Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
6. února 2014 v 9.02 hodin
Přítomno: 179 poslanců

 

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji třetí jednací den 6. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Konstatuji, že pan poslanec Adam hlasuje s kartou číslo 2 a pan poslanec Tejc s kartou číslo 3.

Chtěl bych vám oznámit, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: pan poslanec Petr Adam - zdravotní důvody, pan poslanec Běhounek - osobní důvody, paní poslankyně Dobešová - zdravotní důvody, pan poslanec Farský - zahraniční cesta, pan poslanec Hašek - pracovní důvody, pan poslanec Holeček - rodinné důvody, pan poslanec Janulík - osobní důvody, pan poslanec Kádner - rodinné důvody, pan poslanec Kolovratník do 11.15 - pracovní důvody, pan poslanec Kostřica - zdravotní důvody, paní poslankyně Kovářová do 11 hodin - pracovní důvody, paní poslankyně Nytrová - zdravotní důvody, paní poslankyně Pastuchová - pracovní důvody, pan poslanec Schwarzenberg - zahraniční cesta, pan poslanec Tureček - bez udání důvodu, pan poslanec Volčík - zdravotní důvody a pan poslanec Zlatuška - zdravotní důvody.

Z členů vlády se omlouvá pan ministr Prachař.

Pan poslanec Birke má kartu číslo 4.

Vzhledem k tomu, že nebyl naplněn bod Odpovědi členů vlády na písemné interpelace, zahájili bychom dnešní jednání mezinárodními smlouvami, to znamená body 37 až 46, a zprávami předloženými do Poslanecké sněmovny, to znamená body 62 až 66 a body 68 až 71. Připomínám, že na 11. hodinu jsme pevně zařadili body 67 a 61 a před polední přestávkou se budeme věnovat volebním bodům 51 až 54 a bodům 56 a 59. Rovněž vás upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 hodin proběhne jejich losování.

Ještě bych chtěl omluvit pana poslance Zimolu, a to z pracovních důvodů.

 

Pokud nejsou žádné přihlášky k programu schůze či návrhy, můžeme rovnou pokročit a budeme projednávat body v pořadí, jak jsem je avizoval. Otevírám bod

37.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení předchozího souhlasu návrh rozhodnutí Rady Evropské unie,
kterým se zrušuje rozhodnutí 2007/124/ES, Euratom, kterým se na období
2007 - 2013 zavádí zvláštní program Prevence, připravenost a zvládání
následků teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností,
jakožto součást obecného programu Bezpečnost a ochrana svobod
/sněmovní tisk 80-E/

Vláda předložila návrh na vyslovení předchozího souhlasu Sněmovny podle § 109i písm. f) jednacího řádu Poslanecké sněmovny bez zbytečného odkladu, tak aby umožnila jeho včasné projednání. Prosím pana ministra vnitra, aby se ujal slova. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, předchozí souhlas obou komor Parlamentu s návrhy určitých rozhodnutí orgánů Evropské unie je nutnou podmínkou pro to, aby s takovými návrhy mohl zástupce České republiky vyslovit při hlasování v Radě souhlas. Předložený návrh rozhodnutí Rady mezi tyto předpisy podle jednacího řádu Parlamentu patří, a to kvůli zvolenému evropskému právnímu základu.

Z uvedených důvodů předkládá vláda oběma komorám Parlamentu k vyslovení předchozího souhlasu s tímto návrhem rozhodnutí Rady. Účelem návrhu rozhodnutí Rady je zrušení rozhodnutí Rady 2007/124/ES, jímž byl zřízen zvláštní program Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností, který byl koncipován na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013. Na léta 2014 až 2020 bude financování projektu v této oblasti upravovat nové nařízení, které zřizuje Fond pro vnitřní bezpečnost se dvěma součástmi, za prvé pro policejní spolupráci a pro ochranu hranic.

Česká vláda nemá k návrhu rozhodnutí Rady žádné výhrady, neboť jde čistě o legislativně technickou reakci na přijetí nových předpisů pro další finanční perspektivu a finanční období.

Přijetí návrhu rozhodnutí Rady nebude mít žádný dopad na právní řád a nebude spjato se žádnými přímými důsledky pro státní rozpočet. Staré projekty se dokončí na základě přechodných ustanovení, nové finance již do starých fondů nepůjdou a nové projekty se budou vyhlašovat podle nové úpravy, kterou projedná Evropský parlament.

Děkuji za vaši pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Já jsem svým rozhodnutím číslo 5 ze dne 13. ledna 2014 tento návrh přikázal k projednání výboru pro evropské záležitosti a stanovil mu k tomu lhůtu do 5. února tohoto roku. Výbor návrh projednal a přijal usnesení, které vám bylo rozdáno jako tisk 80-E/1. Prosím zpravodaje výboru pana poslance Benešíka, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Sněmovny.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, přeji vám dobré ráno. Tento tisk, jak říkal pan předseda, byl přikázán výboru pro evropské záležitosti k projednání. Výbor se jednoznačně ztotožnil se stanoviskem Ministerstva vnitra, potažmo vlády, a samozřejmě doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovuje předchozí souhlas s návrhem rozhodnutí Rady Evropské unie, kterým se zrušuje rozhodnutí 2007/124/ES, Euratom, kterým se na období 2007-2013 zavádí zvláštní program Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností, jakožto součást obecného programu Bezpečnost a ochrana svobod.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Já vás poprosím, abyste se usadil u stolku zpravodajů. Otevírám rozpravu, do které zatím nemám žádnou přihlášku, tím pádem rozpravu končím. Zeptám se pana ministra, popřípadě pana zpravodaje, zda chtějí závěrečné slovo. Není tomu tak. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP