(10.10 hodin)
(pokračuje Zahradník)

My jsme na výboru pro životní prostředí o tomto diskutovali a také jsme tam přijali usnesení, že žádáme ministerstvo, aby zvážilo možnost znovu se vrátit k vydávání krajských zpráv o životním prostředí pro jednotlivé kraje. A aby finanční náročnost nebyla tak vysoká, tak myslím, že by postačovalo pro naplnění jejich účelu vydávání v elektronické podobě.

Tady bych chtěl poděkovat kolegům z výboru pro životní prostředí, že tento návrh schválili. A dovolím si, pane předsedo, se vaším prostřednictvím obrátit na pana ministra, zdali by mohl vydávání těchto krajských zpráv podpořit.

Druhá moje připomínka spočívá v tom, že se ve zprávě nevyskytují žádné údaje o stavu životního prostředí v území, která jsou podrobena nějakému režimu ochrany. Náš stát chrání poměrně značnou rozlohu území v různých režimech. Vždycky jsme měli za to, že např. v Jihočeském kraji je to téměř 35 % území, které je podrobeno nějakému režimu ochrany přírody, ať už je to národní park, chráněná krajinná oblast, území chráněné v režimu Natura 2000 nebo územní systémy ekologické stability, ÚSES. Stav přírody v těchto územích podle mého názoru není obsahem zprávy. Zdůvodnění z ministerstva je k tomu dáno takové, že perioda snímání dat v těchto územích je delší, než je periodicita podávání těchto zpráv, tedy jeden rok. Tady si myslím, že by možná stálo za to vzhledem k tomu, že v těch územích žijí lidé, funguje v nich samospráva, kraje také musí nějakým svým rozhodováním zasahovat do těchto území, zdali by se navzdory jiné periodicitě mohly tyto zprávy v příštích letech ve zprávě o životním prostředí také objevit, tedy např. Národní park Šumava, chráněné krajinné oblasti atd.

Jinak samozřejmě je tady celá řada věcí, které by stály za diskusi, ale myslím, že k tomu určitě ještě bude čas nad dalšími zprávami, jak zmínil pan ministr. Takže vám děkuji za pozornost a kolegům z životního prostředí ještě jednou děkuji za jejich podporu návrhu na usnesení.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Další přihlášku do obecné rozpravy nemám. Obecnou rozpravu ukončím a přistoupíme k podrobné rozpravě. Poprosil bych v podrobné rozpravě pana zpravodaje, aby pouze odkázal na usnesení, které již bylo načteno. Prosím.

 

Poslanec Josef Nekl: Ano, děkuji, pane předsedo. Odkazuji na usnesení výboru pro životní prostředí a usnesení, které je přiloženo k tomuto materiálu, že Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu o stavu životního prostředí za rok 2012.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se, zda chce ještě někdo vystoupit v podrobné rozpravě. Není tomu tak. Končím i rozpravu podrobnou. Závěrečná slova... Pan ministr nemá zájem, pan zpravodaj také ne.

 

Přistoupíme k hlasování. Budeme hlasovat o usnesení, tak jak jej načetl pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 54, přihlášeno je 169, pro 124, proti nikdo. Tento návrh usnesení byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji a končím bod 62.

 

Než otevřu bod 63, je tu ještě jedna omluva, a to od pana poslance Korteho ze zdravotních důvodů na dnešní den.

 

Otevírám bod

63.
Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2013
/sněmovní tisk 19/

Tuto zprávu jsme obdrželi jako tisk 19 a stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu jako tisk 19/1. Tento materiál uvede pan místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v souladu s § 20 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, předkládám zprávu o plnění státního rozpočtu za první pololetí 2013. Vzhledem k časovému posunu jejího projednání v plénu Poslanecké sněmovny a ztrátě její aktuálnosti zmíním pololetní údaje o plnění rozpočtu pouze informativně s tím, že více pozornosti věnuji již známým souhrnným výsledkům hospodaření státního rozpočtu za celý rok 2013.

Hospodaření státního rozpočtu ke konci června 2013 skončilo schodkem ve výši 31,5 mld. Kč, když celkové příjmy dosáhly 549,9 mld. Kč, tj. 50,8 % rozpočtu, a celkové výdaje 581,4 mld. Kč, tj. 49,1 % rozpočtu. Dosažený schodek byl nižší než schodek pololetí předchozího roku, což bylo ovlivněno především meziročně vyšším inkasem příjmů z rozpočtu EU o 33 mld. Kč. Jejich zásluhou se i plnění celkových příjmů dostalo nad poloviční rozpočtovanou výši, když daňové příjmy včetně pojistného na sociální zabezpečení vykázaly plnění na 48,1 %.

A nyní mi dovolte, abych vás podrobněji seznámil s výsledky státního rozpočtu ke konci roku 2013.

Při celkových příjmech ve výši 1 091,9 mld. Kč a celkových výdajích v objemu 1 173,1 mld. Kč skončilo hospodaření státního rozpočtu za celý rok 2013 schodkem 81,3 mld. Kč. Tento výsledek je o 19,7 mld. Kč lepší než v roce 2012 a 18,7 mld. Kč lepší, než činila rozpočtovaná výše.

Celkové příjmy dosáhly ke konci roku 2013 výše 1 091,9 mld. Kč, tj. 100,1 % rozpočtu po změnách převýšení rozpočtu o 1,2 mld. Kč při meziročním růstu o 40,5 mld. Kč, tj. o 3,8 %. V roce 2012 příjmy meziročně vzrostly též o 3,8 %.

Z celkové částky připadlo na daňové příjmy 549,6 mld. Kč, tj. 50,3 % celkových příjmů, v roce 2012 to bylo 51,4 %. Na příjmy z pojistného na sociální zabezpečení to bylo 372,2 mld. Kč, tj. 34,1 % celkových příjmů, v roce 2012 to bylo 35,3 %, a na nedaňové a ostatní příjmy 170,1 mld. Kč, tj. 15,6 % celkových příjmů, v roce 2012 to bylo 13,3 %.

Daňové příjmy ve výši 549,6 mld. Kč byly plněny na 99,2 % a k dosažení rozpočtované výše tak chybělo 4,6 mld. Kč. Meziročně vzrostly o 8,9 mld. Kč, tj. o 1,6 %, v roce 2012 o 3,3 %, přičemž tento růst byl ovlivněn především vyšším inkasem DPH. Nesplnění rozpočtu bylo ovlivněno nejvíce nižším příjmem spotřebních daní a daní z příjmů fyzických i právnických osob.

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly výše 372,2 mld. Kč, což představovalo 98,5 % rozpočtu, v roce 2012 to bylo 96,7 %, a meziroční růst o 0,7 mld. Kč, tj. o 0,2 %. V roce 2012 činil meziroční růst 1,3 %. Z toho na důchodové pojištění připadlo 330,9 mld. Kč, tj. 98,1 % rozpočtu při meziročním poklesu o 1 mld Kč, tj. o 0,3 %.

Celkové výdaje státního rozpočtu byly za rok 2013 čerpány ve výši 1 173,1 mld. Kč, což představovalo 98,5 % rozpočtu po změnách, úspora 17,6 mld. Kč, a meziroční nárůst o 20,7 mld. Kč, tj. o 1,8 %. V roce 2012 meziročně klesly o 0,3 %. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP