(10.40 hodin)

 

Poslankyně Jana Hnyková: Vážený pane předsedající, vážené dámy a vážení pánové, byla jsem jmenovaná zpravodajem k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, sněmovní tisk 76. Jak už jsme zde slyšeli, cílem návrhu novely je zabezpečit možnost aplikace zákona o dobrovolnické službě v souvislosti s rekodifikací soukromého práva ve vztahu k zákonu, a to k občanskému zákoníku a zákonu o obchodních korporacích a k úkolům, které vyplývají z usnesení vlády č. 611/2007 a č. 108/2013. Nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích zavádí do českého právního řádu některé nové formy právnických osob a nebo mění obsah stávajících, na což předkládaná novela reaguje. Pan ministr nám zde sdělil, čeho se to týká.

Závěrem bych jenom zhodnotila novelu zákona o dobrovolnické službě. Tato novela není náročná, obsahuje minimum změn, které reagují pouze na nové právní podmínky a přijaté zákony či další opatření. Zásadním způsobem mění právní úpravu právnických osob soukromého práva, včetně nestátních neziskových organizací, které jsou nyní novými subjekty zákona o dobrovolnické službě. Tyto neziskové organizace jsou v postavení tzv. vysílajících organizací podle zákona o dobrovolnické službě, které mohou mít akreditovaný projev nebo program podle tohoto zákona.

Tato novela není náročná, jak už jsem řekla před chvílí, a zásadním způsobem nezasahuje do obsahu nebo smyslu dobrovolnické služby, naopak se snaží toto v nových podmínkách zachovat, nenutí dotčené subjekty k žádným urychleným změnám, a je tedy zároveň i ve velmi krátkém termínu aplikovatelná. Zároveň ovšem nedojde k takovým zásadním změnám, které by zákon o dobrovolnické službě potřeboval. Přijetí navrhované novely zákona umožní plnou aplikovatelnost zákona, neboť přiměřeně reaguje na nové právní prostředí tak, jak je nastaveno v novém občanském zákoníku a zákonu o obchodních korporací.

Na závěr ovšem musím zkonstatovat, že tento návrh považuji pouze za malou novelu a předpokládám, že nám vláda v gesci ministerstva vnitra předloží v budoucnu zcela novou právní úpravu, která by se týkala dobrovolnictví v celé jeho šíři a vyjadřovala podporu všem formám dobrovolnických aktivit. Zákon musí zahrnovat obecnou úpravu dobrovolnictví a na druhé straně akreditovanou dobrovolnickou službu. Benefity vyplývající nyní ze zákona o dobrovolnické službě by se měly rozšířit na celé spektrum dobrovolnictví. Jedná se zejména o daňové výhody a možnost spolufinancování projektů ze státního rozpočtu vyčíslením dobrovolnické práce. Nepřijetí návrhu zákona s účinností v co nejkratší době bude mít za následek částečnou nekompatibilitu zákona o dobrovolnické službě s rekodifikovaným soukromým právem. Nové právní formy právnických osob nebudou moci získat akreditaci. Stávající akreditované organizace nebudou moci využít možností změny své právní formy, aby tato lépe odpovídala jejich potřebám. V případě, že tak učiní, bude jim muset být odebrána akreditace, což zkomplikuje jejich čerpání dotací a způsobí jejich finanční destabilizaci.

Z těchto důvodů navrhuji Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky také zkrátit lhůtu pro projednání návrhu zákona přikázaným výborem, případně výbory, a to o 30 dnů, a navrhuji k projednání výboru pro sociální politiku. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce a otevírám obecnou rozpravu. Zároveň, než ji začneme, přečtu další dvě omluvy. Paní poslankyně Balaštíková a pan poslanec Vondráček se omlouvají od 11.30 hodin z pracovních důvodů.

Zároveň požádám kolegy o klid, abychom mohli v pořádku projednávat další kroky v tomto zákoně.

Jako první je do obecné rozpravy přihlášena paní poslankyně Gabriela Pecková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, dámy a pánové, navážu na slova paní zpravodajky. Zákon o dobrovolnické službě si skutečně vyžádá komplexní proměny, ale myslím, že trochu nově nazvaným vysílajícím organizacím bychom mohli ulevit už nyní. Jedná se sice o to, že v tomto návrhu zákona je doba, na kterou je udělena akreditace těmto organizacím, tří let. Vzhledem k tomu ale, že o dotaci nelze žádat pro rok, ve kterém tato akreditace končí a termín pro podávání žádosti o dotace je 30. září, dochází de facto k tomu, že o prodloužení akreditace je tedy nutno žádat ne po třech letech, jaká je doba její platnosti, ale už po dvou letech, aby bylo možno požádat zároveň i o dotaci.

Nemám nic proti zkrácení doby projednávání ve výborech, ale budu ráda, když bude přikázán tento návrh výboru pro sociální politiku, a ve druhém čtení bych se přihlásila a podala bych pozměňovací návrh, kde by doba akreditace ze tří let byla prodloužena na čtyři roky. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Gabriele Peckové. Nemám další písemnou přihlášku do rozpravy. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu tedy mohu ukončit. Ptám se, je-li zájem o závěrečné slovo - pane ministře, paní zpravodajko? Není tomu tak.

Nezazněl žádný návrh na vrácení nebo na zamítnutí. Ve zprávě paní zpravodajky zazněl návrh na zkrácení lhůty o 30 dnů. Budeme se tedy zabývat návrhy na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Můžeme přistoupit k hlasování, a to k hlasování pořadové číslo 74, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání výboru pro sociální politiku. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 74, z přítomných 157 pro 128, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o zkrácení lhůty k projednání o 30 dnů. Rozhodneme v hlasování číslo 75, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty k projednání lhůty o 30 dnů. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 75, z přítomných 158 pro 100, proti 8. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a lhůta k jeho projednání byla zkrácena o 30 dnů. Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce a končím projednávání bodu č. 30.

 

Ještě před zahájením dalšího bodu je tady další omluva, a to omluva pana poslance Martina Novotného, který se z pracovních důvodů omlouvá z dnešního jednání Poslanecké sněmovny.

 

Nyní jsme u bodu č. 2, kterým je

2.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 10/ - druhé čtení

Jsme ve druhém čtení a prosím, aby u stolku zpravodajů zaujali svá místa pan ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček a zpravodaj výboru pan poslanec David Kasal. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP