(16.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: S další faktickou poznámkou se přihlásil pan předseda ODS pan poslanec Fiala. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Fiala: Pane předsedající, tady byly naznačeny nějaké motivy, které musím jednoznačně odmítnout. Ta moje výhrada vychází ze zkušenosti. My zavádíme stále nové a nové systémy kontrol, které nakonec k ničemu nevedou, ale vedou - nebo nemají žádný pozitivní efekt. Jediný efekt, který mají, je, že instituce mají stále větší obtíže se věnovat své činnosti, ale věnují se tomu, aby uspokojily nároky jednotlivých kontrolorů a kontrolních institucí, a to je naprosto špatné.

Mohu vám říct svoji zkušenost, což musím udělat prostřednictvím pana předsedajícího. Když jsem byl rektorem Masarykovy univerzity, tak jsem zahajoval ročně přes 40 kontrol. To máte skoro každý týden jednu kontrolu. A to znamená vyčlenit pracovníky, vyčlenit místnosti. Na ministerstvu školství měl NKÚ svoje místnosti a seděli tam neustále.

My přece musíme přemýšlet nad tím, jestli ty kontroly jsou efektivní. Přece nebudeme pokračovat v té praxi, že dáváme kontrolní pravomoci dalším a dalším orgánům, rozšiřujeme kontrolní pravomoci jednotlivých orgánů, neustále se všichni kontrolujeme a pro samou kontrolu už nejme schopni efektivně fungovat. Toto je pro obce velmi nebezpečné, protože je to mimořádně zatíží, a tak k tomu musíme přistupovat.

Znovu opakuji, obce jsou kontrolovány. Tohle není snaha, vyhnout se kontrolám. Tohle je snaha nechat obce žít a dělat to, co mají, a ne se věnovat další zbytečné kontrole.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: S další faktickou poznámkou pan poslanec Polčák.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Vážený pane předsedo prostřednictvím pana místopředsedy Petra Gazdíka, jenom z úcty k vám mé vystoupení teď už nebude ani dlouhé, ani příliš peprné. Ale můžete mi říci prostřednictvím pana místopředsedy, jak jste mohl být členem vlády Petra Nečase, která tuto kontrolu vztahovanou i na obce a města, navrhla a zavedla? Chtěla ji zavést? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Faktická poznámka paní poslankyně Černochová.

 

Poslankyně Jana Černochová: Nejsem tisková mluvčí našeho pana předsedy, ale myslím si, že část členů ODS se k tomu vyjádřit může. Ano. Hlasovali jsme pro tento návrh, ale nezazněly na půdě Poslanecké sněmovny argumenty, které tady dnes zazněly z úst prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. Protože v té době, když ten návrh byl předkládán, pan prezident nebyl prezidentem a úřad byl bez prezidenta. A to, že se tady vrcholný představitel tohoto úřadu vyjadřuje tak negativním způsobem k tomuto návrhu, přece je snad nějakým mementem pro nás všechny. Ten člověk byl zvolený, má legitimitu a nemysleme si jako poslanci, že tomu, proniknout pod povrch toho, co se na NKÚ děje, že tomu prostě rozumíme víc. Nerozumíme.

Já jsem si z toho odnesla to, že se v tom návrhu mění způsob definice toho, co kontrolujme, na to, koho kontrolujeme. O ničem jiném ten návrh bohužel není. A žádnou kontrolu to neposiluje. Naopak.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni a s faktickou poznámkou pan poslanec Polčák.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem se rozhodl, že si to nenechám úplně líbit, a s každým dalším vystoupením kolegy z ODS jsem více motivován v této věci hovořit. Jinými slovy, pokud pan prezident Kala tedy navrhuje, aby byla plná kontrola nad obcemi, bez ohledu na to, co řekl Senát, a vy říkáte na druhou stranu, že nad obcemi nemá být žádná kontrola, tak to vaše vystoupení, paní kolegyně Černochová prostřednictvím pana místopředsedy, mi přijde úplně zmatečné.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: S další faktickou poznámkou pan poslanec Petr Fiala. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Fiala: Já už bych se nehlásil, ale chci odpovědět vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, panu poslanci. Já říkám totéž, co jsem říkal tehdy ve vládě Petra Nečase. A já jsem nebyl poslancem. Moje stanovisko se nemění a moje stanovisko k rozšiřování množství kontrol ze strany státu je stále stejně skeptické. Můj postoj je konzistentní. To jenom na vysvětlenou.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fialovi. Tím bych faktickou přestřelku ukončil a dostáváme se k řádným přihláškám. Jako první v řádných přihláškách je přihlášen pan poslanec Antonín Seďa. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážený pane prezidente NKÚ, vážené kolegyně, kolegové, ono je velmi těžké tady vystupovat po panu prezidentovi Nejvyššího kontrolního úřadu, který podle mě detailně a brilantně shrnul své připomínky k návrhu zákona, který projednáváme. Zároveň pan předkladatel má pravdu v tom, že ta původní novela, kterou jsme tady projednávali v minulém funkčním období, neprošla na základě zamítnutí Senátem.

Musím souhlasit s některými názory prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, že současný návrh omezuje kontrolu právě obcí, měst. Na druhou stranu myslím, že je nutno lépe, jednoznačněji definovat rozsah kontrolovaných osob. Protože tady opravdu zaznělo, že namísto toho, aby bylo umožněno NKÚ kontrolovat de facto skoro všechno, co se týká financí z veřejných peněz či evropských fondů, a to bez ohledu na příjemce či zřizovatele, tak je tady výčet těch institucí, které může NKÚ kontrolovat, což si myslím, že není dobře.

Dalším problémem, který návrh neřeší a na který jsem již v minulosti upozorňoval, a už to tady také zaznělo, je nutnost při posílení kompetencí na jedné straně rozšířit anebo posílit personální a finanční možnosti NKÚ. Což si ovšem vyžádá náklady ze státního rozpočtu. Prostě bez tohoto rozšíření zůstane určený cíl k posílení transparentnosti v nakládání veřejných prostředků a vlastně kontroly těchto veřejných peněz, nebo čerpání veřejných peněz či peněz z evropských fondů, pouze na papíře.

Poslední poznámka, kterou mám, je, že Svaz měst a obcí ČR poukazuje již na dnešní rozsah kontrol, ono to tady už taky zaznělo, a obává se v řadě jich duplicity, zejména také zvýšení nákladů. To sice z mého pohledu je možné, ale na druhou stranu je nutno brát rozšíření kompetencí kontrol Nejvyššího kontrolního úřadu i na územní samosprávné celky za jistou prevenci pro samotné rozhodování představitelů těchto samospráv.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Seďovi. S další řádnou přihláškou je pan poslanec Stanislav Grospič. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, já bych jenom chtěl otočit trošku pozornost k jinému problému, který je spojený s předloženým návrhem zákona a který se týká Ústavy ČR. Chtěl bych v této souvislosti říci, že také vnímám problém rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu, který tady byl otevřen již v minulém volebním období, i tu skutečnost, že vlastně nedošlo k jeho projednání, v prvém případě v tom, že se s ním neztotožnil Senát jako druhá komora našeho Parlamentu, a v druhém případě tím, že došlo k ukončení volebního období.

Ale v této souvislosti si myslím, že asi k posílení postavení Nejvyššího kontrolního úřadu ani k průniku větší četnosti kontrol do veřejných rozpočtů nepřinese úspěch příliš cesta, která půjde extenzivním způsobem, výčtovým způsobem v ústavním pořádku ČR, a mám teď na mysli onu změnu, která je spojena se změnou Ústavy ČR, kdy je navrhováno, aby došlo k rozšíření obsahu čl. 97 odst. 1 Ústavy ČR, a sice z dikce, že NKÚ je nezávislý orgán, který vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plněním státního rozpočtu, na znění, kdy se konstatuje, který kontroluje, a teď tam následuje výčet pěti oprávnění. To ve svém důsledku sníží možnost potenciálně toho vlastního zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu a zúží velice pragmaticky okruh kontrolovaných subjektů i potenciální další kontrolu, která se bude týkat hospodaření právě se státním majetkem, se státními finančními prostředky, a nijak to nepřinese potenciální možnost k zvýšení kontroly i ve vztahu k veřejným institucím nebo především tedy k rozpočtu územně samosprávných celků či organizací, kde mají nějaký podíl tyto veřejné prostředky.

Z těchto důvodů si dovolím navrhnout za klub KSČM vrácení návrhu zákona předkladateli k jeho dopracování. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP