(19.10 hodin)
(pokračuje Polčák)

Na základě uvedených nevýhodných smluv uzavřených v důsledku jednání obviněných se společností HAGUESS, a. s., se hl. m. Praha zavázalo zaplatit jí během dvou let za poskytnuté služby částku celkem 73 763 747,- Kč bez DPH, to je Smlouva o poskytování základní podpory programového vybavení" na dobu dvou let s cenou za předmět plnění ve výši 57 244 536,- Kč bez DPH a "Smlouva o poskytování rozšířené podpory programového vybavení" na dobu dvou let s cenou za předmět plnění ve výši 16 519 211,- Kč, ačkoliv cena obvyklá stanovená znaleckým posudkem jednotlivých činností specifikovaných ve "Smlouvě o poskytování základní podpory programového vybavení" činí za 24 měsíců 36 516 672,- Kč bez DPH. Vzhledem ke skutečnosti, že hl. m. Praha není plátcem DPH, představuje vzniklou škodu ve výši nejméně 24 873 384,- Kč, včetně DPH, rozdíl částek včetně DPH, tedy rozdíl mezi předmětem plnění uvedeným ve "Smlouvě o poskytování základní podpory" a cenou obvyklou stanovenou znaleckým posudkem za předpokladu, že by tyto smlouvy byly naplněny v plném smluvním rozsahu.

Ke dni 31. ledna 2013 bylo skutečně společnosti HAGUESS vyplaceno nejméně 28 805 344,- Kč.

Tímto svým jednáním obviněný doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., a spoluobvinění měli bezdůvodně neumožnit účast dalších možných dodavatelů, narušit tak soutěžní prostředí, společnosti HAGUESS, a. s., opatřit neoprávněné výhody a zadavateli hl. m. Praze tak způsobit ekonomicky nevýhodnou smlouvou škodu velkého rozsahu.

Za druhé pověřuje předsedkyni paní poslankyni Němcovou, aby předložila Poslanecké sněmovně toto usnesení.

Bylo tedy přečteno výsledné usnesení a skutek, který je kladen panu doc. Svobodovi za vinu, a o tomto by tedy měla následně po proběhnuté rozpravě rozhodnout Sněmovna. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím pana zpravodaje, aby zaujal místo u stolku zpravodajů a spolu se mnou sledoval všeobecnou rozpravu, kterou tímto zahajuji. Do této rozpravy se s řádnou přihláškou přihlásil pan poslanec Jeroným Tejc, ale nejprve tu mám faktickou poznámku pana poslance Blažka, který ale není přítomen, takže poprosím pana poslance Tejce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane předsedající, vážená vládo, nechtěl jsem zneužívat role druhého zpravodaje v tomto tisku, a proto jsem si dovolil přihlásit se až do obecné rozpravy, abych zde tlumočil svůj postoj. Podotýkám svůj osobní názor jako člověka, který měl možnost se seznámit s celou touto věcí poměrně podrobně na jednání mandátového a imunitního výboru.

Myslím, že v tomto sále nebude nikdo, kdo by mě podezříval s ohledem na mé dřívější výroky i chování v posledních sedmi letech z toho, že bych měl jakkoliv blízko k ODS nebo že bych jí nadržoval. Nicméně chci dnes veřejně vystoupit právě ve věci žádosti o vydání pana poslance Svobody, protože poprvé za celou dobu, co jsem poslancem v Poslanecké sněmovně, nebudu hlasovat pro vyslovení souhlasu s trestním stíháním a myslím si, že když je něco poprvé, je potřeba sdělit také důvod, proč tak budu činit.

První důvod je to, že došlo k zásadní změně Ústavy. Když dnes rozhodneme o tom, že vydáme pana poslance Svobodu k trestnímu stíhání, tak bude stíhán, nakonec se rozhodne, zda je vinen, či nevinen. A když rozhodneme, že nemá být stíhán, tak ve chvíli, kdy bude dokončeno trestní stíhání s ostatními obviněnými, buď stíhán nezačne být, protože budou osvobozeni, pokud by byli odsouzeni, tak pan poslanec Svoboda po skončení mandátu bude stíhán jako každý jiný, řízení bude dokončeno. To znamená, pokud by se ukázalo, že je vinný, stejně jako ostatní, kteří jsou dnes obviněni, tak rozhodně neunikne ani trestnímu stíhání, ani trestu. Toto naše rozhodnutí tedy nic nemění na tom, že ukáže-li se, že tato věc je trestná pro členy Rady hlavního města Prahy, pak bude stíhán bez ohledu na naše dnešní rozhodnutí pan poslanec Svoboda.

Druhý důvod je, že jsme tu mnohdy přistupovali ve Sněmovně, a já jsem patřil mezi ty, kteří se snažili proniknout do tajů mandátového a imunitního výboru jeden čas jako předseda, ale mnohdy jsme přistupovali k věcem velmi formálně. Řekli jsme si, že je tu žádost, není důvod, abychom cokoliv posuzovali, nejsme soud, dejme tu věc dál, ať si ji rozhodnou nezávislé soudy. V případě Davida Ratha tady kolem něj, když hovořil k nám, stáli policisté, kteří byli ozbrojeni, stáli v tomto sále, a tehdy nám bylo sděleno, že vše je po právu a rozhodně k žádnému porušování zákona ze strany orgánů činných v trestním řízení nemůže dojít. Když se podíváte na nedávné rozhodnutí Ústavního soudu, tak uvidíte, že v této věci i Ústavní soud konstatoval porušení základních práv pana Davida Ratha jako poslance Parlamentu.

Třetí důvod, proč dnes nebudu hlasovat pro vydání pana poslance Svobody, je ten, že má být stíhán pro úmyslný trestný čin. Já bych snad i pochopil, kdyby pan poslanec Svoboda byl stíhán pro nedbalost, protože nepřečetl všechny materiály, které podepsal, ale nedovedu si představit, že bych hlasoval pro vydání poslance v této věci, který se měl dopustit úmyslného trestného činu, jak tvrdí policie. Zároveň bych nechtěl práci policie, konkrétně Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, jakkoliv hanět. Myslím, že je dobře a oceňuji to, že vyšetřuje kauzu Opencard a že se zabývá i touto konkrétní věcí.

Můj osobní právní názor je, že došlo ke spáchání trestného činu v této věci, která je vyšetřována, že došlo podle mého názoru k manipulaci výběrového řízení a že byla způsobena škoda. Jsem ale přesvědčen, že za tuto škodu neodpovídá primátor, který vycházel z posudků, které byly v této věci dány, který vycházel na základě právních analýz z tvrzení svých podřízených, že vše je v souladu se zákonem, a že podle mého názoru není správné, aby primátor nesl odpovědnost ve chvíli, kdy podle všech dobrozdání právních a jiných bylo doporučeno, aby materiál podepsal, neboť je v souladu se zákonem. Těžko očekávat, že kdokoliv bude schopen posoudit jak v pozici primátora ujednání tak složité věci, jako je licenční smlouva, a zda tato licenční smlouva umožňuje nebo neumožňuje konkrétnímu zadavateli veřejné zakázky vypsat výběrové řízení, nebo učinit řízení bez uveřejnění. Bylo by to snad možné vyžadovat po primátorovi hlavního města Prahy a po jiných primátorech a starostech - nicméně ve chvíli, kdyby dnes byli obviněni za projekt Opencard ti, kteří stáli při jeho zrodu, kteří stáli při jeho nastavení a kteří dnes, jak jsem zaznamenal, jako politici obviněni nejsou. A v tom spatřuji určitý rozpor. Ti, kteří kauzu řešili, byť možná nesprávně, a vycházeli z posudků magistrátních úředníků, dnes mají být obviněni. Ti, kteří kauzu zavinili, stáli u jejího zrodu, celou dobu ji podporovali, obviněni nejsou. To je jeden z dalších důvodů, proč se dnes zdržím případně, až budeme hlasovat, při hlasování o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání. Berte to prosím pouze jako můj osobní názor na tuto věc, který jsem si udělal jako jeden ze zpravodajů tohoto tisku. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Tejcovi a o slovo se přihlásil zpravodaj pan poslanec Stanislav Polčák. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem samozřejmě svoji roli zpravodaje při úvodní zprávě nechtěl zneužít, takže své právní názory si dovolím předestřít v tomto následujícím vystoupení, už v rámci otevřené rozpravy.

Za prvé - již to řekl samozřejmě pan kolega Tejc - došlo ke změně Ústavy a je třeba si tuto skutečnost uvědomit při tomto prvním hlasování, protože já ji i do jisté míry musím odlišit od hlasování, kdy se hlasovalo u našeho kolegy pana Schwarze ve věci, která začala dávno předtím, než dokonce on vyjádřil nějaké politické ambice; alespoň co jsem si všiml v té době, kdy byla spuštěna jeho věc, rozhodně asi nebylo pochybností o tom, že tyto ambice neměl.***
Přihlásit/registrovat se do ISP