(10.20 hodin)
(pokračuje Chovanec)

Druhým cílem je dílčí modifikace ověřovací procedury prohlášení o podpoře evropské občanské iniciativy. Ministerstvu vnitra jakožto orgánu, který je v České republice pověřený ověřováním prohlášení o podpoře občanské iniciativy, se na základě zpřesnění výkladu nařízení číslo 211/2011 o občanské iniciativě na úrovni Evropské unie umožňuje přístup k dalším údajům ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel, z informačního systému evidence občanských průkazů a z informačního systému evidence cestovních dokladů, které jsou pro ověřování zcela nezbytné.

Při posuzování prohlášení o podpoře občanské iniciativy je nutné ověřit, zda podporovatel evropské občanské iniciativy dosáhl věku alespoň 18 let a je občanem státu Evropské unie, a je tedy způsobilý k podpoře občanské iniciativy. Z toho důvodu se navrhuje doplnit oprávnění Ministerstva vnitra využívat ze základního registru obyvatel a informačního systému evidence obyvatel údaj o datu narození a údaj o státním občanství.

K zamezení zneužívání údajů o zemřelých osobách je rovněž potřeba ověřit, zda daná osoba nezemřela dříve, než byla příslušná občanská iniciativa registrovaná u Evropské komise, a také zda nebyly zneužity údaje osob, které byly prohlášeny za mrtvé. Z tohoto důvodu se navrhuje doplnit oprávnění Ministerstva vnitra využívat ze základního registru obyvatel a informačního systému evidence obyvatel údaje o datu úmrtí nebo dni, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, případně jako den, který osoba prohlášená za mrtvou nepřežila.

Vzhledem k tomu, že organizátoři mají na sběr prohlášení o podpoře občanské iniciativy lhůtu 12 měsíců, během nichž může dojít ke změně údajů podepsaných osob, navrhuje se dále doplnit přístup Ministerstva vnitra k historii údajů. Historii údajů z těchto informačních systémů obyvatel však bude možné využít pouze v případě, že podporovatel evropské občanské iniciativy nebude ztotožněn na základě údajů uvedených v prohlášení o podpoře, respektive v základním registru obyvatel.

Děkuji vám ze pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Tento návrh v prvém čtení jsme také přikázali k projednání kontrolnímu výboru. Usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 28/1. Prosím nyní pana zpravodaje výboru, pana poslance Vladimíra Koníčka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, sněmovní tisk 28 projednal kontrolní výbor na své třetí schůzi dne 16. ledna a přijal k němu usnesení, kdy doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě, schválila. Nebyl přijat žádný pozměňovací návrh.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuju panu poslanci a otvírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli nevidím žádnou přihlášku. Končím tedy obecnou rozpravu a zahajuji podrobnou rozpravu, do které taktéž nevidím žádnou přihlášku. Končím tedy podrobnou rozpravu. Ptám se navrhovatele a zpravodaje, jestli mají zájem o závěrečné slovo. Nemají. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu poslanci i panu ministrovi.

 

Dostáváme se k bodu číslo

5.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb.,
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 31/ - druhé čtení
 

Předložený návrh i tady uvede ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych stručně uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Návrh zákona se předkládá v návaznosti na přijetí nového zákona číslo 255/2012 Sb., o kontrole, který nabyl účinnosti 1. ledna 2014, neboť je nezbytné, aby došlo ke sjednocení postupů v oblasti kontroly i v oblasti archivnictví a spisové služby. Současně je řešena problematika takzvaných komerčních spisoven a zajištění odborné správy dokumentů nacházejících se v těchto spisovnách, na jejichž ukládání je veřejný zájem.

Na tento problém se poukazovalo v souhrnné zprávě o činnosti veřejného ochránce práv z roku 2010. Jedná se především o stanovení nezbytného rámce povinností komerčních spisoven v oblasti odborné správy dokumentů a povinností veřejnoprávních i soukromoprávních původců, stanovení skutkových podstat správních deliktů pro případ nesplnění stanovených povinností a stanovení působnosti státních oblastních archivů vůči komerčním spisovnám v oblasti kontroly. Předmětný návrh zákona již byl v rámci vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v působnosti Ministerstva vnitra v souvislosti s přijetím kontrolního řádu, projednán v prvém čtení Poslaneckou sněmovnou v minulém volebním období, a to jako tisk 1061. Z důvodu rozpuštění Sněmovny k jeho dalšímu projednání již nedošlo.

Návrh zákona projednal kontrolní výbor Poslanecké sněmovny, který jej přijal s pozměňujícím návrhem, jenž vypouští z přílohy zákona některé dokumenty vzniklé z činnosti obchodních společností a družstev, které tak nadále již nebude nutné uchovávat a umožnit z nich výběr archiválií. S tímto návrhem souhlasím. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali také k projednání kontrolnímu výboru. Usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 31/1. I tady prosím pana zpravodaje výboru, pana poslance Vladimíra Koníčka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, i tento tisk projednal kontrolní výbor na své třetí schůzi dne 16. ledna, a doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, schválila ve znění dvou krátkých pozměňovacích návrhů, které byly přijaty.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášku pana poslance Votavy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já bych jenom v krátkosti se zmínil o pozměňovacím návrhu, který jsem podával na kontrolním výboru. Zaregistroval jsem, že pan ministr s ním vyslovil souhlas, což mě tedy velice těší. Nicméně protože jsem na něj měl nějaké reakce, co se týká archivářů, tak bych k tomu pár slov řekl.

Tento pozměňovací návrh se týkal komerčních spisoven, týkal se přílohy číslo 1, což jsou dokumenty vzniklé činností obchodních společností družstev, s výjimkou družstev bytových a notářů. Smyslem toho pozměňovacího návrhu bylo právě vyřadit některé dokumenty tak, aby nebyly považovány za archiválie ve smyslu uvedeného zákona o archivnictví. Jednalo se samozřejmě o takové dokumenty, které nemají pro budoucí generace nějakou vypovídající hodnotu. Samozřejmě že zůstávají v té příloze číslo 1 důležité dokumenty, jako jsou zápisy z jednání statutárních orgánů, dozorčích orgánů, ale nikoliv takové, jako jsou například jenom zápisy z operativních porad. To si myslíme, že je naprosto zbytečné. Jde samozřejmě také o snížení administrativní zátěže podnikatelských subjektů a často i o obchodní tajemství, která tyto zápisy z porad vedení mohou obsahovat.

Takže bych chtěl zdůraznit, že podstatné dokumenty, které mají vypovídající hodnotu pro budoucnost, pro budoucí generace, jistě v té příloze číslo 1 zachovány budou. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Kdo další se hlásí do obecné rozpravy, prosím? Nevidím nikoho přihlášeného, obecnou rozpravu tedy končím. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku ani nikoho nevidím, že by se hlásil. Takže končím podrobnou rozpravu. Vidím, že kolegové nemají zájem o závěrečné slovo, končím tedy druhé čtení tohoto návrhu a děkuji panu ministru i panu zpravodajovi za všechna tři uvedení těchto zákonů.

 

Dostáváme se k bodu

6.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 62/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Je tady žádost, abychom vyslovili souhlas s tímto návrhem zákona již v prvém čtení. Nyní prosím, aby z pověření vlády předložený návrh uvedl ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane ministře. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP