(10.30 hodin)

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Děkuji pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh zákona, kterým se mění zákon o volbách do Parlamentu České republiky. Jedná se o dílčí technickou novelu, která se provádí pouze v letech, kdy se konají volby do Senátu. Ty proběhnou ve druhém pololetí roku 2014. Nutnost novelizace je vyvolána změnou počtu obyvatel v těch volebních obvodech do Senátu, v nichž se počet obyvatel zvýšil, nebo poklesl pod hranici stanovenou zákonem o volbách do Parlamentu, která činí plus minus 15 % oproti průměrnému počtu obyvatel připadajícímu na jeden mandát v České republice. Smyslem této právní úpravy v zákoně o volbách do Parlamentu je naplnění zásady rovnosti volebního práva projevující se tím, že volební obvody čítají přibližně stejný počet voličů.

S ohledem na termín voleb do Senátu je třeba, aby navrhovaný zákon nabyl účinnosti ke dni 1. června 2014, tedy ještě před pravděpodobným datem vyhlášení voleb. Z tohoto důvodu si dovoluji požádat, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem souhlas již v prvním čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi za úvodní slovo a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Radek Vondráček. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Radek Vondráček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych se přihlásil k termínu dílčí technická novela. Obyvatelstvo nám migruje, je to přirozený jev. Řešíme tady situaci, kdy například se vylidňuje Praha 1, lidé se stěhují na okraj, vylidňuje se nám Karviná, naopak v jiných obvodech nám obyvatelstvo přibývá a ta dolní hranice by měla být zhruba 110 tisíc obyvatel v jednom obvodu a horní 149. Takže tato technická novela upravuje jak případy, kdy dojde ke snížení počtu obyvatelstva, tak k jeho zvýšení.

Já jsem byl informován v tom smyslu, že s příslušnými obcemi bylo vedeno připomínkové řízení, obce měly možnost se k tomu vyjádřit. Není to nějaké rozhodnutí politické a od stolu. Samozřejmě obce tím nadšené nejsou, nicméně jsou s tím srozuměny, je to realita. Já bych spíš dal možná do příště do úvahy v dalším legislativním procesu, zda by nebylo vhodnější stanovit pevné volební obvody, abychom se k této agendě nemuseli vracet v podstatě každý volební rok. Snad jenom pro doplnění, i které obce mají přecházet do jakého obvodu, řešila spíše oddělení na krajských úřadech. Opět zdůrazním, nejedná se o žádné politické rozhodnutí.

Vzhledem k běžícímu času bych i já podpořil a požádal vás o to, aby tato novela byla schválena již v prvním čtení podle § 90. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám zatím žádnou přihlášku a ani přihlášku z místa nevidím, můžeme tedy pokračovat. Protože byl návrh projednat tento tisk podle § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu, připomínám, že tento postup nelze učinit, pokud proti němu vznesou námitku nejméně dva poslanecké kluby nebo 50 poslanců. Příslušnou listinu nemám ani nevidím odpor proti tomu, takže budeme postupovat podle § 90 odst. 2 a končím také v tomto směru i obecnou rozpravu.

Budeme postupovat podle § 90 odst. 5. Přednesu návrh usnesení, abychom mohli pokračovat: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání sněmovního tisku 62 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvním čtení."

Ještě přivolám kolegy poslance, pokud mají zájem o projednávání tohoto bodu. Odhlásím vás, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami, abychom zjistit přesný počet přítomných poslanců a poslankyň.

 

Jakmile se ustálí počet zákonodárců, zahájím hlasování pořadové číslo 72 a ptám se, kdo je pro pokračování podle § 90 odst. 5. Kdo je proti?

Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 72, z přítomných 146 pro 140, proti 1. Návrh byl schválen. Bylo rozhodnuto pokračovat v jednání.

 

Zahajuji podrobnou rozpravu, která se v tomto případě podle § 90 odst. 6 koná, a konstatuji, že do ní nemám zatím žádnou přihlášku. Dívám se, ani se nikdo nehlásí z místa. Končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova navrhovatele a zpravodaje. Pan ministr nemá zájem, pan zpravodaj také nemá zájem. (Hluk v sále.)

Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona. Počkám, až se kolegové uklidní a bude tady dostatečně klid a budeme moci pokračovat.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 62."

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 73 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 73, z přítomných 153 pro 134, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministrovi a končím bod číslo 6.

Dovolte mi, abych ještě přečetl omluvu. Z pracovních důvodů se omlouvá paní ministryně spravedlnosti Helena Válková. Dále se omlouvá od 12 hodin z pracovních důvodů pan poslanec Pavel Holík.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo 30. Tím je

30.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 198/2002 Sb.,
o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů
(zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 76/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, aby se ujal slova. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych na základě pověření vlády uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o dobrovolnické službě. Vládní návrh zákona byl zpracován za účelem přizpůsobení zákona o dobrovolnické službě rekodifikovanému soukromému právu. Zohledňuje taktéž požadavky formulované v usnesení vlády na to, aby se zákon o dobrovolnické službě vztahoval i na tradiční dobrovolnické práce v nestátních neziskových organizacích na členském principu, ve školách a školských zařízeních, a požadavek na zakotvení získání certifikátů ověřených pracovní zkušeností získaných v průběhu dobrovolnických činností.

Vláda si dovoluje požádat předsedu Poslanecké sněmovny, aby navrhl Poslanecké sněmovně zkrátit lhůtu pro projednání návrhu zákona přikázaným výborem, případně výbory, o 30 dnů, a to s ohledem k neslučitelnosti některých institutů zákona o dobrovolnické službě s rekodifikovaným soukromým právem. Například nové právní formy právnických osob, které mají problém získat akreditaci a stávající akreditované organizace, nemohou plně využívat možnosti změny své právní formy.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi vnitra Milanu Chovancovi za jeho úvodní slovo a prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro první čtení poslankyně Jana Hnyková. Prosím, paní poslankyně máte slovo ke své zpravodajské zprávě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP