(15.50 hodin)
(pokračuje Novotný)

V sešitě C tabulkové části návrhu státního rozpočtu je v tabulce č. 2 vidět položka 332 - ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí. Je proti minulému roku krácena o 64 % objemu finančních prostředků, to znamená z 3 mld. 444 mil. na 2 mld. 206 mil. Do této položky spadá velké množství dalších položek, včetně mnou navrhované k posílení.

Péče o historické památky je důležitou součástí zachování našeho historického povědomí a obecně znakem kulturnosti národa. Nejde však jen o památky, které mají statut národních kulturních památek, na které se občas dostane. Jde i o krajské regionální kulturní památky a zařízení, které Ministerstvo kultury dříve podporovalo, ale v současné době je i z výše uvedených důvodů podporovat nemůže. Jestliže má na celou Českou republiku 19 mil., tak si asi umíte představit, jaká je tam podpora. Dalším důvodem myslím je to, že právě navýšení této kapitoly přinese i práci pro lidi, protože pokud se budou opravovat památky, tak to samozřejmě přináší práci pro lidi.

Navrhované řešení je řešeno převodem z kapitol 396 - Státní dluh, jak jsem již uvedl, a 329 - Ministerstvo zemědělství. V objemu těchto kapitol jde o marginální objem prostředků v řádu promile. U státního dluhu je to 3,8 promile, u Ministerstva zemědělství 4,7 promile. Vzhledem k tomu, že výdaje v položkách obou kapitol, ze kterých je navrhován přesun prostředků, jsou spíše kvalifikovaným odhadem, který se dopředu odhaduje těžko, a skutečnost stejně poznáme až na konci daného roku, jde dle mého názoru o přesun opodstatněný, potřebný, který je v celkovém měřítku zanedbatelný. Tento pozměňovací návrh podporuje i Ministerstvo kultury.

Dále bych chtěl upozornit na druhý pozměňovací návrh, který byl schválen rozpočtovým výborem. Jedná se o návrh v kapitole 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí. Já ho tady nebudu celý číst, protože prošel rozpočtovým výborem. Chci pouze upozornit na to, že se jedná o zvýšení kapitoly pro sociální služby, kde je v současné době navrhována částka zhruba 6 mld. korun, a v mém návrhu, který prošel rozpočtovým výborem, je zhruba částka 7,2 mld., to znamená zvýšení o 1,2 mld., a je to v rámci dané kapitoly, to znamená v rámci Ministerstva práce a sociálních věcí.

Důvodů je samozřejmě spousta. Já řeknu pouze jeden. Vždycky v minulých letech rozpočet začínal na částce zhruba 6 mld. a nakonec tam postupně, ať už to byl pan ministr Drábek, nebo další, přidávali další a další stamiliony korun, protože těch 6 mld. zkrátka nemohlo stačit. To je jeden z hlavních důvodů. Bylo z toho potom hodně nervozity, kdy služby sociální péče nevěděly, jestli zaniknou, nezaniknou, jestli budou moci přežít rok. Takže je tady návrh, aby už od začátku tady byla jistota pro poskytovatele těchto sociálních služeb.

Já vám děkuji za pozornost a doufám, že tyto pozměňovací návrhy podpoříte.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Josefu Novotnému. Slova se ujme pan poslanec Josef Nekl v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Nekl: Děkuji, pane místopředsedo. Vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu číslo 114 ke sněmovnímu tisku číslo 6 kolegyně Kateřiny Konečné, který podala 12. 12. letošního roku a který je v elektronické evidenci uveden jako dokument 055075-06083, tak, abychom o něm mohli ve třetím čtení hlasovat. Zároveň mi dovolte, abych alespoň velmi stručně zdůvodnil návrh navýšení rozpočtu programu 115160 podpora obnovy přirozených funkcí krajiny o 70 mil. korun, ke kterému jsem se právě přihlásil.

Program obnovy přirozených funkcí krajiny má za úkol podporovat aktivity, které nelze financovat z operačního programu Životní prostředí. Mimo jiné lze v rámci tohoto programu podporovat opatření ovlivňující odtokové poměry a vodní režim v krajině a s tím související a prakticky neřešený problém vodní eroze na zemědělské i lesní půdě. Jako konkrétní příklad bych chtěl uvést, že díky této erozi se zhoršují podmínky vsaku dešťové vody, zanášejí se toky, a proto jsme často svědky bleskových povodní v naší zemi, které se opakují čím dále tím častěji. Jedná se také o národní dotační program, prostřednictvím kterého lze podpořit zabezpečení povinností orgánů ochrany přírody, související s managementem chráněných území, jehož financování je pro orgány ochrany přírody dlouhodobým problémem, byť se jedná velmi často o mezinárodní závazky České republiky.

Z uvedených důvodů považujeme navrhovanou částku 30 mil. korun za zcela neadekvátní z hlediska obsahu programu a navrhujeme její zvýšení o již zmíněných 70 mil. korun. Jako protiváhu uvádím, že finanční prostředky, to znamená částka 70 mil. korun, by mohly být získány z kapitoly 397 - Operace státních finančních aktivit.

Závěrem mi dovolte požádat vás o podporu pozměňujícího návrhu, který jsem právě přednesl. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Josefu Neklovi za předložený návrh. Slova se ujme paní poslankyně Jana Černochová svým příspěvkem do podrobné rozpravy, připraví se pan kolega Jan Zahradník. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, když jsem se 4. 12. v 17 hodin na organizačním výboru dozvěděla, že vznikající vládní koalice hodlá jeden z nejdůležitějších zákonů země, zákon o státním rozpočtu, projednávat v rámci prvního čtení v pátek 6. 12., přemýšlela jsem o tom, jestli je to mikulášský žert, nebo je to míněno opravdu vážně. Poskytnout opozici i koaličním poslancům dlouhých 40 hodin na četbu více než tisícovky stran je nedůstojné této Sněmovny. Budoucí vládní koalice tak prokázala totální neúctu vůči snaze těch z nás, kteří opravdu chceme v PS pracovat a nehlasovat jako loutky o věcech, které si nemůžeme nastudovat.

Přestože nám bylo znemožněno delší studium rozpočtu, já jsem se opravdu poctivě snažila s tímto termínem vypořádat a důkladně nastudovat alespoň kapitolní sešity resortů Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra. Další moje vystoupení se tedy bude zabývat podrobnějším rozborem rozpočtu kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra na rok 2014 a roky další.

Omlouvám se těm z vás, kteří se mnou zasedáte ve výboru pro bezpečnost, že už jste některé moje připomínky slyšeli, ale právě vy také víte, jakým způsobem jsem byla v rozporu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny umlčena a nedostala jsem na svoje otázky od ministra vnitra vlády bez důvěry v demisi, pana Peciny, jedinou odpověď. Místo odpovědi jsem se dočkala zcela bezprecedentního hlasování o ukončení rozpravy. Doufám, že tento nezákonný postup byl zcela ojedinělým a politováníhodným excesem pramenícím spíše z neznalosti jednacího řádu a už se nikdy nebude na žádném výboru opakovat.

Ale zpátky k rozpočtu Ministerstva vnitra. Jednoduše by se o něm dalo říci, že se jedná o populistický předvolební nezodpovědný nerealistický rozpočet SPOZ, neboť vyvolává očekávání, které nemůže být vzhledem k zároveň schvalovanému výhledu na roky 2015 a 2016 v žádném ohledu naplněno. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP