(11.30 hodin)
(pokračuje Fiedler)

III. pověřuje místopředsedkyni výboru, aby toto usnesení předložila předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu;

IV. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ptám se nyní zpravodaje ústavněprávního výboru pana kolegy Jana Chvojky, jestli chce ještě zopakovat návrh na usnesení, které přednesl ve všeobecné zpravě. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo. Jenom bych odkázal na svoje vystoupení v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Jednotlivá usnesení nejsou sice shodná, ale jsou kompatibilní a mohou se tedy doplnit. Nezbývá tedy nic jiného, než abychom se návrhy na usnesení, které výbory předložily Poslanecké sněmovně, zabývali.

Jako prvním se budeme zabývat usnesením petičního výboru, a to bodem č. II z tohoto usnesení, které je komplexnější vůči návrhu ústavněprávního výboru, to znamená vzetí na vědomí a žádost na vládu, aby se zabývala podněty, které jsou v obecné části.

Zagonguji. Pokusím se požádat další kolegy, kteří jsou mimo jednací sál, aby se dostavili. Odhlásím vás. Požádám vás o novou registraci. Přihlaste se prosím svými identifikačními kartami.

 

Budeme tedy hlasovat o bodu II. z usnesení petičního výboru, a to za I. i II. v arabské 2. Není potřeba, abychom usnesení opakovali.

Hlasování, které jsem právě zahájil, má pořadové číslo 55. Ptám se, kdo je pro návrh tohoto usnesení, který předložil petiční výbor. Kdo je proti? Děkuji vám.

hlasování pořadové číslo 55 z přítomných 143 pro 142, proti žádný poslanec.

 

Nyní můžeme to usnesení doplnit o usnesení ústavněprávního výboru, a to v bodě II. a III., to jsou žádosti na Ministerstvo spravedlnosti, bod II., a žádost na Ministerstvo financí, tak jak je přednesl pan zpravodaj Chvojka. Má někdo žádost hlasovat odděleně, nebo můžu dát hlasovat o obou částech najednou? O obou částech najednou. Nikdo nemá žádnou námitku.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 56, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro usnesení, které předložil ústavněprávní výbor v bodě 2 a 3 svého usnesení z 22. ledna. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 56 z přítomných 146 pro 141, proti nikdo. I toto usnesení bylo schváleno.

 

Konstatuji tedy, že usnesení, jak je předložil petiční a ústavněprávní výbor, Poslanecká sněmovna přijala. Končím tento bod. Děkuji zástupci veřejného ochránce práv Stanislavu Křečkovi, děkuji oběma zpravodajům. Končím bod č. 67.

 

Eviduji přihlášku pana kolegy Koubka. Počkám tedy ještě. Hlásí se pravděpodobně s poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Koubek: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, já se velice omlouvám. Ale byl jsem tady svědkem nějakého zvláštního jednání pana kolegy poslance Sedláčka. Dovolte mi, abych to vysvětlil. Stalo se tak krátce předtím, než jsme teď v 11 hodin projednávali zprávu o činnosti ombudsmana.

Projednávali jsme bod č. 63 - Zprávu o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí roku 2013. U tohoto stolku seděl ministr financí pan Andrej Babiš. Viděl jsem, protože jsem koukal a sledoval jsem jednání u tohoto stolku, že pan Andrej Babiš, jak přecházel z jednoho místa na druhé, tak se zapomněl přihlásit a odhlásit, respektive vzít si kartu. Paní místopředsedkyně Sněmovny byla tak laskavá a opakovaně jej na toto opomenutí upozornila. Pan ministr financí vždy učinil ten krok, který měl, to znamená vzal si svoji kartu, odhlásil se, přihlásil se. Skončilo projednávání tohoto bodu a pan ministr financí se zvedl od tohoto stolku a odešel na své místo, které je určeno pro pana ministra financí. Neodhlásil se. Paní místopředsedkyně Sněmovny Jermanová upozornila pana ministra financí na to, že se zapomněl odhlásit, že mu svítí světýlko. Pan ministr financí něco zagestikuloval a tady pan poslanec Sedláček přišel k tomuto hlasovacímu zařízení a pana ministra financí odhlásil.

Já si vás dovoluji upozornit, pane kolego, že podle článku 26 Ústavy poslanci a senátoři vykonávají svůj mandát osobně v souladu se svým slibem a nejsou přitom vázáni žádnými příkazy. Pan ministr financí byl přihlášen na tomto místě, a kdyby bylo v tu chvíli nějaké hlasování, tak vy jste minimálně ovlivnil kvorum, které tady teď bylo. Já vás žádám, abyste to vysvětlil, toto své chování, prostřednictvím pana předsedajícího vás o toto žádám, a případně, pokud se prokáže, že bylo opravdu v rozporu s Ústavou, abyste se za něj omluvil.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Já jsem předpokládal tedy jiné vystoupení, ale dobře. Dal jsem vám slovo, nechal jsem vás domluvit. Právě proto jsem odhlašoval všechny přítomné. Nemohl tedy hlasovat nikdo jiný a nemohl nikdo zneužít cizí kartu. Já si na to dávám dost pozor, zažil jste toho v této Sněmovně víc než dost - tyto záležitosti jsme tady měli.

Pokud trváte, pane poslanče, na svém, je asi věcí mandátového a imunitního výboru, aby se touto zprávou zabýval. Poslanecká sněmovna se jí zabývat nebude bez zprávy mandátového a imunitního výboru, protože nikdo nemohl kartu zneužít, protože já jsem před hlasováním o bodu č. 67 všechny odhlásil a předtím žádné jiné hlasování nebylo, protože bod 63 byl přerušen bez hlasování před skončením rozpravy.

Tolik moje zpráva. Jestli máte námitku proti postupu předsedajícího, klidně ji můžete vznést. Ale nejsme v jiném bodě a já jiným poslancům, kteří nemají přednostní právo, už slovo nedám a zahájím jiný bod.

 

Dalším bodem je

61.
Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států
uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2013
/sněmovní tisk 16/

Prosím Poslaneckou sněmovnu o klid. Materiál uvede ministr obrany Martin Stropnický. Ještě předtím, než mu dám slovo, požádám Poslaneckou sněmovnu, aby schválila výměnu zpravodaje, protože pan poslanec Ivan Gabal je na dnešní jednání omluven. Byl jsem informován zástupci výboru pro obranu, že je na zpravodajskou zprávu navržen pan Václav Klučka. Prosím tedy pana ministra o poshovění.

 

O změně zpravodaje rozhodneme v hlasování pořadové číslo 57, které jsem zahájil, a ptám se, kdo souhlasí, aby zpravodajem byl pan Václav Klučka. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 57 z přítomných 149 pro 137, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Nyní prosím pana ministra obrany České republiky Martina Stropnického, aby zprávu uvedl.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Vážený pane předsedající, vážení paní poslankyně, vážení páni poslanci, informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2013 předložil předseda vlády Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky na základě usnesení vlády ze dne 4. září 2013 č. 679. Tento materiál poskytuje přehled o průjezdech a přeletech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky realizovaných na základě usnesení vlády ze dne 5. prosince 2012 č. 906. (V sále je velký hluk a neklid!)

Pozemní a letecké přepravy ozbrojených sil jiných států byly v uvedeném období realizovány zejména z důvodu účasti na vojenských cvičeních, nácvicích a jednáních a k zabezpečení operací ENDURING FREEDOM, CAPABLE LOGISTICIAN 2013, cvičení belgické armády ve VVP Boletice, PEACOCK RELOADED, NEW DAWN, ISAF, AFRICOM, KFOR a EUFOR.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP