(19.40 hodin)
(pokračuje Konečná)

Jsem ráda, že vláda za svou prioritu po dlouhé době považuje ochranu povrchových vod a zadržování vody v krajině a především ochranu půdy. Tím také doufám, že už nepřipustí jakékoliv změny v zákonu o zemědělském půdním fondu a že snad konečně skončí doba ničení a zastavování úrodné půdy a nehospodárného zacházení s vodními zdroji.

Ovšem co mě nejvíc zklamalo? Je to bod priorita Ministerstva životního prostředí týkající se zákona o odpadech. Pane ministře prostřednictvím předsedajícího, to opravdu myslíte vážně, že předložíte vládě jen novelu zákona o odpadech, a to až v polovině roku 2016, jak to máte napsáno v programovém prohlášení? Čili nikoliv nový zákon, na který tady čekáme téměř osm let, nový zákon, který by měl upravit nově celou oblast odpadového hospodářství. V programovém prohlášení zmíněný problém přílišného skládkování je sice velmi důležitý, ale rozhodně není jediný, který musí nový zákon řešit. A navíc čemu věřit, chce se mi říct, a to ve chvíli, kdy jste mi před deseti dny na interpelacích slíbil, že nový zákon o odpadech připravíte ve věcném záměru ještě letos, a dokonce že nám jej předložíte do konce prosince i v paragrafovém znění. Je více slovo ministra, či programové prohlášení? A čemu tedy věřit ve chvíli, kdy se podepisuje něco, co jako ministr zodpovědný za tento resort téměř ten samý den řeknete jinak? Kdybyste si totiž dal tu práci a mezi priority Ministerstva životního prostředí zařadil nový plán odpadového hospodářství, a to byste měl udělat urychleně, protože vaši poslední dva předchůdci se na to vykašlali a jen prodloužili platnost předchozího plánu, tak byste věděl, že mnohé segmenty zpracování odpadu mají vážné problémy a bez nového zákona o odpadech nelze najít řešení. Mimochodem, odpadová legislativa je pod velkou kritikou Evropské komise, která žádá urychlenou koncepční legislativní změnu, jinak uvidíme z Evropské unie jen poskrovnu peněz na odpadové hospodářství. A novou odpadovou legislativu také zoufale potřebují obce, města a kraje, aby byly schopny se připravit na nové, již schválené opatření z Evropské unie.

Chce se mi tato oblast shrnout snad jen tak, že v oblasti odpadového hospodářství už nejsme ani v hodině dvanácté, ale několik minut po ní, a i když to není vaše vina, každá další minuta čekání vašeho ministerstva bude znamenat jen průšvih pro české občany a firmy, i ztrátu nemalých finančních prostředků, nehledě na další poškozování životního prostředí.

A teď k ekologickým tématům, která v programovém prohlášení vlády podle mého názoru zcela chybí.

Za prvé je to právní úprava zákona o Šumavě. Před rozporem, který na Šumavě je mezi na jedné straně ekologickými aktivisty usilujícími o nedotčenou přírodu a na druhé straně lidmi žijícími na Šumavě, kteří chtějí žít a využívat okolní přírodu, prostě neutečete. Tento rozpor je třeba řešit a divím se, že to není ve vládních prioritách, zvláště ve chvíli, kdy již z vašich úst slyšíme plán na zřízení nového, pátého národního parku. Nic proti tomu, ale v situaci, kdy máte, pane ministře, nedořešenou situaci na Šumavě, kdy Národní park Krkonoše a Podyjí ani nejsou ukotveny vlastním zákonem, v tomto případě by, dá se říci, možná bylo vhodné se zamyslet nad celou koncepcí národních parků a chráněných oblastí a nejen otevírat témata, co dál vyhlásíte. Stejně tak jako v programovém prohlášení, ani v koaliční smlouvě není slovo o tom, co bude stát dělat a jak vaše ministerstvo vyřeší náhradu újmy z hospodaření v chráněných územích. A že mluvíme v řádech stovek milionů, to víme oba, a stejně tento dlouhodobý problém - ani vidu, ani slechu.

Koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny se programovému prohlášení prostě vyhnula, byť se dá podobné téma najít v koaliční smlouvě, ale je to škoda.

V programovém prohlášení dále není zmíněna ani dlouhodobá bolest ministerstva, a to kvalitní kontrola dodržování předpisů ochrany životního prostředí prostřednictvím České inspekce životního prostředí. Tato instituce je dlouhodobě podfinancována a podle toho také vypadají její výsledky. Každý, kdo to myslí vážně a koncepčně s ochranou životního prostředí, se musí soustředit na zlepšení jejího fungování a zlepšování a personální posílení všech kontrolních institucí, které má vaše ministerstvo ve své gesci.

Bez zajímavosti není ani mimoběžnost programového prohlášení a koaliční smlouvy. Logické by bylo očekávat, že obecnější koaliční smlouva bude rozpracována podrobněji v programovém prohlášení, ale tak tomu v tomto případě není. A bylo by zajímavé vědět, co je nadřazené čemu. Například zda vláda bude, nebo nebude mít ve svých prioritách obchvaty měst, neboť v koaliční smlouvě to je, ale v programovém prohlášení to již není, ačkoliv budování dálnic je v programovém prohlášení explicitně vyjmenováno. Není třeba zdůrazňovat, že pro životní prostředí jsou obchvaty měst mnohem důležitější než kilometry nových dálnic.

Mnoho z takto konkrétních závazků z programového prohlášení vypadlo. Zdá se mi, jako by se vláda tak trošku lekla, k čemu se v koaliční smlouvě zavázala. Celkově na mě programové prohlášení působí dojmem narychlo spíchnutého textu, kde se nikdo do hloubky nezajímal o celou komplexnost problému. Toto je s podivem, když vláda byla jmenována tak pozdě a vládní koalice byla známa takřka od voleb, a tudíž měla mnoho času na přípravu textu. To značí snad jen to, že rozpory ve vládní koalici jsou velmi hluboké a tyto rozpory neumožňují popsat mnohé priority dopodrobna. Spíše to vypadá na vládu, která bude hasit jen to nejnutnější a do koncepčních záměrů se bude pouštět jen velmi neochotně.

Vážená vládo, vaše předsevzetí jsou neurčitá a často si protiřečí. Není možné dát důvěru někomu, kdo nemá podle toho, co píše, představu, co s ní bude dělat. Krásných deklarací jsme zažili mnoho a minimálně vaše programové prohlášení ukazuje, že vůbec netušíte, jak je realizovat. Za normálních okolností by se chtělo říct vrátit k přepracování, to zde dnes bohužel nejde. Proto vzhledem k tomu, že myšlenka snad byla dobrá, realizace prozatím za pět, ode mne dnes uslyšíte: zdržuji se. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji paní poslankyni. Prosím k řečnickému pultíku pana poslance Jana Zahradníka. Prosím, aby se připravil pan poslanec Jiří Pospíšil.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, já se chci vyjádřit podobně jako paní poslankyně Konečná ke kapitole, která v programovém prohlášení vlády hovoří o životním prostředí. Jako starý učitel jsem tam našel některé chyby, na většinu z nich už tady bylo upozorněno. Jednu z nich, pro nás Jihočechy velmi významnou, zmínil kolega František Laudát - vynechání rychlostní komunikace R3 ze seznamu priorit považuji za pouhé nedopatření, protože, jak dobře víme, dálnice D3 bez tohoto napojení na naše rakouské sousedy z velké části pozbývá smyslu.

Našel jsem tam ještě jeden takový logický rozpor a podle mne je velmi nebezpečný. V kapitole Ministerstva dopravy se objevuje jako první priorita zpracování a předložení zákona o liniových stavbách. To je velmi ušlechtilý záměr a tento nástroj může být velmi účinný. Samozřejmě může pomoci s problémy při výkupech pozemků, ale také by měl pomoci celé řadě ekologických aktivistů blokovat významné liniové stavby. Naproti tomu ale v kapitole životní prostředí nacházím jako poslední prioritu zachování úrovně legislativních práv občanských aktivit týkajících se životního prostředí. Zdá se mi, že to je dokonce v přímém rozporu.

Já bych se ale chtěl zmínit ještě o jednom velmi významném fenoménu. Pan prezident tady mluvil o vizích do budoucna a já bych se chtěl vyjádřit možná k něčemu, co bych nazval odpovědnost, která vyplývá z minulosti.

Vláda České republiky 20. března 1991 svým nařízením vyhlásila Národní park Šumava a vetkla mu do vínku takové poslání, které si dovolím ocitovat: " Posláním národního parku je uchování a zlepšení jeho přírodního prostředí, zejména ochrana či obnova samořídicích funkcí přírodních systémů, přísná ochrana volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, zachování typického vzhledu krajiny, naplňování vědeckých a výchovných cílů, jakož i využití území národního parku k turistice a rekreaci nezhoršující životní prostředí." ***
Přihlásit/registrovat se do ISP