(12.10 hodin)
(pokračuje Skalický)

Tady bych se pozastavil nad tímto faktem, kdy VZP v podstatě dlouhodobě bojuje s nekalou konkurencí speciálně Vojenské zdravotní pojišťovny, která za pomoci marketingových agentur a za úplatu přetahuje pojištěnce VZP, což je samozřejmě protizákonné, nicméně tato praxe se děje.

Pokud se týče celkových příjmů z hlediska zdravotního pojištění, tak jenom poznámka, že bylo 6 mil. 93 tis. státních pojištěnců, a tedy od státu přišlo do systému zdravotního pojištění zhruba 52 miliard. Saldo příjmů a výdajů systému zdravotního pojištění bylo záporné. Bez mimořádného vlivu přerozdělení bylo toto saldo příjmů a výdajů celkem ve výši 6 mld. 740 mil.

Pokud se týče závazků, tady bych se krátce zmínil o tom, že všechny zdravotní pojišťovny kromě VZP dodržely své závazky splatnosti ke konci roku 2012, pouze Všeobecná zdravotní pojišťovna měla po splatnosti 740 mil., a to i přes pomoc mimořádného přerozdělení. Bez tohoto mimořádného přerozdělení by činily závazky VZP po splatnosti 3,8 mld.

Zajímavý byl vývoj limitu nákladů na činnosti zdravotních pojišťoven, nebo chcete-li režijních nákladů, o kterých se kolikrát velmi často diskutuje, tak tento limit a tato výše nebyla od roku 2006 upravována, čili zvyšována, souhrn maximálních limitů a skutečná výše přídělů na tuto činnost byla 6,8 mld., přičemž v této částce byla trvalá úspora v provozních výdajích Všeobecné zdravotní pojišťovny ve výši půl miliardy korun, kdy se už začaly projevovat určité provozní úspory, změna organizační struktury i snižování počtu zaměstnanců.

Krátce bych se ještě zmínil o zdravotních pojišťovnách v likvidaci a v konkursu, kdy musím konstatovat, že speciálně Mendelova zdravotní pojišťovna, jejíž likvidace byla zahájena v roce 1997, dodneška nebyla vyřešena a zejména poslední roky likvidace jsou naprosto neekonomické, protože nejsou žádné příjmy z pohledávek a jsou pouze provozní výdaje. Pro mě pracovně dobrý byznys pro správce konkursní podstaty.

Pokud se týče regulačních poplatků a doplatků za léky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, tak o regulačních poplatcích bylo řečeno mnohé. Jenom co k doplatkům. Doplatky za léky byly v tomto roce ve výši 2 mld. 465 mil., přičemž došlo samozřejmě k překročení zákonných ochranných limitů pacientů a byly provedeny vratky, a to 1 mil. 864 tis. pojištěnců ve výši 422 mil. korun. Čili je to jenom důkaz toho, že ochranné limity fungovaly i v této době.

Náklady na jednoho pojištěnce byly diametrálně rozdílné u Všeobecné zdravotní pojišťovny a u ostatních zdravotních pojišťoven, kdy u Všeobecné zdravotní pojišťovny činily v průměru 23 293 korun, u oborových zdravotních pojišťoven 18 719 korun. Už z tohoto rozdílu je vidět obrovský nepoměr mezi náklady mezi pojištěnci VZP a ostatních pojišťoven a z toho pochopitelně v minulosti plynuly a dodneška přetrvávají, byť již ne v takové míře, ekonomické problémy Všeobecné zdravotní pojišťovny a postupná snaha o narovnání a změnu parametrů přerozdělování a pojištění. Je pravda, že úhradová vyhláška již na letošní rok na tuto situaci reagovala a postupně tyto dramatické rozdíly snižuje, nicméně věřím, že i současné ministerstvo v tom trendu bude pokračovat tak, aby platila premisa, že za stejný výkon zdravotní pojišťovnz platí stejně ve všech zdravotnických zařízeních.

Závěrem. Rok byl charakterizován recesí ekonomiky, poklesem výběru pojistného, udržením doby splatnosti v jednotlivých zdravotnických zařízeních, vysokými vnitřními dluhy VZP vůči svým fondům, odlivem pojištěnců od Všeobecné zdravotní pojišťovny, neefektivní likvidací Mendelovy zdravotní pojišťovny a dal by se charakterizovat jako rok úspor a snahy alespoň o stabilizaci a fungování celého zdravotního systému.

Tolik ke zprávě, která byla projednána ve zdravotním výboru. Jestli, pane předsedající, mohu přečíst návrh usnesení?

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Bohužel ještě ne. Děkuji, pane zpravodaji, za zprávu. Nyní otevírám všeobecnou rozpravu, do které eviduji přihlášku pana poslance Ludvíka Hovorky. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím upozornit na dvě mimořádnosti, které se objevují v této zprávě, a sice jedna už byla zmiňována, a to je přerozdělení jedné třetiny finančních zásob evidovaných na běžných účtech základního fondu zdravotního pojištění u všech zdravotních pojišťoven, které bylo řadou pojišťoven vnímáno jako znárodnění a nucené přerozdělení na základě zákona, a další věc je potom sloučení České průmyslové zdravotní pojišťovny a Metal-Aliance.

Ve zprávě na straně 11 se píše, že opatření k přerozdělení jedné třetiny přebytku běžných účtů zřejmě urychlilo i proces sloučení České průmyslové zdravotní pojišťovny a zdravotní pojišťovny Metal-Aliance. Je tady třeba říci, že to, co urychlilo sloučení České průmyslové zdravotní pojišťovny a pojišťovny Metal-Aliance, byla především změna zákona, která byla přijata na konci roku 2011 a ze které vypadl takzvaný Hovorkův paragraf, který zakazoval bezdůvodné slučování zdravotních pojišťoven. Bývalé koalici se podařilo tento paragraf vyhodit s odůvodněním, že je to potřeba pro sloučení Vojenské zdravotní pojišťovny se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra. Okamžitě poté, vlastně v následujících pár měsících, v létě 2012, došlo k tomu, že ministr zdravotnictví podepsal sloučení Zdravotní pojišťovny Metal-Aliance a České průmyslové zdravotní pojišťovny, čímž vlastně byla vybudována z nejmenší zdravotní pojišťovny Agel, která měla původně 60 tis. pojištěnců, po sloučení s Hutnickou pojišťovnou a s Českou národní zdravotní pojišťovnou a pak následně Metal-Aliance druhá největší zdravotní pojišťovna.

To, co je potom dál zajímavé v této zprávě, když se dočtete na straně 12, tak v důsledku sloučení a mimořádného přerozdělování dosáhla Česká průmyslová zdravotní pojišťovna meziročního navýšení příjmů z přerozdělování o 721 mil. a získala tak celkem 4 mld. korun. V této hodně není zahrnut vlastní příjem zdravotní pojišťovny Metal-Aliance do 30. 9. 2012, který dosáhl 1 mld. 203 mil. korun a byl součástí převáděného zůstatku na běžném účtu.

Tolik jenom proto, abyste byli informováni, jak se také vlastně vyvíjejí zdravotní pojišťovny v České republice. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Ptám se, jestli se někdo další hlásí do všeobecné rozpravy. Jestliže ne, končím všeobecnou rozpravu. Přistoupíme k rozpravě podrobné, v níž avizoval přihlášku pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Skalický: Děkuji. Vážený pane předsedající, v podrobné rozpravě bych pouze načetl usnesení výboru pro zdravotnictví, který předloženou zprávu projednal a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas s výročními zprávami a účetními uzávěrkami zdravotních pojišťoven za rok 2012, sněmovní tisk 51. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP