(11.10 hodin)
(pokračuje Fiedler)

Z této kapitoly bych zde uvedl zmínku o žalobě proti povolení fotovoltaické elektrárny v katastrálním území Moldava v Krušných horách, kde došlo k zásadnímu porušení stavebního zákona, když stavba byla povolena a realizována ve volné krajině, v nezastavěném území, a tedy v rozporu se základním cílem stavebněprávní regulace, kterou je ochrana zastavěného území. Veřejná správa jako celek nebyla schopna zjednat nápravu těchto nezákonných postupů a s ohledem na intenzitu nezákonností je nutno konstatovat, že veřejná správa se prezentovala jako nečinná a neúčinná. Proto ochránce přistoupil k podání žaloby.

Za rok 2012 byl podán rekordní počet stížností. Ve zprávě je konstatováno, že sociální práce na kontaktních pracovištích buď vykonávána není, nebo je realizována v nedostatečném rozsahu.

Upozornil bych zde také na část zprávy týkající se poskytování doplatků na bydlení na jinou než nájemní formu bydlení. Ochránce se ve své činnosti zaměřil zvláště na otázku zastropování nákladů na ubytovně, kdy s účinností od 1. ledna 2012 došlo ke změně právní úpravy, která se měla projevit i ve změně praxe úřadů. Od uvedeného data byl zákon o hmotné pomoci změněn tak, že umožňuje osobě v hmotné nouzi, která bydlí na ubytovně, přispět do výše skutečných nákladů, maximálně však do výše normativních nákladů na bydlení, které jsou určeny zákonem o státní sociální podpoře. V rámci místních šetření však bylo ochráncem zjištěno, že tento zákonný limit není Úřadem práce České republiky při rozhodování o dávce akceptován.

Dále bych zmínil informace uvedené v kapitole 7, které se týkají hospodaření úřadu. V rozpočtu na rok 2012 došlo v hospodaření ochránce k úspoře 8 milionů 495 tisíc Kč, tedy 9,05 % plánovaného rozpočtu. Těchto úspor bylo dosaženo převážně v režijní oblasti, tedy za nákup telekomunikačních služeb, energií a úsporou za využívání pošty a dalších režijních nákladů. Kladu si zde otázku: Pokud Úřad veřejného ochránce práv dokázal v roce 2012 uspořit na provozních výdajích 9 % svého rozpočtu, proč s obdobnou úsporou nedokázaly hospodařit jiné kapitoly rozpočtu? Zvláštní pak ale na tom je to, že tento Úřad veřejného ochránce práv, který v roce 2012 dosáhl úspor, do návrhu svého rozpočtu za rok 2014 navrhl výdaje na elektrickou energii ve stejném objemu jako v roce 2013, což navíc neodpovídá usnesení vlády č. 729 ze dne 25. 9. 2013, o snížení výdajů na elektrickou energii o 10 % z původně plánovaných částek na rok 2014. Musím obecně konstatovat, že na tuto skutečnost jsem pak narazil i v jiných kapitolách rozpočtu.

A nyní na závěr si dovolím ocitovat ze závěrečné zprávy dnes již bývalého veřejného ochránce práv Dr. Pavla Varvařovského. Cituji: "Právní postavení českého ombudsmana se od jeho zahraničních kolegů příliš neliší. Má podobnou působnost a podobné, tedy skoro žádné pravomoci. Nic nenařizuje, pouze doporučuje, snaží se utlumit vášně a obrousit hrany, poradit a přispět ke smíru."

Dále cituji: "Nezbývá než konstatovat setrvalý české reality, v některých směrech dokonce spíše trend k horšímu. Svědčí o tom především poměrně dramatický nárůst podnětů, které kancelář ombudsmana v roce 2012 obdržela, a vůle k realizaci legislativních doporučení byla podstatně horší nežli v roce předchozím, tj. někdy takřka žádná."

Na základě výše uvedeného bude zajímavé slyšet důvody, respektive podněty nových kandidátů na Úřad veřejného ochránce práv, které je vedou k usilování o tento post, o vedení úřadu s rozpočtem 97,5 milionu Kč na rok 2014, který dle vlastních slov bývalého ombudsmana nemá skoro žádné pravomoci, ale pouze doporučuje a tlumí, tedy nikoli řeší spory.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji Karlu Fiedlerovi. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj ÚPV poslanec Jan Chvojka a informoval nás o jednání výboru a přednesl také návrh usnesení. Doufám, že bude stejný. Děkuji. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já bych vás rád seznámil s usnesením ÚPV, které se dne 22. ledna tohoto roku věnovalo právě projednávané Souhrnné zprávě o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2012. Možná je potřeba na úvod si říct, proč se v roce 2014 zabýváme zprávou za rok 2012. Ono je to proto, že minulý rok, kdy zpráva už byla v ÚPV, se díky rozpuštění Sněmovny neprojednala právě na plénu Sněmovny, takže ji musíme projednat teď.

Já bych chtěl jenom na začátek říct, ještě předtím, než přečtu usnesení, že si velmi vážím práce veřejného ochránce práv či jeho zástupce a celé kanceláře veřejného ochránce práv. Zejména v pasáži, která doporučuje určitá legislativní opatření, si myslím, že to je velmi dobrá inspirace pro práci poslance či práci legislativců. Proto se ÚPV v bodě II. a III. usnesení, které budu číst, určitým způsobem zabývá některými legislativními opatřeními a doporučuje Ministerstvu spravedlnosti, aby určité body projednalo. Já bych vás poprosil o pozornost k bodům II. a III., protože to je podle mě velmi zajímavé a důležité.

Takže dovoluji si přečíst usnesení ústavněprávního výboru ze 3. schůze ze dne 22. ledna 2014. Usnesení se, jak jsem již zmínil, zabývá Souhrnnou zprávou o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2012, tisk 48, a usnesení zní takto:

Po vyjádření zástupce veřejného ochránce práv JUDr. Stanislava Křečka, zpravodaje výboru poslance JUDr. Jana Chvojky a po rozpravě ústavněprávní výbor:

I. bere na vědomí souhrnnou zprávu o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2012,

II. žádá Ministerstvo spravedlnosti, aby zapracovalo doporučení veřejného ochránce práv uvedené v bodech 3/5, to znamená úprava výše soudního poplatku za podání antidiskriminační žaloby, a bodu 3/6, to znamená osvobození od soudního poplatku za správní žalobu ve věcech zaměstnanosti a dávek pěstounské péče, uvedené v první části Souhrnné zprávy o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2012 do budoucích novel příslušných zákonů a informovalo výbor o svém postupu do 60 dnů.

III. Výbor žádá Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo financí, aby zpracovaly legislativní návrh vyhovující doporučení veřejného ochránce práv uvedenému v bodě 3/9, to znamená v bodu transparentnost hospodaření podnikatelských subjektů, první části Souhrnné zprávy o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2012 a žádá vládu, aby tento návrh předložila do 30. května 2014 Poslanecké sněmovně Parlamentu,

IV. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu,

V. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu podal zprávu o výsledcích projednávání Souhrnné zprávy o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2012 na schůzi ústavněprávního výboru.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám všeobecnou rozpravu. Jako první se do ní hlásí paní poslankyně Olga Havlová. Eviduji tedy zájem - ještě konstatovat usnesení, učiním tak v podrobné rozpravě, od pana zpravodaje petičního výboru, a ptám se pana zástupce veřejného ochránce práv, jestli také se chce vyjádřit. Ano. Takže paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Havlová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, procházela jsem si informace o činnosti veřejného ochránce práv a musím přiznat, že mě nepříjemně překvapilo to, na jak lehkou váhu jsou brána jeho zjištění. Jaký je potom význam této zprávy? My máme v České republice instituci, která má v popisu práce ochranu práv občanů a která nám říká: Vážená vládo, vážení poslanci, vážení zástupci lidu, v České republice jsou v tom a v tom porušována práva občanů. Dost mě zaráží, že jsou v této zprávě kapitoly, které shrnují roky 2010 a 2011 a ve kterých se říká, že snad některé věci ještě nebyly ani vypořádány. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP