(11.20 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu předsedovi Fialovi a vzhledem k tomu, že nemám další žádosti o vystoupení s přednostním právem, tak nám nezbývá nic jiného, než abychom hlasovali o návrhu celého pořadu schůze tak, jak vám byl písemně předložen. Ještě chvilku počkám a dám prostor kolegům z předsálí, aby se dostavili do jednací místnosti. Mám tady žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlásím. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami, a jakmile se počet přihlášených ustálí, zahájím hlasování.

 

Budeme tedy hlasovat o tom, kdo souhlasí s návrhem pořadu 5. schůze Poslanecké sněmovny tak, jak byl písemně předložen.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 2, přihlášeno je 175, pro 123, proti 38. Konstatuji, že jsme pořad schůze schválili.

 

Ještě než budeme pokračovat, tak mi byla doručena omluvena pana poslance Chovance, který se omlouvá z rodinných důvodů od 12 hodin.

 

Vzhledem k tomu, že jsme schválili pořad schůze, otevírám bod číslo

1.
Návrh poslanců Věry Jourové, Petra Gazdíka, Pavla Bělobrádka
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb.,
o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 26/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako tisk 26/1 a já prosím, aby za navrhovatele vystoupil pan místopředseda Petr Gazdík. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, členové vlády, dovolte, abych vám představil návrh novely jednacího řádu Poslanecké sněmovny uvedený pod sněmovním tiskem 26. Tento návrh si klade za cíl zkvalitnit legislativní proces a zvýšit míru transparentnosti při projednávání návrhů jednotlivých zákonů. Tyto cíle vnímám jako odraz negativní zkušenosti, kterou jsme já a mnoho mých kolegů v minulém období získali, ale i jako reakci na kritiku veřejnosti a neziskových organizací. Svých cílů se tento návrh snaží dosáhnout tím, že bude přijato v zásadě pět následujících změn:

1. Zveřejnění seznamu osob, které se na tvorbě legislativního textu podílejí, a zavedení tzv. legislativní stopy.

2. Prodloužení lhůty mezi 2. a 3. čtením na 14 dnů.

3. Zavedení principu veřejnosti jednání všech orgánů Poslanecké sněmovny.

4. Zavedení povinnosti zpracovat k návrhu zákona obecné zhodnocení korupčních rizik, tzv. CIA.

5. Zabránění možnosti neprůhledného rozdělování finančních prostředků prostřednictvím pozměňovacích návrhů k zákonu o státním rozpočtu.

Jako největší nedostatek, který dlouhodobě snižuje kvalitu legislativních prací, vnímám krátkost lhůty mezi 2. a 3. čtením. Je zřejmé, že 72, resp. 48 hodin je lhůta zcela nedostatečná pro seznámení se s podanými pozměňovacími návrhy a jejich posouzení z odborného, ale i politického hlediska. Kritici tohoto návrhu namítají, že by byl legislativní proces neúměrně zpomalen a zkomplikován. Já se však spolu s ostatními předkladateli domnívám, že zpomalení legislativního procesu je přijatelnou cenou za prostor pro důsledné a podrobné seznámení se s pozměňovacími návrhy, o kterých má každý z nás rozhodnout. Pozměňovací návrhy předložené ve 2. čtení jsou pak často příčinou velmi nekvalitních zákonů, jež je pak nutné opravovat, čímž se ve svém důsledku roztáčí kolo neustálých změn, které vedou k legislativnímu chaosu.

Tato slova pronáším po zkušenosti, kterou jsem zde v minulém volebním období získal. Mohu s lítostí konstatovat, že jsme již v minulém volebním období neměli možnost totožný návrh schválit a připravit pro současnou Sněmovnu lepší podmínky pro legislativní práci. Věřím, že současná Sněmovna bude tento návrh projednávat s vůlí změnit svá pravidla tak, abychom mohli navržené zákony projednávat s klidným svědomím odpovědného zákonodárce.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana zpravodaje Polčáka, resp. pana poslance Polčáka, který byl určen zpravodajem, tak je to správně, pro prvé čtení. Omlouvám se, pane poslanče. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Nic se neděje, pane předsedo. Děkuji za slovo. Já budu pouze stručný. Mé vystoupení se týká této předlohy v tom směru, že nebudu navrhovat samozřejmě její zamítnutí. Je nepochybné, že tato novela je způsobilá projít do dalšího legislativního procesu, pouze snad připomínka. Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny je do jisté míry výsostný. Výsostný v tom, že reguluje vlastně zdejší jednání v této síni, a doposud tedy bývalo zvykem, že se na jeho přípravě podílely všechny politické strany a reprezentace, které zde zasedají. Myslím si, že by bylo vhodné, než byl předložen tento návrh zákona, aby se tato debata vedla například i s novými uskupeními, ať je to třeba hnutí Úsvit či další, protože je skutečností, že tato vnitřní pravidla, která se potom projeví formou zákona, by měla být akceptovatelná pro všechna uskupení, která zde zasedají, a na druhou stranu by měla přetrvat déle než jenom jedno volební období.

Již zde bylo hovořeno o tom, že ten návrh zákona je do jisté míry základem, je možné i hovořit o některých změnách, na které upozorňuje i vláda - jistý nesoulad se zákonem o rozpočtových pravidlech, v daňovém řádu je určitá terminologie, kterou předloha nerespektuje, na druhou stranu jsou to relativní drobnosti z pohledu toho, co nás dneska ještě čeká. Takže já jaksi nehodlám zdržovat jednání této Sněmovny a doporučuji, aby tento návrh zákona postoupil do dalšího čtení, s tím, že by bylo třeba zvážit, aby se prodloužila lhůta pro jednání v rámci 2. čtení, jak jsem řekl, aby všechny poslanecké kluby mohly zasednout, a myslím si, že by bylo vhodné, aby se i vytvořila určitá buď neformální, nebo formální skupina zástupců všech politických stran, která by o této normě diskutovala.

To, co je zásadní, mimo jiné je nutno vypíchnout, je skutečně to prodloužení lhůty mezi 2. a 3. čtením. Je pravdou, že toto prodloužení lhůty mezi 2. a 3. čtením skýtá jistá rizika, která mohou souviset s tím, že se tím prodlouží legislativní proces. A ono se může jevit, že třeba 14 dnů není tak zásadní doba, ale v této Sněmovně se často stává, že je důležitý někdy i každý den. To je řešitelné buďto zkrácením této lhůty, nebo vymezením této lhůty jinak typově na určité případy, anebo i tím, že by vláda v danou chvíli potom, kdyby potřebovala, vyhlásila stav legislativní nouze. Zde je ovšem třeba podotknout, že i podle nálezu Ústavního soudu je třeba přistupovat k problematice vyhlášení stavu legislativní nouze poměrně restriktivně, takže toto by asi úplné řešení té námitky o dlouhosti lhůty mezi 2. a 3. čtením, která se tedy navrhuje prodloužit ze současných 24 hodin na 14 dnů, tím by se příliš nevyhovovalo. Je třeba, aby se předkladatelé nad tímto ještě zamysleli, protože je faktem, že život zde ve Sněmovně je variabilní a může vyžadovat někdy i pružná řešení. To tedy říkám z opozičních lavic pro zástupce nově se formující vládnoucí koalice, což je de facto ustanovení, které by mělo jít potom v ústrety jim. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Jakkoliv mám dvě přihlášky, tak ještě předtím dám prostor s přednostním právem panu předsedovi Stanjurovi, připraví se paní poslankyně Putnová. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Nejdřív chci říct, že budeme hlasovat pro projednání tohoto návrhu ve výborech, a chci říct, že je to jediný legislativní návrh dneska, který má plné právo, aby byl poslanecký. Nemyslíme si, že vláda, moc výkonná, by měla navrhovat, jaká pravidla si stanoví moc zákonodárná. Takže je dobře v tomto případě, že se jedná o poslanecký návrh a ne vládní. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP