(10.00 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Zahájím hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s přikázáním zahraničnímu výboru. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 53. Přihlášeno je 168, pro 138, proti nebyl nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme tento tisk přikázali zahraničnímu výboru. Končím projednávání bodu 46.

 

Budeme pokračovat bodem

62.
Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2012
/sněmovní tisk 17/

Prosím pana ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby tento tisk uvedl. Pan zpravodaj Nekl se usadí u stolku zpravodajů. Prosím, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, ještě jednou ode mne od tohoto pultíku.

Pokud se vám zdá, že předkládat zprávu o životním prostředí v roce 2012 na začátku února 2014 je poněkud zpozdilé, budete mít pravdu. Dokonce podle vládního usnesení by to mělo být do 30. září následujícího roku, ale vzhledem k rozpuštění Sněmovny a následujícím krokům se k této informaci dostáváme až nyní. Samozřejmě trendy mají nějaký další vývoj a stav v roce 2013 uvidíme až v průběhu letošního roku. Přesto mi dovolte se krátce zastavit jenom nad několika základními trendy vývoje životního prostředí a jednotlivých složek v roce 2012, protože i ony něco nasvědčují o tom, jaký bude mít tato pro nás klíčová záležitost další průběh.

Zpráva obsahuje celkem 36 klíčových indikátorů včetně jejich vyhodnocení a já se tady zmíním určitě k vaší úlevě pouze o některých z nich, nehledě na to, že pokud se nemýlím, tak všichni moji kolegové a kolegyně dostali tuto zprávu v elektronické podobě.

Dlouhodobě klesají emise znečišťujících látek do ovzduší a rovněž klesají celkové agregované emise skleníkových plynů. Přesto ale musím zdůraznit, že se kvalita ovzduší na území České republiky v roce 2012 jako celek nezlepšovala, což se týká zejména oblastí s překročenými imisními limity, a tady všichni víme, o kterých se hovoří. Je to především Moravskoslezský kraj a částečně Ústecký kraj, nebo potom některá velká města. Opakovaně docházelo k překračování imisního limitu pro suspendované prachové mikročástice PM10 a PM2,5, benzopyren a přízemní ozon. Pokračuje trend snižování odběrů a spotřeby vody. K nejvýraznějšímu snížení došlo pro účely energetiky, což je určitě dobrá zpráva. Snížilo se i celkové množství vypouštěných odpadních vod. Špatná zpráva je, že poškození lesních porostů sice nepostupuje tak rychle jako v minulosti, nicméně je stále velmi vysoké a patří bohužel k nejvyšším v Evropě.

Celková výměra zemědělského půdního fondu zvolna klesala zejména v důsledku nárůstu rozsahu zastavěných a ostatních ploch, zejména se jedná o plochy pro dopravu.

Výroba elektrické energie dlouhodobě rostla. V roce 2012 však zůstala na hodnotě roku 2011. Klesá výroba elektřiny v parních elektrárnách a naopak roste význam jaderné energie a energie z obnovitelných zdrojů, což je určitě dobrá zpráva, když mezi roky 2011 a 2012 se výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů zvýšila o 11 % a největším dílem k tomu přispěla výroba elektřiny z bioplynu.

Nákladní silniční doprava s podílem 75 % výrazně dominuje ve struktuře přepravních výkonů.

Klesá nadále materiálová náročnost hospodářství České republiky, což je určitě také dobré, ovšem stále je v evropském kontextu podprůměrná a nejsme konkurenceschopní. Mezi roky 2003 a 2012 poklesla rovněž celková produkce odpadu.

Závěrem bych chtěl říct, že i v roce 2012 byla přijata celá řada legislativních i nelegislativních opatření ke zlepšení tohoto stavu. 1. září 2012 například nabyl účinnosti nový zákon o ochraně ovzduší, který zavedl nové nástroje ke snižování úrovně znečištění. V daných lokalitách, především se zhoršenou imisní situací, vymezil například takzvané nízkoemisní zóny. Rovněž se momentálně připravuje na Ministerstvu životního prostředí střednědobá strategie zlepšení kvality ovzduší v České republice, z níž vyjdou další konkrétní návrhy na zlepšení kvality ovzduší, zejména pak v oblastech výrazně imisně postižených. V roce 2013 rovněž nabyl účinnosti zákon č. 69/2013 Sb., o integrované prevenci. Touto novelizací došlo zejména k posílení aplikace nejlepších technik, takzvaný BAT, při stanovení emisních limitů. MŽP rovněž připravilo návrh zákona schválený vládou 4. prosince 2013, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, kde hlavními cíli jsou zejména posílení ochrany původního fondu, respektive půdy obecně.

Ministerstvo životního prostředí rovněž vypracovalo program předcházení vzniku odpadů. A dnes nás čeká pro nové období samozřejmě kompletně nový zákon o odpadech, který by měl výrazně posílit recyklaci odpadů, například biologického odpadu, ale i ostatních, abychom se dostali na slušnou evropskou úroveň, protože dnes jsme rozhodně pod průměrem.

Ke zlepšení jednotlivých podmínek ať už v ochraně ovzduší, tak i vod, tak snižování energetické náročnosti určitě přispěly i projekty z operačního programu Životní prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí, kde byla v rámci jednotlivých prioritních os vyhlášena řada výzev, kde byly podpořeny stovky projektů celkem za přibližně 27 mld. korun za toto období s cílem zlepšit jednotlivé složky.

Dámy a pánové, v této oblasti nás čeká ještě hodně práce. Doufám, že vám budu moci říci lepší zprávy při hodnocení stavu životního prostředí za rok 2013 a roků následujících. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Zprávu projednal výbor pro životní prostředí, jehož usnesení bylo doručeno jako tisk 17/1. Prosím pana zpravodaje výboru pana poslance Josefa Nekla, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl i návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Josef Nekl: Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, vážení členové vlády, zpráva o stavu životního prostředí je v naší zemi předkládána na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informaci o životním prostředí. Pan ministr zde alespoň v tom základním zprávu komentoval s tím, že má 198 stránek a každý z vás si ji mohl prostudovat a seznámit se s ní.

Já zde chci jenom zdůraznit, že je potřeba říci, že zpráva za rok 2012 je podávána tak pozdě, jak říkal pan ministr, ale chci také zdůraznit, že zpráva je velmi vyčerpávající a velmi kvalitně zpracovaná, za což jistě patří dík i odpovědným lidem z Ministerstva životního prostředí. I počet indikátorů této zprávy je dostatečný na to, abychom se seznámili. O kladech a záporech našeho životního prostředí hovořil podrobně pan ministr.

Tuto zprávu projednal na svém jednání výbor pro životní prostředí a přijal usnesení, že ji bere na vědomí, a to samé doporučuje i Poslanecké sněmovně.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám všeobecnou rozpravu. Mám do ní jednu přihlášku pana poslance Zahradníka, kterému tímto udělím slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové, jednak bych se chtěl připojit k uznání pana zpravodaje k pečlivosti, s jakou ministerstvo zprávu podle daných indikátorů vypracovalo. Je to vypovídající dokument. Mám k němu vlastně dvě takové připomínky, které bych tady chtěl prezentovat.

Jednak stát přenesl na kraje celou řadu povinností v oblasti plánování rozvoje a územního plánování. Mohu z vlastní zkušenosti říci, že při této činnosti významně krajům a krajské samosprávě pomáhaly krajské zprávy o životním prostředí, které byly myslím vydávány do roku 2011. Pak tedy s jejich vydáváním resort skončil, zřejmě také mimo jiné i z finančních důvodů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP