(9.50 hodin)

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vláda vám předkládá návrh na vyslovení souhlasu s přístupem České republiky k Úmluvě o založení Evropského komunikačního úřadu. Evropský komunikační úřad, zkráceně ECO, je odborným orgánem a zároveň sekretariátem pro Evropskou konferenci poštovních a telekomunikačních zpráv neboli CEPT, jejímž členem je Česká republika od roku 1993.

ECO vznikl postupnou reorganizací Evropského radiokomunikačního úřadu a Evropského telekomunikačního úřadu, přičemž úmluva o ECO byla vytvořena v roce 2002 z textu úmluvy přijaté v Haagu v roce 1993 pro Evropský radiokomunikační úřad. CEPT v ECO tvoří základnu společného postupu evropských zemí v globálních záležitostech, zejména v orgánech Světové poštovní unie a Mezinárodní telekomunikační unie při harmonizaci technických a regulačních podmínek elektronických komunikací v Evropě. Na základě mandátu Evropské komise jsou v ECO zpracovávány i studie a návrhy harmonizačních dokumentů Evropské unie.

Efekt společného postupu 28 členských zemí EU, z nichž v současnosti pouze Litva a Česká republika nejsou členy ECO, se výrazně zvětšuje vzhledem k účinku na 48 zemí zapojených v CEPT. Z těchto důvodů navrhuje vláda přistoupit k úmluvě o ECO. Úmluva o ECO je pro Českou republiku akceptovatelná, není v rozporu s mezinárodními závazky České republiky ani se závazky vyplývajícími z členství v EU. Je v souladu s ústavním pořádkem i ostatními součástmi právního řádu České republiky.

Na závěr mi dovolte zdůraznit, že přístup ČR k Úmluvě o založení Evropského komunikačního úřadu je potřebný vzhledem k důležitosti této organizace pro plnohodnotnou činnost České republiky v Evropské unii a dalších dotčených mezinárodních organizacích.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Prosím zpravodaje, kterým je pan poslanec René Číp, aby se dnes také podruhé ujal slova. Prosím.

 

Poslanec René Číp: Děkuji podruhé za slovo, vážený pane předsedo. Vážené kolegyně a kolegové, děkuji panu ministrovi za opětovné zevrubné představení Úmluvy o ECO. Snad bych jen závěrem dodal jako zpravodaj předmětného tisku, že prostřednictvím Rady, která je složena ze smluvních stran, tj. členských států, bude možné ovlivňovat činnost organizace ECO a Česká republika tak jako řádný člen bude mít právo spolurozhodovat o alokaci kapacit a prostředků ECO k zajištění činnosti CEPT.

Závěrem navrhuji projednat předmětný tisk v zahraničním výboru. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, tak ji i končím. Závěrečná slova - není o ně zájem. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat výboru zahraničnímu, stejně tak jako pan zpravodaj. Jiný návrh nevidím, budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s přikázáním zahraničního výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 52, přihlášeno je 163, pro 129, proti nebyl nikdo. Tento návrh byl přijat a tento tisk přikázán zahraničnímu výboru. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Otevírám bod

46.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou
a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanění
a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
a Protokol k ní, které byly podepsány v Bruselu dne 5. března 2013
/sněmovní tisk 94/ - prvé čtení

Prosím o úvodní slovo pana místopředsedu vlády a ministra financí pana Andreje Babiše. Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, k projednání vám předkládám smluvní dokument, který souvisí s mezinárodním zdaňováním. Jedná se o zcela novou smlouvu o zamezení dvojímu zdanění s Lucemburským velkovévodstvím. Pro informaci lze uvést, že tato nová smlouva byla již v minulém volebním období v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednávána, avšak druhé čtení již neproběhlo. Je tedy třeba, aby tato smlouva byla projednána znovu, a to i v Senátu, který již její ratifikaci dokonce odsouhlasil. Tato smlouva nahradí ve vzájemných daňových vztazích mezi oběma zeměmi smlouvu o zamezení dvojího zdanění podepsanou v roce 1991, která již neodráží současné vztahy mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím, nereflektuje daňové trendy a podobně.

Smlouva o zamezení dvojímu zdanění, která se ve vzájemných vztazích mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím v současnosti navrhuje, byla připravena na základě vzorových modelů OECD a OSN. Uzavření této mezinárodní daňové smlouvy zajisté sleduje záměr omezit daňové zatížení podnikatelských subjektů při vyloučení jistě nežádoucího mezinárodního dvojího zdanění.

Uzavření smlouvy nebude mít přímý dopad na státní rozpočet České republiky. Celkový přínos plynoucí z jejího uzavření bude záviset na tempu rozvoje jednotlivých forem hospodářské spolupráce.

Lucemburské velkovévodství má s naší zemí historicky tradičně dobré vztahy, a to jistě i v ekonomické oblasti. Nová mezinárodní daňová smlouva umožní lepší koordinaci činnosti daňových úřadů obou států směřující k omezení případných daňových úniků a v neposlední řadě umožní relevantní výměnu informací týkající se daní všeho druhu a pojmenování. Lze konstatovat, že text smlouvy plně odráží vývoj mezinárodní daňové oblasti.

Na základě již uvedeného navrhuji, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vzala v úvahu zmíněné skutečnosti při projednávání smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Lucemburským velkovévodstvím, a navrhuji, aby tato mezinárodní daňová smlouva byla v prvém čtení přikázána příslušným výborům.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane místopředsedo. Prosím pana zpravodaje, pana poslance Jiřího Miholu, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jiří Mihola: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jenom doplním slova pana ministra Babiše, že tato smlouva navazuje na již předcházející smlouvu ještě mezi Československou republikou a Lucemburským velkovévodstvím, která byla uzavřena v roce 1991. Shrnu pár větami, že jejím cílem je, aby nedocházelo ke zbytečnému snižování příjmu fyzických a právnických osob. Proto se Lucemburské velkovévodství a Česká republika dohodly na uzavření této nové smlouvy, která by měla akceptovat požadavky Organizace pro hospodářskou politiku a rozvoj a také požadavky OSN, aby rovnoměrně rozdělila budoucí příjmy mezi oba státy, tedy stát, kde příjem vzniká, a stát, kde je skutečně vlastník těchto příjmů, rezident. Uzavření této smlouvy by mělo posílil právní jistotu zejména při investování v jednom nebo druhém státě. Je zde dodržena zásada, že majetek fyzických nebo právnických osob jednoho smluvního státu může být zdaněn ve státě, jehož právnická nebo fyzická osoba je jeho daňovým rezidentem.

Tato smlouva také přináší řadu dalších výjimek. Má celkem 29 článků a kromě jiného tam nalezneme řešení zdanění sportovců, řešení zdanění umělců nebo také duševního vlastnictví.

Uvedenou smlouvu navrhuji přikázat k projednání zahraničnímu výboru.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí, tak ji rovněž uzavírám, a pokud si pan místopředseda nebo pan zpravodaj nepřejí závěrečná slova, tak se budeme zabývat návrhem na přikázání.

Je zde návrh z organizačního výboru přikázat výboru zahraničnímu. Stejně tak navrhoval i pan zpravodaj. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP