(20.00 hodin)
(pokračuje Pospíšil)

To by totiž vedlo k tomu, že takto složitý zákon, který má přes tři tisíce paragrafů, by byl nefunkční a problémy, které v něm samozřejmě logicky se nějaké objeví, by se těžko asi vyřešily. Bylo by dobré, kdyby do debaty nad úpravami občanského zákoníku, které musí mít systémový charakter a musí být realizovány s určitým odstupem od okamžiku účinnosti, kdyby v této věci byla seriózní debata na ústavněprávním výboru, aby i opozice se mohla k danému návrhu vyjádřit.

Vláda říká ve svém bodu tři v oblasti Ministerstva spravedlnosti, že připraví a prosadí nový občanský soudní řád, jehož prostřednictvím docílí výrazného zrychlení soudních sporů při současném garantování práva na spravedlivý proces. Já si myslím, že to je správná úvaha, připravit nový občanský soudní řád. Ostatně my jsme chtěli prosadit nový trestní zákoník a nový občanský zákoník a je třeba pokročit v reformě procesního práva. Na druhou stranu tady, vážení kolegové, odpovědně říkám, že je projev naivity a neznalosti konstatovat, že nový občanský soudní řád sám o sobě - cituji - výrazně zrychlí soudní spory. To je zkrátka krásná mediální proklamace, která neplatí. A říkám to jako člověk, který byl přítomen debat odborníků na civilní právo, kdy se bavili o tom, jakým způsobem má být civilní právo v této zemi upraveno. Ano, nový občanský soudní řád je třeba, může vést k určitému zefektivnění civilního řízení, ale nečekejme prosím od toho zázraky. Pokud bychom výrazně zrychlili občanské soudní řízení, pak to právě bude na úkor spravedlivého procesu. To je věc, která je hodně důležitá a měla by se zde říci. Jsem přesvědčen, že vzhledem k tomu, že nám neklesá množství případů zvláště v oblasti civilního soudního řízení, tak jedinou možností, jak zrychlit dlouhodobě soudní řízení, je zvýšit počet zapisovatelek, vyšších soudních úředníků a asistentů soudců. To je dneska největší problém justice - malý počet tohoto administrativního aparátu a jeho velmi nízké finanční ohodnocení.

Vláda dále hovoří o novém trestním řádu. S tím lze také takto obecně souhlasit. Nevíme bohužel, jak bude vypadat. A současně vláda konstatuje, že posílí ochranu a zlepší průběh odškodňování obětí trestné činnosti. Tady chci upozornit na to, že jsme v minulém volebním období přijali úplně nový zákon o obětech trestných činů. Podle mého názoru je třeba udělat vše pro to, aby ten zákon perfektně působil. Není třeba nějakých výrazných změn, a proto mě by samotného zajímalo, co znamená, že se posílí ochrana a zlepší průběh. Je to tedy o novém zákoně, o novele, nebo pouze o snaze dohlédnout na to, jak existující zákon bude vypadat?

Stejně tak zní velmi pěkně, ale není jasné, jak to bude v reálu fungovat, teze, že vláda bude prosazovat změnu sankční politiky vůči pachatelům méně závažných trestných činů, kteří by napříště měli být častěji než dosud postihováni tresty nespojenými s odnětím svobody. S tím lze samozřejmě souhlasit, to je jasné - ale soudy jsou ve svém rozhodování nezávislé. Co to tedy znamená? Že dojde k novele trestního zákoníku? Samozřejmě to je legitimní možná představa, ale bylo by dobré tedy, pokud takováto teze tady je, aby s ní bylo možno souhlasit, anebo polemizovat, mít takovouto tezi více rozvinutou, protože samotným soudům, které jsou nezávislé, bez změny právní úpravy lze jen obtížně cokoliv nařizovat či do jejich činnosti zasahovat.

Souhlasím s tezí, která se týká nového zákona o státním zastupitelství. Tam si myslím, že je na co navazovat. Ten zákon byl z velké části připraven již za minulé vlády a je možné z něj vyjít jako ze základního materiálu, o kterém je možné vést debatu.

A nyní mi dovolte několik drobných doporučení, která by podle mého názoru mohla vláda v oblasti justice činit a která by mohla vést k dalšímu zkvalitnění výkonu činnosti české justice.

Je trošku škoda, že vláda sice na jedné straně uvažuje o novém zákonu o státním zastupitelství, ale již nehovoří o změně nebo o vztahu k zákonu o soudech a soudcích, tedy není zde vůbec jasno, zda vláda je se současným stavem spokojena, anebo zda chce zasáhnout do statutu pozice českého soudce. Je totiž zřejmé, že i tento zákon by potřeboval novelu, která ostatně byla ještě za mého působení na Ministerstvu spravedlnosti připravena. Měli bychom vést pak následně debatu o tom, jestli v této zemi budeme mít transparentní výběrová řízení při výběru soudců a soudních funkcionářů. Teď to bohužel v zákoně zakotveno není. Měli bychom vést také debatu o tom, jaká je pozice předsedy soudu. Jestli je to pouze hlava soudu, anebo i člověk, který je odpovědný, a to i trestněprávně, za hospodaření soudu. Podívejme se prosím na nyní mediálně prezentovanou kauzu, kdy bývalý předseda Krajského soudu v Brně je trestně odpovědný za stavbu justičního paláce, a i pod dojmem této kauzy bychom měli vést debatu, zda předseda soudu má mít i hospodářskou odpovědnost, či ji mít nemá.

Důležitým bodem, který bych doporučoval také vládě k dalšímu přemýšlení, je návrh elektronické podatelny. Mluvíme-li zde permanentně o boji proti korupci atd. a bohužel jsou to spíše prázdná slova než debata o konkrétních návrzích, tak právě elektronická podatelna - paní ministryně přichází, děkuji pěkně! - by myslím mohla výrazně přispět k tomu, aby konkrétnímu soudci byla přidělena kauza na základě náhodného výběru počítačem a ne na základě jakýchsi nepsaných domluvených pravidel. Víte dobře, že jsme byli svědky v minulém volebním období toho, že zvláště v oblasti insolvenčních soudů vznikaly otazníky nad tím, jak se jednotlivé případy dostávají ke konkrétním soudům. Ostatně byl to problém třeba Krajského soudu v Brně, kde se tato věc řešila. Takže elektronická podatelna, která generuje náhodné přidělování konkrétních kauz náhodnému soudci, samozřejmě na základě jeho odbornosti, je něco, co by snížilo klientelismus a nebezpečí možné korupce v justici. Hovoříme-li zde o Slovensku, tak tento model například funguje na Slovensku a podle mého názoru je velmi úspěšný.

Doporučil bych vládě se také zabývat pozicí a postavením soudních znalců. Právní úprava z 60. let je jasně nedostatečná a začalo se již pracovat na novém zákoně. Já to nepovažuji za marginální věc, proto si myslím, že tato věc by asi mohla být ve vládním prohlášení. Zkrátka a dobře, znalecké posudky jsou pro rozhodování soudů klíčové a nová právní úprava, která by dala jasná pravidla pro výběr soudního znalce, pro výkon znalecké činnosti a pro postih soudního znalce, který pochybí, si myslím, že by si ČR zasloužila. Ostatně ten zákon byl také z velké části připraven.

Mrzí mě, že ve vládním prohlášení není žádná zmínka o e-Justici, o elektronizaci české justice. Byl to projekt, který jsme nastartovali ještě za Topolánkovy vlády, a některé konkrétní projekty se podle mého názoru povedly, jako je třeba elektronický platební rozkaz. Bylo by dobré, kdyby vláda pokračovala v těchto věcech, protože pokud se nebude elektronická justice dále rozvíjet, pak rychle zastará to, co bylo již zavedeno, a budou to vyhozené peníze. Neměli bychom rezignovat na tzv. elektronický soudní spis, téma, které bylo skloňováno a debatováno experty v minulém volebním období. Je škoda, že o tom vláda vůbec nehovoří. Využít evropské peníze k vyšší efektivitě veřejné moci v této zemi. Pan premiér hovořil o efektivním kvalitním státu, tak se podívejme třeba na projekt e-Justice. To je projekt, který by obecně zvýšil efektivitu justice a také přinesl občanovi výhody - pohodlnější komunikaci se soudní mocí. Takže já zde nabízím vládě, aby zvážila variantu pokračování v projektu elektronického soudního spisu. Myslím si, že by to bylo velmi důležité a přínosné.

Peníze na administrativu jsem již zmínil. Doufám, že se vládě v dalším rozpočtu, který, jak řekl pan ministr financí, už bude číst a bude ho připravovat, tak se jí podaří uvolnit nějaké peníze na administrativu a reformní změny v justici. Ostatně sama paní ministryně se na ústavněprávním výboru podivovala nad tímto rozpočtem pro tento rok a sama také potvrdila i můj názor, že rozpočet pro letošní rok žádné velké reformní kroky v oblasti justice neumožňuje.

A poslední věcí, kterou zmíním, je bezplatná právní pomoc, kterou považuji také za důležitou. Ona sice je stručně zmíněna v koaliční smlouvě, ale já jako opoziční poslanec čtu to, co je mně jako opozičnímu poslanci primárně nabídnuto a o čem dneska budeme hlasovat - důvěra spojená s vládním prohlášením. Vnímám koaliční smlouvu jako dokument mezi třemi politickými stranami. To znamená, bezplatná právní pomoc je také téma, které by mělo být podle mého názoru zohledněno. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP