny máme stejná práva, stejné povinnosti a rovné postavení. Jsme tedy de facto i de iure volitelní a navrhovatelní do všech orgánů Poslanecké sněmovny. Není tady žádné omezení, že jestli někdo byl dříve policistou, tak nesmí do vyšetřovací komise. Já dokonce jsem přesvědčen o tom, že byl-li někdo dříve policistou, tak je to spíše výhoda než nevýhoda a může práci té komise v ledasčem prospět, a dokonce si myslím, že pokud někdo a priori odstavuje od práce v takovéto komisi profesionály, nebo bývalé profesionály, tak možná snad ani nechce, aby se tady doopravdy k něčemu rozumnému a smysluplnému při práci té komise došlo. Takže prostě já si myslím, že jak pan Schwarz, tak pan Ondráček do té komise patří, a vůbec by mně nevadilo, kdyby kdokoliv z těch dvou poslanců byl i ve funkci předsedy této komise. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP