(16.10 hodin)
(pokračuje Havlová)

Jak budete řešit hospodaření státního podniku Lesy České republiky, kde dochází podle Nejvyššího kontrolního úřadu k prokazatelným únikům ve stovkách milionů korun na zakázkách, informačních technologiích, mediálních službách, inzerci nebo právnických službách? Chystáte revizi tzv. dřevěné knihy, jejíž aktuální podoba nahrává velkým dřevařským firmám na úkor státního podniku Lesy České republiky? Nyní mají tyto velké firmy možnost stromy pokácet, odvézt i samy prodat, čímž zvětšují svůj zisk a podstatně tak tunelují lesy České republiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Poprosím nyní o odpověď pana ministra zemědělství Mariana Jurečku. Prosím, pane ministře, máte slovo a svých pět minut.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové. Děkuji za otázky, které zazněly, protože jsou opravdu aktuální a řekl bych skoro akutní.

Pokud jde o to první, co zaznělo, jak dlouho bude trvat situace, kdy je pověřen řízením tohoto podniku pan Gaube, tak jak jsem avizoval, chci tuto situaci vyřešit v řádu několika týdnů, do měsíce od nástupu. Tento týden dokončím seznamování se s výběrovým řízením, které probíhalo, v jehož finále je šest uchazečů, všech šest uchazečů si chci ještě v průběhu příštího týdne pozvat na osobní setkání, abych jim mohl položit já osobně některé otázky, které mi vyvstaly, když jsem se seznamoval s materiály, které předložili v rámci výběrového řízení, tak abych potom mohl rozhodnout a vybrat nového generálního ředitele. Zatím nemám žádný důvod, na základě kterého bych mohl říci, že výběrové řízení mohu nějak zásadně zpochybnit, tak jak bylo vypsáno a jak probíhalo.

Pokud jde o věci týkající se změny způsobu hospodaření státního podniku Lesy České republiky, osobně považuji současný systém prodeje dřeva za ne příliš šťastný. Nevím, kdo z nás by takovým způsobem prodával, kdyby to byl jeho vlastní les. Mnoho z nás by se asi nenašlo. Jsem si ale vědom toho, že to nelze udělat jednorázově, z roku na rok v celém rozsahu, a chci otevřít debatu nad aktualizací dřevěné knihy se zemědělskou odbornou veřejností a směřovat k tomu, abychom dokázali systémově směřovat ke změně způsobu hospodaření ve státním podniku a k tomu, abychom změnili způsob prodeje dříví. Pro mne je důležité, aby jediným a tím hlavním kritériem nebyl pouze zisk, ale abychom se také dokázali v širším kontextu podívat na sociální aspekty, tvorbu pracovních míst, podporu dřevozpracujícího průmyslu, což jsou věci, které nám potom přinášejí jiné efekty pro celou společnost, pro celý tento stát.

Pokud jde o odpolitizování dozorčí rady, tak jsem zadal, v tento okamžik analyzuji složení všech dozorčích rad a dalších orgánů, všech podřízených organizací, které spadají pod resort Ministerstva zemědělství, a budu plánovat i zde personální změny s tím, že především odbornost je pro mě hlavním kritériem, nikoli politická či stranická knížka.

Pokud jde o inzertní služby, IT zakázky, právní služby, které jsou v docela hojné míře využívány nejenom v Lesích ČR, ale i v jiných organizacích, tak jsem dnes rozhodnutím ministra pozastavil veškeré věci a rozhodnutí. Bez vědomí ministra nemohou ředitelé organizací tyto věci realizovat. Týká se to i personálních věcí až na úroveň vedoucích pracovníků, tak abychom teď po nějaký čas dokázali zmonitorovat situaci a to, co v těchto organizacích probíhá, aby tam nedošlo k páchání nějakých dalších škod. Měl jsem v pondělí večer na jednání na Ministerstvu zemědělství osobně pana Gaubeho a i o těchto věcech jsme tam spolu hovořili. Budu chtít, aby se v rámci mého resortu, a budu usilovat, abychom i na vládní úrovni jsme vedli debatu, jakým způsobem a za jakých podmínek probíhá sponzoring ze státních firem pro jiné veřejné aktivity, protože firmy, které jsou, řekněme, i dlouhodobě ve ztrátě a sponzorují velké sportovní a jiné projekty, tak si myslím, že to je věc, která není normální.

Tolik tedy ve stručnosti. Pokud jsem zodpověděl to hlavní z klíčových dotazů, tak vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi a poprosím paní poslankyni, zdali má doplňující otázku. Paní poslankyně nemá doplňující otázku. Proto prosím pana poslance Radka Vondráčka, aby přednesl svoji interpelaci, připraví se pan poslanec Adolf Beznoska. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radek Vondráček: Pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nechci tu působit za hujera, že interpeluji v podstatě vlastní ministryni, nicméně na základě nějakých občanských podkladů bych rád využil institutu interpelace, abychom otevřeli širší veřejnou diskusi, co se týče novelizace exekučního řádu.

Moje interpelace směřuje do článku § 42 exekučního řádu, který byl novelizován od 1. 1. 2014 a na základě kterého může exekutor postihnout i majetek, který netvoří součást společného jmění manželů, jen proto, že bylo rozhodnutím soudu zrušeno společné jmění manželů nebo zúžen jeho stávající rozsah nebo že byl smlouvou zúžen rozsah společného jmění manželů, že byl ujednán režim oddělených jmění nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku manželství. Tato nenápadná novela exekučního řádu má za následek, že i u lidí, kteří si vyřešili své majetkové záležitosti třeba i v 90. letech, nyní dochází k postižení příjmů ze závislé činnosti, prostředků na bankovních účtech za dluhy druhého manžela, který je způsobil třeba i před manželstvím.

V návaznosti na tento konkrétní dotaz bych se rád zeptal ministryně spravedlnosti, zda lze předpokládat nějaké postupné dílčí novelizace, které by odstranily nejpalčivější problémy, které nás tíží - a že nás tíží a že to je společensky závažné téma, o tom jsme se přesvědčili myslím všichni z nás při styku s voliči -, nebo zda se předpokládá nějaká komplexní novela exekučního řádu, která by nám pomohla tuto otázku vyřešit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci a poprosím paní ministryni Válkovou o laskavou odpověď. Prosím paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Děkuji, pane předsedající. Vážený pane kolego poslanče, vážené poslankyně, vážení poslanci, otázka, na kterou tázal v rámci interpelace pan poslanec Vondráček, se stala i předmětem medializace. Několik konkrétních případů se také objevilo již v advokátních kancelářích, které se s tím musí vypořádat a informovat v duchu, jaký byl zde před chvílí přednesen, čili že skutečně je pravda, že pokud existuje dluh, který se vymáhá, tak lze vést exekuci i na majetek, který vznikl před uzavřením manželství, a to i v těch případech podle nového znění, kdy rozhodnutím soudu bylo zrušeno společné jmění manželů nebo samozřejmě zúženo, nebo byl smlouvou zúžen rozsah společného jmění manželů, a to vyčerpávajícím způsobem, nebo byl ujednán režim oddělených jmění nebo byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku manželství. V podstatě jde o všechny možné formy, jakým způsobem společné jmění manželů vyloučit nebo omezit. Přesto lze v takových případech podle platného znění exekuci na majetek vést, a to i v případě, že jde o dluh, který vznikl před uzavřením manželství.

Byla jsem seznámena s interpelací natolik včas, před asi dvěma hodinami, že jsem už měla i možnost hovořit s těmi, kteří se podíleli na tvorbě nového, resp. psali nový občanský zákoník, kteří o této opravdu malé, ale co do rozsahu a významu velké změně nevěděli, dozvěděli se to ex post a pokládají ji za velmi podstatnou. To znamená, když jsme si my rozdělili v rámci legislativních prací mezery, nedostatky, chyby nového občanského zákoníku a souvisejících právních předpisů, a v tomto případě jde o nepřímou souvislost, exekuční řád, který byl novelizován v souvislosti s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku, tak bych řekla, že to bude kategorie A. To znamená velmi rychlé odstranění této chyby, protože zatím se nikdo nepřihlásil a nikdo nezdůvodnil, proč k této změně došlo. Takže děkuji za ten dotaz i v tom smyslu, že budu dál pátrat.***
Přihlásit/registrovat se do ISP