(Jednání pokračovalo v 11.05 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci, prosím, abyste zaujali svá místa v jednacím sále.

Zahajuji přerušený bod Návrh na volbu veřejného ochránce práv a prosím zástupce volební komise pana poslance Klána, aby nám přednesl výsledky tajné volby. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo, dobrý den, vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás seznámil s výsledky druhého kola první volby veřejného ochránce práv.

Počet vydaných hlasovacích lístků byl 168, počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků také 168. Počet neodevzdaných hlasovacích lístků nula. Pro Stanislava Křečka bylo odevzdáno 36 hlasů, pro Annu Šabatovou bylo odevzdáno 85 hlasů.

V druhém kole byla zvolena ombudsmanem Anna Šabatová. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Gratuluji paní ombudsmance a jménem Poslanecké sněmovny mohu říct, že se budeme těšit na spolupráci s paní ombudsmankou.

 

Přikročíme k dalšímu bodu, což je

32.
Vládní návrh zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně
souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)
/sněmovní tisk 81/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede předseda vlády Bohuslav Sobotka. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k tomu, že vláda dosud ještě nemá ministerstvo pro kybernetickou bezpečnost a domnívám se, že ani v nejbližších letech takovýto centrální vládní úřad zřízen a zřizován nebude, tak nezbylo nic jiného, než abych tento návrh předložil Poslanecké sněmovně jako předseda vlády. Nicméně nechci v žádném případě zpochybňovat potřebu a naléhavost přijetí takovéto legislativní úpravy v rámci našeho právního řádu.

Pokud jde o samotný návrh zákona o kybernetické bezpečnosti, základním jeho cílem je zajištění bezpečnosti kybernetického prostoru. Za tímto účelem vládní návrh zákona formuluje soubor oprávnění a povinností, které směřují k nastavení mechanismů aktivní a účinné spolupráce mezi soukromým sektorem a veřejnou správou s cílem účinné ochrany před hrozbami, které mohou z kybernetického prostoru přijít. Nastavením předvídatelného a transparentního postupu pro subjekty, které budou zatíženy novou zákonnou regulací, se zajistí detailní přehled o hrozbách a rizicích, jež se vyskytují v kybernetickém prostoru, a umožní se reagovat v rychlém sledu na hrozby, které ohrožují bezpečnost informací v informačních systémech nebo bezpečnost služeb a sítí elektronických komunikací.

Návrh zákona si neklade za cíl - a ani nemůže - postihnout všechna rizika, která se mohou dotknout všech uživatelů kybernetického prostoru, ale snaží se ochránit kritickou informační infrastrukturu a významné informační systémy, jejichž narušení by vedlo k poškození nebo ohrožení zájmů České republiky. Pro subjekty, na něž dopadá regulace, jsou v návrhu zákona stanoveny konkrétní povinnosti, prostřednictvím kterých dojde ke zvýšení ochrany kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů.

Návrh zákona rovněž reaguje na mezinárodní situaci, kdy posílení ochrany kritické informační infrastruktury je i cílem současných aktivit Evropské unie. Ke splnění těchto požadavků je nezbytné vybudovat legislativní rámec na institucionální a také technické zajištění spolupráce na národní a mezinárodní úrovni, koordinaci opatření při prevenci, ale také odstraňování následků kybernetických bezpečnostních incidentů. A pro další činnost je to také nezbytné ke zvyšování všeobecného povědomí o kybernetických hrozbách a jejich eliminaci.

Konečným cílem uvedených aktivit je vytvoření a udržení důvěryhodné, konkurenceschopné informační společnosti s důrazem na rozvoj svobodného a bezpečného využívání a sdílení informací a v neposlední řadě i zlepšení obrazu státu v této oblasti, a to jak v národním kontextu, tak i z hlediska našich vztahů zahraničních.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, věřím, že navržený systém na základě předkládaného návrhu zákona povede k dosažení shora uvedených cílů, a stejně tak věřím, že navržený systém, a tím celý návrh zákona o kybernetické bezpečnosti Poslanecká sněmovna podpoří a umožní jeho projednávání i ve druhém a třetím čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu premiérovi a nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Václav Klučka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji vám, pane předsedající. Pane premiére, vážená vládo, kolegyně, kolegové, já jsem ani netušil, když jsem se dozvěděl, že se stanu zpravodajem zákona o kybernetické bezpečnosti, co mě už v té jeho přípravě čeká, s jakými názory a s jakým prostředím se tady setkávám.

Dovolte mi tedy, abych jako zpravodaj tohoto vládního návrhu vám trošinku představil tento zákon, včetně zákonů o změně souvisejících zákonů s kybernetickou bezpečností, přičemž bych především dal důraz na to, že oblast kybernetické bezpečnosti - a to prosím začněme takto vnímat - se stane jedním ze základních pilířů celé oblasti vnitřní bezpečnosti státu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP