(12.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane zpravodaji. O všech návrzích bylo hlasováno, přednesu návrh usnesení.

 

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 53, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 155, přihlášeno 153 poslanců, pro 133, proti 14. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi a panu zpravodaji.

 

Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, jsou

68.
Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2012 s vyjádřením
vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením výročních zpráv a účetních
závěrek za rok 2012 jednotlivých zdravotních pojišťoven a tabulkovými přílohami
/sněmovní tisk 51/

Předložený návrh uvede ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Prosím pana ministra, aby se ujal slova.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládám k vašemu projednání materiál Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2012 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2012 jednotlivých zdravotních pojišťoven a tabulkovými přílohami.

K 31. 12. 2012 poskytovalo na území České republiky veřejné zdravotní pojištění Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR a 6 zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. K 30. září 2012 se počet zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven snížil na 6, protože se sloučila zdravotní pojišťovna Metal-Aliance s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou. Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance zanikla bez likvidace.

Všechny výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2012 byly schváleny samosprávnými orgány zdravotních pojišťoven a ověřeny auditory do 30. dubna 2013. Následným ověřením dokumentů na Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu financí nebyly zjištěny žádné zásadní nedostatky.

Souhrnné hodnocení systému veřejného zdravotního pojištění vychází z dat získaných sumarizací údajů z tabulkových příloh jednotlivých výročních zpráv za rok 2012.

Vývoj hospodaření zdravotních pojišťoven byl v roce 2012 ovlivněn především probíhající ekonomickou stagnací omezující příjmy zdravotních pojišťoven. Jako jedno z opatření, které reagovalo na nedostatek finančních prostředků v systému, bylo provedeno tzv. mimořádné přerozdělení zůstatků zdravotních pojišťoven. Jedna třetina zůstatků finančních prostředků soustředěných na bankovních účtech základního fondu zdravotních pojišťoven k 5. lednu 2012 byla převedena na zvláštní účet a přerozdělena mezi zdravotní pojišťovny. Vliv na hospodaření zdravotních pojišťoven měly také úpravy sazby DPH z 10 na 14 % u léků a zdravotnických prostředků.

Měsíční vyměřovací základ platby pojistného ze státního rozpočtu za osoby, za které je plátcem pojistného stát, zůstal v roce 2012 na stejné úrovni jako v roce 2011 i 2010, to je na 5 355 Kč, a měsíční platba státu za osobu v roce 2012 tak činila 723 Kč. Roční maximální vyměřovací základ pro platbu pojistného na veřejné zdravotní pojištění pro zaměstnance i OSVČ zůstal na úrovni 72násobku průměrné mzdy při zahrnutí souběhu příjmů ze zaměstnání a příjmů ze samostatné výdělečné činnosti.

Podmínky úhrad zdravotní péče podle jednotlivých segmentů stanovila pro rok 2012 vyhláška č. 425/2011 Sb., která vycházela z předpokládaných příjmů systému veřejného zdravotního pojištění na rok 2012. Aplikace této vyhlášky do smluvních ujednání jednotlivých zdravotních pojišťoven se smluvními poskytovali zdravotních služeb se spolu s dalšími regulačními mechanismy promítla do meziročního zvýšení nákladů na zdravotní péči o 1,8 %.

Celkové příjmy systému veřejného zdravotního pojištění dosáhly 229,7 mld. Kč s meziročním nárůstem z 220,4 mld. Kč v roce 2011 o 4,2 %.

Výdaje systému celkem dosáhly 231,3 mld. a meziročně vzrostly z 225,5 mld. v roce 2011 o 2,5 %. Výdaje na zdravotní služby dosáhly 221,8 mld. a meziročně vzrostly z 217 mld. v roce 2011 o 2,2 %.

Záporné saldo příjmů a výdajů celkem včetně zdaňovaných dosáhlo minus 1,5 mld., což v meziročním srovnání vůči saldu v roce 2011 ve výši minus 5,1 mld. znamená snížení ztráty o 70,2 %. Z toho Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR vykazuje saldo minus 1 mld. 470 mil., ostatní zaměstnanecké zdravotní pojišťovny v souhrnu minus 68 mil.

Bez mimořádných vlivů, tedy mimořádného přerozdělení zůstatku, dosáhlo v roce 2012 kumulované saldo 6 mld. 740 mil. Kč a meziročně vzrostla jeho záporná hodnota o 30,7 %.

V roce 2012 dosáhla VZP závazků po lhůtě splatnosti vůči poskytovatelům zdravotních služeb ve výši 740 mil. Žádné ze zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven závazky po lhůtě splatnosti nevznikly.

Průměrné náklady na zdravotní služby na jednoho pojištěnce v roce 2012 byly vyšší než průměrné náklady na jednoho pojištěnce v roce 2011. Dosáhly částky 21 212 Kč, což představuje meziroční zvýšení o 0,9 % a v absolutním vyjádření nárůst o 190 Kč.

Materiál byl postoupen do meziresortního připomínkového řízení, v němž byly uplatněny pouze technické připomínky, které byly akceptovány.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vláda České republiky na své schůzi dne 23. října 2013 přijala k předkládanému materiálu usnesení č. 794, kterým pověřila předsedu vlády předložit výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2013 k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR s návrhem na jejich schválení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Tento tisk projednal také výbor pro zdravotnictví. Usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 51/1. Nyní prosím zpravodaje výboru pana poslance Jiřího Skalického, aby nás o jednání výboru informoval a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Skalický: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, příslušný tisk a zpráva byla rozeslána všem poslancům 6. prosince loňského roku. Organizační výbor ji přikázal 12. prosince loňského roku výboru pro zdravotnictví. Výbor pro zdravotnictví tuto zprávu projednal a vydal své usnesení jako tisk 51/1 s doporučením schválit. Pak samozřejmě přečtu celý návrh usnesení.

Z předložené zprávy, kterou zde pan ministr obsáhle okomentoval, bych jenom upozornil, nebo vyjmul některé zajímavé momenty a body.

Celý rok 2012 byl charakterizován pokračující ekonomickou recesí, poklesem HDP, poklesem výběru pojistného, nárůstem nezaměstnanosti. Dále zde bylo naprosto atypické mimořádné přerozdělení, které proběhlo v roce 2012, kdy jedna třetina zůstatku běžných účtů z fondu zdravotního pojištění byla převedena na zvláštní účet přerozdělení.

Úhradová vyhláška upravila některé podmínky platné v roce 2011. Ostatní podmínky ekonomické a platby státu, jak už bylo konstatováno, zůstaly konstantní či neměnily se.

V daném období bylo u našich pojišťoven pojištěno 10 404 162 pojištěnců, přičemž tento rok byl charakterizován jednak sloučením České průmyslové zdravotní pojišťovny a pojišťovny Metal-Aliance a výrazným odlivem pojištěnců VZP, a to k Vojenské zdravotní pojišťovně ve výši 100 tis. pojištěnců. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP