(14.10 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Otevírám bod číslo 46. Je jím

46.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států
Evropské unie zasedajícími v Radě o financování pomoci Evropské unie
v rámci víceletého finančního rámce na období 2014-2020 podle dohody
o partnerství AKT-EU a o přidělení finanční pomoci zámořským zemím
a územím, na které se vztahuje čtvrtá část Smlouvy o fungování Evropské unie,
jež byla podepsána v Lucemburku 24. června 2013
/sněmovní tisk 27/ - druhé čtení

Vzhledem k tomu, že pan ministr zahraničních věcí je omluven, tak asi požádám pana místopředsedu vlády a ministra financí Jana Fischera, aby se ujal slova a uvedl nám tento tisk ve druhém čtení. Pane ministře, prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Jan Fischer: Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, vláda České republiky předložila k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky návrh tzv. Vnitřní dohody o financování 11. Evropského rozvojového fondu neboli - a teď následuje ten nesmírně dlouhý název. Já myslím, že ho mohu vynechat. Mohu? Dobře.

Poslanecká sněmovna návrh projednala v prvém čtení na svém zasedání dne 12. prosince a tentýž den se návrhem zabýval zahraniční výbor Sněmovny.

Jenom nějaká rekapitulovaná fakta. Vnitřní dohoda zahrnuje cíle a principy rozvojové spolupráce Unie se zeměmi Afriky, Karibiku a Tichomoří, které jsou signatáři tzv. Dohody z Cotonu. Tato pomoc se financuje z Evropského rozvojového fondu, který stojí mimo rozpočet Evropské unie a je s ní uzavírán na pětileté období na základě právě této vnitřní dohody, o kterou zde běží. V současné době se realizuje tzv. 10. Evropský rozvojový fond na období 2008 až 2013, který tedy letos končí. Jedenáctý fond, nebo Evropský rozvojový fond, má být tvořen celkovou částkou 30 mld. 506 mil. eur a na Českou republiku připadá podíl 0,8 % neboli příspěvek ve výši 243 mil. 270 tis. 97 eur, který je započitatelný jako oficiální rozvojová pomoc. Příspěvek se hradí ve splátkách na základě výzvy Evropské komise.

Myslím, že je to na úvod vše, byť úvodní slovo tady jsem měl připraveno delší. Myslím, že není potřeba ten výklad extendovat před druhým čtením. Děkuji vám mnohokrát za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Poprosím zpravodajku zahraničního výboru paní poslankyni Janu Fischerovou, aby nás seznámila s usnesením výboru, které bylo rozdáno jako tisk 27/1. Prosím.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Pane předsedo, děkuji za slovo, velmi ráda toto uvedu. Sdělím zde, jak vládě v demisi, tak vám, pane předsedo, vážené kolegyně a vážení kolegové, že zahraniční výbor právě minulý čtvrtek, 12. prosince, již projednal tuto mezinárodní dohodu pod sněmovním tiskem č. 27. Byla jednoznačně schválena a já si nyní dovolím přečíst usnesení zahraničního výboru.

Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Vnitřní dohody mezi zástupci vlád členských států Evropské unie zasedajícími v Radě o financování pomoci Evropské unie v rámci víceletého finančního rámce na období 2014 až 2020 podle dohody o partnerství AKT-EU a o přidělení finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje čtvrtá část Smlouvy o fungování Evropské unie, jež byla podepsána v Lucemburku dne 24. června roku 2013.

Současně ještě zahraniční výbor pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a zároveň zmocňuje zpravodajku výboru - tedy mě, Janu Fischerovou -, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podala zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Mohu říci, že toto bylo jednoznačně přijato, a sama si dovoluji navrhnout schválit tuto dohodu. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Prosím vás, abyste zaujala místo u stolku zpravodajů. Otevřu rozpravu, zeptám se, zda se do ní někdo hlásí. Nevidím, rozpravu končím. Zeptám se, zda pan ministr nebo paní zpravodajka si přejí závěrečná slova. Není tomu tak.

 

Budeme hlasovat o usnesení, tak jak jej navrhla paní zpravodajka.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 84, přihlášeno je 164 kolegyň a kolegů, pro 151, proti nebyl nikdo. Konstatuji, že jsme s touto dohodou vyslovili souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce, která plně splnila usnesení výboru a přednesla návrh usnesení. Končím tento bod. To byl tedy bod 46.

Otevírám bod 18. Předtím než ho uvedu, poprosím pana předsedu volební komise, aby vás seznámil s nezbytnými procedurami, které souvisí s tím, že jsme zařadili na čtvrtek ráno nový bod. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Moc děkuji. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, protože jsme odhlasovali, že ve čtvrtek jako první bod budou návrhy na změnu v orgánech Sněmovny, tak vyhlašuji lhůtu pro podávání těchto návrhů a je to dnes do 16 hodin jako obvykle do sekretariátu volební komise tady ve Sněmovní ulici o patro výš. Takže ještě jednou, pokud chcete i v dalších klubech provést změny v orgánech, ve výborech atd., prosíme o návrhy dnes do 16 hodin. Avizuji, že volební komise se sejde operativně dnes večer po skončení tohoto zasedání. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu předsedovi volební komise. A já tedy uvedu tisk číslo 6.

18.
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014
/sněmovní tisk 6/ - druhé čtení

Z pověření vlády tisk uvede místopředseda vlády a ministr financí Jan Fischer. Předtím než mu předám slovo, tak abychom udělali pořádek v přihláškách, protože jsem viděl, že někteří z vás správně odevzdávají přihlášky tam u stolku vlevo, někteří, jak bylo dobrým zvykem v minulém období, je nosí sem ke mně, tak bych poprosil, aby do seznamu byli zařazeni poslanci a poslankyně Stanjura, Černochová, Zahradník a Fiala, všichni čtyři v obecné rozpravě. Tak to je tato věc.

A nyní nic nebrání panu ministrovi financí, aby se ujal slova a uvedl tento tisk ve druhém čtení. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Jan Fischer: Pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na příští rok schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu v prvém čtení. Minulý týden byl návrh státního rozpočtu projednáván v příslušných výborech Poslanecké sněmovny. Dovolte mi, abych využil této příležitosti a poděkoval všem gesčním výborům za rychlé projednání jednotlivých kapitol státního rozpočtu. Vím, že to v tom tempu jednoduché určitě nebylo, a přestože rozpočtovému výboru jsem v pátek už poděkoval, rád to učiním znova. Jemu děkuji za souhrnné projednání a zpracování podkladů pro druhé čtení.

Předpokládám, že na dnešním jednání budou předneseny pozměňovací návrhy k návrhu státního rozpočtu. V této souvislosti bych chtěl poznamenat, že kapitola Všeobecná pokladní správa má rozpočet výdajů ve výši více než 140 mld. korun obsažených v desítkách položek. Předem upozorňuji, že jakýkoli pozměňovací návrh, který by se týkal právě kapitoly Všeobecná pokladní správa, musí bezpodmínečně obsahovat i konkrétní specifikaci dotčených položek, jinak je takový návrh nehlasovatelný. Čili identifikaci položek, kterých by se ten pozměňovací návrh týkal.

Druhá poznámka či upozornění. Zákon o rozpočtových pravidlech jasně definuje minimální výši, zákonnou minimální výši, rozpočtové rezervy, a to ve výši 0,3 % celkových výdajů státního rozpočtu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP