(15.40 hodin)
(pokračuje Semelová)

Zvyšující se chudoba. Pod hranicí chudoby je v České republice 1,6 mil. lidí, je to o 600 tisíc víc než v loňském roce. Roste nezaměstnanost, a byla tady řeč o aktivní politice zaměstnanosti. Během listopadu tohoto roku stoupl počet registrovaných nezaměstnaných o 8 632 na víc než 565 tisíc. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku to bylo o téměř 57 tisíc víc osob. Nově zaregistrováno 50 835, z evidence vyřazeno 42 203 osob, ale do práce jich nastoupilo pouze 16 598. To znamená, že dalších víc než 25 tisíc lidí bylo vyřazeno bez umístění. Bez práce je tak v tuto dobu v České republice de facto víc než 750 tisíc občanů.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, jak už jsem řekla, sociální dopady na lidi, problémy v sociální oblasti, problémy u sociálních služeb, problémy v oblasti výchovy a vzdělávání jsou ty, které by každá vláda měla prioritně řešit. Z těchto důvodů vás žádám o přidání financí na tyto oblasti podle mnou uvedených návrhů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Martě Semelové. Ještě než dám slovo řádně přihlášenému poslanci Josefu Novotnému, s přednostním právem se přihlásila paní ministryně spravedlnosti v demisi Marie Benešová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Děkuji, pane předsedající. Pane předsedající, dámy a pánové, obdržela jsem jako dosluhující ministryně spravedlnosti nový rozpočet, kde je snížení ve výdajové části ve výši 292 mil. korun. S uvedeným návrhem se nemohu ztotožnit, byť se snažím a chápu potřebu budoucí koalice šetřit, ale musím také varovat budoucího ministra spravedlnosti, které vzejde právě z této koalice, před jednoznačnými úskalími, která se tady budu snažit stručně interpretovat.

Tak předně rozpočet kapitoly na rok 2014 je souvztažně navýšen o příjmy a výdaje ve výši 900 mil. korun. Zapojení těchto výdajů je podmíněno splněním příjmů za soudní poplatky ve výši 700 mil. korun a za odprodej nepotřebného majetku ve výši 200 mil. korun. To znamená, že s uvedenými výdaji nemohu v průběhu roku kalkulovat a může se stát, že je nebudu moci ani čerpat. Odprodej majetku je velmi komplikovaný a velmi obtížné je i plánovat z něj získané příjmy. Problém s vázáním výdajů na příjmy ze soudních poplatků nastává již v letošním roce, patrně vlivem přechodu na nový občanský zákoník. Může tak nastat reálně situace jako v minulosti, zejména v roce 2009, kdy rozpočet pokrýval provozní výdaje jen na devět měsíců roku a soudy nebyly schopny ve lhůtách splatnosti dostát svým závazkům, zejména uhradit náklady nutné obhajoby.

Za druhé je nutné upozornit, že resort Ministerstva spravedlnosti spravuje nejvíce organizačních složek státu, celkem 115. Jenom Vězeňská služba jako jedna organizační složka zajišťuje provoz 35 věznic umístěných v rámci celé České republiky. Z uvedeného je zřejmé, že pokrytí veškeré činnosti těchto složek samozřejmě vyžaduje k tomu adekvátní výdaje na provoz, a nelze je tak snížit, aniž by byly zváženy veškeré dopady. Provozní výdaje byly minimalizovány už dříve nákupem energií na komoditní burze i centralizovanými nákupy nejpodstatnějších komodit. Už v minulosti došlo ke zkrácení provozních výdajů cca o 60 mil. korun. I s touto proběhlou úpravou se budou zejména justiční složky obtížně vyrovnávat.Bylo znemožněno také předzásobení materiálem a surovinami převodem z nevyčerpaných sociálních dávek v letošním roce. Dvě rozpočtová opatření nebyla v minulých dnech výborem schválena, ač jiná obdobná schválena byla od mých kolegů. Považuji to za poněkud nesystémové.

Ve mzdové oblasti jsem ráda alespoň za 2 % navýšení platů, neboť uvedená oblast je dlouhodobě celkově finančně podhodnocena. Nepřichází zde v úvahu jakékoli snížení. Naopak, pokud se podařilo zajistit nějaké úspory v ostatních výdajích, byla tato oblast vždy posilována. Jako příklad zde mohu uvést zapisovatelky na soudech, které berou např. 11 tisíc korun po zaučení a s takovýmto platem hned odcházejí do soukromé sféry. Průměrný plat v justiční části je oproti průměru v nepodnikatelské sféře nižší téměř o 5 tisíc korun. Obdobně zaostávají platy příslušníků Vězeňské služby za platy v ostatních bezpečnostních sborech, zejména pak ve srovnání s celníky.

Jako čtvrtý bod upozorňuji, že v oblasti programového financování se podařilo získat finanční prostředky na novou výstavbu Krajského soudu v Ústí nad Labem, kde budou umístěny další organizační složky zde tedy sídlící justice. Nelze tyto výdaje krátit. Upozorňuji, že tento krajský soud byl třikrát vytopen a jeho stav je dezolátní.

Závěrem upozorňuji, že při projednání návrhu rozpočtu na rok 2014 ve výborech Poslanecké sněmovny, konkrétně v ústavněprávním a ve výboru pro bezpečnost, bylo konstatováno, že stávající rozpočet by měl zajistit financování resortu do konce roku. Neumožňuje však jeho rozvoj, případné reformy. Takže souhrnem lituji budoucího ministra spravedlnosti, který tento rozpočet zdědí, pokud jej takto pokrátíte, a žádám, aby byly ponechány tyto finanční prostředky, které chcete pokrátit v uvedené části v kapitole. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni Marii Benešové a nyní řádně v pořadí pan poslanec Josef Novotný v podrobné rozpravě o státním rozpočtu ve druhém čtení. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Novotný: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vládo v demisi, dámy a pánové, dovolte, abych vás požádal o podporu dvou pozměňovacích návrhů.

Za prvé se jedná o pozměňovací návrh číslo 139, kdy se jedná o zvýšení výdajů kapitoly č. 334 - Ministerstvo kultury, a to v oblasti podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení. V současné době je tam 19 mil., já žádám o zvýšení o 350 mil. na celkovou částku 369 mil. Toto zvýšení by šlo na vrub - za prvé - Ministerstva zemědělství, kde je v původním návrhu 52 mld. 373 mil. 198 tis. 114 korun, snížení o 250 mil. na 52 mld. 123 mil. 198 tis. korun. A dále na vrub státního dluhu, kde z 66 mld. se ubírá 100 mil. na 65 mld. 900 mil. korun.

Dovolte, abych krátce zdůvodnil tento svůj pozměňovací návrh. Je jasné, že oblast péče o kulturní památky je dlouhodobě podfinancována. Přestože je kapitola Ministerstva kultury v návrhu státního rozpočtu na příští rok posílena, jde hlavně o navýšení v souvislosti s přijetím zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi. Toto navýšení navíc zcela nepokrývá částku, která je na základě zákona Česká republika povinna církvím a náboženským společnostem v příštím roce vyplatit, a tak bude muset Ministerstvo kultury šetřit jinde.***
Přihlásit/registrovat se do ISP