(Jednání pokračovalo v 19.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezký dobrý večer, milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci. Uplynula pauza na jednání poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové, je 19. hodina a my se konečně dostáváme k prvnímu bodu dnešní schůze. Je to

1.
Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny
k trestnímu stíhání poslance Bohuslava Svobody

Na 4. schůzi Poslanecké sněmovny 19. prosince 2013 jsme usnesením číslo 75 přerušili projednávání tohoto bodu a odročili je do doby projednání mandátovým a imunitním výborem. Mandátový a imunitní výbor žádost o vyslovení souhlasu projednal a na lavice jsme obdrželi jeho usnesení číslo 32 ze dne 23. ledna 2014.

Prosím zpravodaje výboru pana poslance Stanislava Polčáka, aby nám podal zprávu o projednání žádosti Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie České republiky o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji, pane místopředsedo. Zároveň bych chtěl poděkovat těm kolegům a kolegyním ze všech poslaneckých klubů, kteří se snažili této situaci předejít, a omlouvám se za tuto situaci, která vznikla.

Nejprve bych chtěl sdělit, že mandátový a imunitní výbor se této záležitosti věnoval na svých třech zasedáních. Po vyslechnutí jak pana doc. Svobody, tak i dalších představitelů policejních orgánů, které vedou vyšetřování, přijal po jistých peripetiích usnesení, které vám bylo doručeno na lavice a které zní - a vzhledem k tomu, že musí být dodržena totožnost toho jednání, toho skutku, tak by mělo být zde přečteno to jednání, které je panu docentovi kladeno za vinu, takže je to jedna a půl stránky nebo dvě stránky, musím vám to tedy přečíst.

Mandátový a imunitní výbor po úvodním slově předsedkyně výboru paní poslankyně Miroslavy Němcové, zpravodajské zprávě poslance Jeronýma Tejce a poslance Stanislava Polčáka a po rozpravě:

Za prvé navrhuje Poslanecké sněmovně, aby v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, rozhodla o návrhu usnesení Poslanecké sněmovny takto:

Poslanecká sněmovna podle článku 27 odst. 4 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a § 12 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, vyslovuje souhlas s trestním stíháním poslance docenta MUDr. Bohuslava Svobody, CSc., narozeného dne 28. 2. 1944, pro podezření ze spáchání zločinu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle ustanovení § 248 odst. 2 alinea druhá, odst. 4. písm. a) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v jednočinném souběhu se zločinem porušení povinnosti při správě cizího majetku podle ustanovení § 220 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, spáchané ve formě spolupachatelství, podle ustanovení § 23 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

Shora uvedených trestných činů se měl poslanec Bohuslav Svoboda dopustit společně s dalšími obviněnými tím, že v úmyslu porušit podle zákona jim uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek a v úmyslu porušit zákon o veřejných zakázkách a neoprávněně obohatit společnost HAGUESS jednali takto:

Dne 5. 3. 2012 rozhodnutím zadavatele veřejné zakázky, Magistrátu hl. m. Prahy, byli jmenováni členové zvláštní komise jako hodnoticí komise v jednacím řízení bez uveřejnění s názvem Poskytování základní a rozšířené podpory programového vybavení Servisního kartového centra. Předmětem veřejné zakázky byly služby v oblasti základní podpory programového vybavení tady tohoto servisního kartového centra.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky měla být v rozporu s ustanovením § 13 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách stanovena na částku 24 mil. Kč, a to na dobu dvou let, ačkoliv členové hodnoticí zvláštní komise věděli, že tytéž služby poskytovala společnost HAGUESS, a. s., pro hlavní město Prahu v době od 6. 11. 2006 do 30. 9. 2011 za částku 18 mil. 366 tis. 219 Kč bez DPH.

Dne 6. 3. 2012 byla odeslána výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění ve smyslu § 34 zákona o veřejných zakázkách pouze společnosti HAGUESS, což členové hodnoticí komise v zadávací dokumentaci měli odůvodnit účelovým odkazem na ustanovení § 23 odst. 4 písmeno zákona o veřejných zakázkách a vědomě nepravdivou argumentací, že pro řádné fungování provozu pražského centra kartových služeb je třeba též řádnou servisní podporu IS SKC vytvořeného právě společností HAGUESS, a. s., která byla údajně jediným subjektem, jenž je s ohledem na platné licenční ujednání mezi ní a zadavatelem oprávněným zasahovat do uvedeného programového vybavení. Přitom měli být přinejmenším srozuměni s tím, že v roce 2010 byl přijat dodatek k uvedené licenční smlouvě, který výrazně uvolnil licenční podmínky a umožňoval hl. m. Praze poskytnout sublicenci k užívání software Servisního kartového centra třetí osobě, a to v rozsahu nezbytném pro kvalitní provoz tohoto centra, stejně tak licenční smlouva včetně jejích dodatků v roce 2008.

Dne 23. 3. 2012 radní zodpovědná za odbor informatiky předložila Radě hl. m. Prahy tisk R-6527, včetně jeho příloh, zpracovaný členy hodnoticí komise, v němž tito jednomyslně doporučili přijmout nabídku společnosti HAGUESS za nabídnutou cenu.

Na základě tohoto stanoviska rozhodla Rada hl. m. Prahy jednomyslným usnesením ze dne 03. 04. 2012 č. 373, kterým vzala na vědomí informaci o veřejné zakázce Poskytování základní a rozšířené podpory programového vybavení Servisního kartového centra, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění ve smyslu ustanovení § 23 odst. 4 písm. a) zákona o veřejných zakázkách, dále tímto usnesením Rada rozhodla o výběru nabídky podané společností HAGUESS ze dne 21. 03. 2012 a předmětným usnesením také schválila znění jednak "Smlouvy o poskytování základní podpory programového vybavení" na dobu dvou let s cenou předmětu plnění ve výši 57 244 536,- Kč bez DPH, jednak "Smlouvy o poskytování rozšířené podpory programového vybavení" na dobu dvou let s cenou za předmět plnění ve výši 16 519 211,- Kč bez DPH, celkem tedy za částku 73 763 747,- Kč bez DPH.

Takto členové Rady hl. m. Prahy měli rozhodnout, přestože věděli, že nabídnutá cena výrazně přesáhla plánovanou hodnotu veřejné zakázky a že nebyl vypracován znalecký či oponentní posudek, ač tak mělo být učiněno podle usnesení Rady ze dne 6. 12. 2011 č. 1964. Jak vychází ze znaleckého posudku vypracovaného znaleckým ústavem Risk Analysis Consultants, s. r. o., nebylo nutné postupovat cestou jednacího řízení bez uveřejnění, protože uzavřené licenční smlouvy nezakazují poskytování podpory třetí stranou, jestliže takováto podpora nezasahuje do autorského díla.

Dne 6. 4. 2012 ředitel odboru informatiky Magistrátu hl. m. Prahy a veřejný zadavatel dle § 2 odst. 2 písm. c) zákona o veřejných zakázkách v návaznosti na shora uvedené rozhodnutí z usnesení č. 373 jménem hl. m. Praha podepsal Smlouvu o poskytování základní podpory programového vybavení na dobu dvou let s cenou za předmět plnění ve výši 57 244 536,- Kč bez DPH a "Smlouvu o poskytování rozšířené podpory programového vybavení" na dobu dvou let s cenou za předmět plnění ve výši 16 519 211,- Kč bez DPH. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP