(10.10 hodin)

 

Poslanec David Kasal: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, vážená vládo, vážení poslanci, já jenom opravdu faktickou poznámku. Vyšel jsem z praxe a je velmi nepříjemné, pokud se něco ruší v průběhu roku. Berte v potaz to, že všechna zdravotnická zařízení mají svůj rozpočet na daný rok a je opravdu nesmyslné něco rušit v průběhu roku, protože je tím dostáváte do velmi svízelné situace.

A druhá poznámka, co se týká pohotovostí. Opět, to, že se změnilo spektrum a vyjíždí více sanit ARO pro pacienty, jde i o to, podívat se, že se výrazným způsobem snížil počet hodin a vlastně vůbec LSPP, to znamená, lékařská služba první pomoci, v regionech, snížil se počet hodin v regionech a zastává to ARO. Takže je potřeba mluvit o tom, jak to opravdu je a jak to vidí odborníci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Davidu Kasalovi. Ještě jedna faktická poznámka paní poslankyně Soni Markové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Soňa Marková: Jenom drobná poznámka. Já jsem samozřejmě vůbec, ani v nejmenším neočekávala, že by poslanci a poslankyně za ODS podpořili tento návrh zákona. Vždyť asociální tzv. regulační poplatky jsou dílem ODS. Opravdu tak naivní po těch pár letech v politice už nejsem, abych si myslela, že by snad kolegové a kolegyně z této politické strany podpořili tento můj návrh zákona. Ale přesto si myslím - ještě stále bych se chtěla ohradit proti tomu, že by tady někdo zpochybňoval nebo říkal, že toto je přílepek. Přílepek to není. Vždyť zákon č. 48 je o veřejném zdravotním pojištění a jeho součástí jsou poplatky. Takže je to tak, jak to říkám, a ani stokrát opakovaná lež nebo zpochybňování mé inteligence skutečně není namístě. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To byl poslední příspěvek do rozpravy. Nikoho nevidím. Rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pan ministr zdravotnictví - závěrečné slovo. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vás seznámil se stanoviskem Ministerstva zdravotnictví k pozměňovacím návrhům týkajícím se sněmovního tisku č. 10.

K pozměňovacímu návrhu A1. Ministerstvo zdravotnictví vyslovuje nesouhlas s tímto pozměňovacím návrhem. Podle již dříve vyjádřeného názoru ministerstva i podle názoru odboru kompatibility Úřadu vlády, jakož i podle názoru vyjádřeného v rámci obecné rozpravy ve druhém čtení k tomuto návrhu pozměňovací návrh neodpovídá obsahu směrnice, neboť předchozím souhlasem podmiňuje náhradu nákladů u podstatně širšího okruhu zdravotních služeb, než umožňuje směrnice.

K pozměňovacímu návrhu A2. V návaznosti na pozměňovací návrh A1 se navrhuje nevázat možnost odmítnutí předchozího souhlasu zdravotní pojišťovnou na nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb. Toto propojení je však vzhledem k původnímu vládnímu znění návrhu nezbytné, a proto v souladu se stanoviskem k pozměňovacímu návrhu A1 doporučujeme vyslovit s návrhem nesouhlas.

K pozměňovacímu návrhu A3. Jedná se o legislativně technické upřesnění, s nímž lze vyslovit souhlas.

K pozměňovacímu návrhu B1. Na navrhovanou úpravu lze přistoupit.

K pozměňovacímu návrhu B2. S pozměňovacím návrhem ve znění sněmovního tisku 10/4, jak byl doručen po druhém čtení poslancům, doporučujeme vyslovit nesouhlas, neboť je zmatečný. Přijetím tohoto návrhu by vznikla situace, kdy by bylo v jedné větě stanoveno, že zdravotní pojišťovny rozhodují platebními výměry pouze ve věcech pokut, a hned v následující větě by bylo uvedeno, že odvolání proti platebnímu výměru na dlužné pojistné nemá odkladný účinek. Platební výměr na dlužné pojistné však nebude moci zdravotní pojišťovna vůbec vydat, a proto by tato část ustanovení ve znění pozměňovacího návrhu B2 neměla žádný normativní obsah.

K pozměňovacímu návrhu B3. Navrhujeme vyjádřit zásadní nesouhlas s tímto pozměňovacím návrhem, a to z těchto důvodů. Sněmovní tisk č. 10, který obsahuje transpozici směrnice o přeshraniční péči, by neměl být zatěžován jinými návrhy, než které bezprostředně věcně souvisí s implementací předmětné směrnice. Tím spíše, že transpoziční lhůta pro implementaci do národních právních řádů vypršela již v říjnu 2013 a České republice tak reálně hrozí zahájení řízení o porušení práva Evropské unie.

Za druhé. Ministerstvo zdravotnictví v souladu s koaliční smlouvou plánuje zrušení regulačních poplatků s výjimkou regulačního poplatku za pohotovost, ale s účinností až k 1. lednu 2015. Předložený návrh paní poslankyně Markové navrhuje zrušit regulační poplatky již v měsíci následujícím po vyhlášení zákona.

Za třetí. Současně má Ministerstvo zdravotnictví za to, že takový krok lze učit až po řádném projednání se všemi subjekty a po posouzení veškerých dopadů nejen na dotčené subjekty, ale též na veřejné rozpočty. Měl by být proveden řádnou legislativní procedurou. V rámci posouzení souvisejících finančních dopadů by pak měla být také přijata opatření, která by výpadek v příjmech poskytovatelů zdravotních služeb kompenzovala. V tomto ohledu by bylo nutné návrh doplnit.

K pozměňovacímu návrhu B4. Opět se jedná o úpravu související se zrušením regulačních poplatků. Z výše uvedených důvodů doporučuji vyslovit nesouhlas.

K pozměňovacímu návrhu C. Jde o nápravu jednoho z legislativně technických nedostatků a zde vyslovuji souhlas.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Ptám se, jestli pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo. Pokud nemá, tak bych žádal pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji, pane místopředsedo. Z hlediska procedury hlasování navrhuji hlasovat v tomto pořadí: nejdřív bychom hlasovali samostatně o pozměňovacím návrhu A1, potom A2, A3. V bodech pozměňovacích návrhů paní poslankyně Markové bychom samostatně hlasovali o bodech B1 a B2, současně bychom hlasovali o bodech B3 a B4 v jednom bodě (hlasování), protože spolu souvisejí. Pak bychom hlasovali samostatně o bodu C pozměňovacího návrhu pana poslance Klučky a na závěr potom o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To bylo srozumitelné. Má někdo nějakou výhradu? Můžeme, myslím, tu proceduru i bez hlasování, protože nemá žádnou komplikaci, přijmout. Nikdo nenamítá proti postupu předsedajícího? Ne, můžeme tedy přistoupit k hlasování. Prosím první pozměňovací návrh.

 

Poslanec David Kasal: Takže první pozměňovací návrh - A1 - byl projednán výborem pro zdravotnictví a týká se přeshraničního poskytování zdravotních služeb.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Doporučujete? (Zpravodaj doporučuje schválit.) Ano. Pan ministr? Nedoporučuje.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 133 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 133, z přítomných 169 pro 71, proti 70. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec David Kasal: Další návrh je návrh A2, projednaný výborem pro zdravotnictví, týkající se také přeshraničního poskytování zdravotních služeb. Za zpravodaje navrhuji schválit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP