(10.10 hodin)

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, ke sněmovnímu tisku 29 mi dovolte, abych ve stručnosti shrnul Poslaneckou sněmovnou projednávaný návrh zákona, který máte k dispozici jako sněmovní tisk 29.

Jak již bylo uvedeno při projednání v prvním čtení, tento vládní návrh zákona je souborem několika vládních návrhů zákonů, které byly počátkem minulého roku připraveny na základě vládou schváleného harmonogramu předložení návrhů změny zákonů v souvislosti s přijetím nového kontrolního řádu. Jednotlivé vládní návrhy zákonů byly předloženy Poslanecké sněmovně, která je však v důsledku svého rozpuštění nestihla projednat. Nyní jsou tyto dříve samostatné návrhy sloučeny do jednoho zákona, který zahrnuje celkem 69 novel zákonů.

Hlavním smyslem tohoto návrhu je především odstranění speciálních procesních ustanovení upravujících kontrolní postupy ve zvláštních zákonech. Tato ustanovení budou nahrazena aplikací příslušných obecných ustanovení nového kontrolního řádu, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Návrh zákona byl projednán kontrolním výborem Poslanecké sněmovny, který k němu přijal usnesení obsahující pozměňovací návrhy legislativně technického charakteru, které byly s Ministerstvem vnitra konzultovány. S těmito pozměňovacími návrhy přijatými kontrolním výborem souhlasím.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání kontrolnímu výboru. Usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 29/1. Prosím nyní pana poslance Vladimíra Koníčka, aby nás s ním seznámil. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, kontrolní výbor se sněmovním tiskem 29 zabýval na své třetí schůzi dne 16. ledna a přijal usnesení, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu, schválila ve znění přijatých devíti pozměňovacích návrhů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Koníčkovi a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Pardon, takže jednu přihlášku - pan poslanec Stanislav Huml. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Huml: Dobré dopoledne. Já budu mít jeden krátký pozměňovací návrh. Dostal jsem vyrozumění od Drážní inspekce, že ze zákona o dráhách vypadl jeden důležitý moment, a sice možnost nařídit provozovateli dráhy, u kterého se zjistí závažné nedostatky, které mají vliv i na bezpečnost provozu, aby ten nedostatek byl odstraněn. Takže dva krátké pozměňovací návrhy, nebo dva odstavce pozměňovacích návrhů, přečtu v podrobné rozpravě a tohle je odůvodnění. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Hlásí se někdo další do obecné rozpravy? Jestliže ne, končím obecnou rozpravu. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které opět nemám žádnou přihlášku, tedy teď už jednu. Pan poslanec Stanislav Huml, prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Huml: Já to nemám elektronicky, takže to musím bohužel přečíst celé. Část patnáctá, změna zákona o dráhách, bod 2 § 59 nově zní:

"Provozovatel dráhy a dopravce jsou povinni pověřenou osobu bezplatně dopravit po dráze a umožnit jí bezplatné použití drážních a sdělovacích zařízení." Ten návrh tam je a já doplňuji druhý odstavec:

"Zjistí-li pověřená osoba při výkonu dozoru porušení povinností stanovených tímto zákonem, nebo že provozování dráhy je v rozporu s úředním povolením, nebo že provozování drážní dopravy je v rozporu s platnou licencí, vyzve provozovatele dráhy nebo dopravce k odstranění nebo prevenci nedostatků ve stanovené lhůtě a vyrozumí o tom příslušný správní úřad."

Odstavec 3: "Provozovatelé drah a dopravci jsou povinni ve stanovené lhůtě zjištěné nedostatky výkonu státního dozoru odstranit nebo přijmout opatření k prevenci nedostatků, které z povahy věci odstranit nelze. Přijatá opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků sdělí provozovatel dráhy nebo dopravce příslušnému správnímu úřadu písemně."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Hlásí se někdo další do podrobné rozpravy? Pan poslanec Jeroným Tejc. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych se přihlásil ke sněmovnímu dokumentu 288, který je pozměňovacím návrhem v této věci a který jsem si dovolil podat písemně. Pro úplnost dodávám, že se jedná o pozměňovací návrh inspirovaný podnětem advokátní komory. Pro ty, kteří by chtěli využít velmi extrémně extenzivního výkladu zákona o střetu zájmů, dodávám, že jsem členem advokátní komory s pozastaveným členstvím.

Byť mám s advokátní komorou rozdílné názory např. na výši přísudků, tak v této věci jsem si dovolil akceptovat jejich postoj k tomuto kontrolnímu řádu s ohledem na povinnost mlčenlivosti, která by mohla být v souvislosti s přijetím tohoto návrhu zákona prolomena. Argumenty, které pro to svědčí, samozřejmě mohou být zpochybňovány. Já jsem se rozhodl, že z důvodu předběžné opatrnosti - protože dnes je poslední příležitost podat pozměňovací návrh - tento návrh podám, přihlásím se k němu a zároveň s ohledem na zatím předběžná negativní stanoviska, jak jsem byl informován, ministerstev vnitra i spravedlnosti budeme o tomto návrhu jednat a bude do doby hlasování ve třetím čtení vyjasněno, zda tento návrh by měl být přijat, zda má oporu, anebo naopak by přijat být neměl. Já se samozřejmě stanoviskům těchto ministerstev budu velmi pečlivě věnovat.

Odůvodnění tohoto návrhu může být poměrně dlouhé. Má asi šest stránek, asi nemá smysl, abych je tady celé předčítal. Nebude-li do té doby vyjasněna pozice mezi advokátní komorou a ministerstvy vnitra a spravedlnosti, domnívám se, že by bylo vhodné, abychom tu diskusi vedli ve třetím čtení. Pokud by došlo ke shodě, např. k nějakému kompromisu, který by znamenal vyjasnění této pozice, toho, že nebude prolomena při kontrole mlčenlivost advokátů a bude vyjasněn vztah zákona o advokacii, který v některých aspektech může být dotčen kontrolním řádem a může docházet k opačným výkladům, tak pak by samozřejmě následovala tato debata.

Takže mi dovolte, abych teď bez podrobnějšího zdůvodnění odkázal na krátké odůvodnění, které je uvedeno v příloze písemného návrhu, a abych se případnému odůvodnění věnoval ve třetím čtení před hlasováním, pokud na základě debaty s ministerstvy vnitra a spravedlnosti nedojdeme k závěru, že tuto věc není třeba řešit pozměňovacím návrhem a bude řešena např. změnou legislativy v průběhu standardního legislativního procesu, např. změnou zákona o advokacii a dalších předpisů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci a ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Nemám takovou žádost a končím podrobnou rozpravu. Ptám se zástupce navrhovatele či pana zpravodaje, zdali žádají závěrečné slovo. Nežádají, děkuji. Nezaznamenal jsem žádný návrh na vrácení zákona či zkrácení lhůty pro třetí čtení, a proto končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodajovi.

 

Dostáváme se k bodu číslo 4, to je

4.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb.,
o evropské občanské iniciativě
/sněmovní tisk 28/ - druhé čtení

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě.

Návrh zákona má v první řadě za cíl přizpůsobit svoji terminologii a kontrolní postupy zákonu č. 255/2012 Sb., o kontrole, který nabyl účinnosti 1. ledna 2014. Dozorová kompetence Ministerstva vnitra vůči osobám pověřeným posuzováním elektronických systémů sběru prohlášení o podpoře evropské občanské iniciativy se tak terminologicky mění na kompetenci kontrolní. Obsahově však ke změnám nedochází. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP