(15.00 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana poslance, má-li něco k této interpelaci.

 

Poslanec David Kádner: Ne, děkuji, já věřím, nebo vím, že to spíš podléhá Ministerstvu vnitra. Spíš se jenom ptám, ohledně mé otázky, jestli tady můžeme vyloučit, pokud je to vůbec možné, aby jeden státní zástupce, řekněme, teď prošetřoval sám sebe, jestli udělal někde chybu. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Prosím paní ministryni o doplňující odpověď.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Jak už jsem řekla, možné to není. V daném případě by bylo místně a věcně příslušné Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1. To jenom odhaduji, pokud tedy ten dotaz byl takto nekonkrétní.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji paní ministryni a nyní si dovoluji předat slovo ctěnému kolegovi panu poslanci Ladislavu Šinclovi. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, vážený pane ministře, v České republice je zákonem určený imisní limit pro znečišťování ovzduší pevnými prachovými částicemi PM10. Celkový počet povolených překročení 24hodinového imisního limitu PM10 je zákonem stanovený na maximálně 35 dní v roce. Bohužel v mnoha obcích v našem Moravskoslezském kraji je tento limit překročen již začátkem roku. Například v obci Radvanice a Bartovice v Ostravě byl zmiňovaný limit opět překročen v novém rekordním čase. Tentokrát to bylo už 17. února 2013. Od 17. února 2013 tedy žijí občané Radvanic a Bartovic v nezákonném stavu. K dnešnímu dni byl limit znečištění překročen např. v Ostravě-Zábřehu 104krát, v Českém Těšíně 94krát, v Havířově 95krát, v Karviné 93krát a tak bych mohl pokračovat velice dlouho.

Překračování koncentrace polétavého prachu v ovzduší a na ně se nabalující rakovinotvorné látky, jako je benzopyren, toluen a další, je vzhledem k dopadu na zdraví Čechů alarmující. Uvádí to i zpráva o kvalitě ovzduší a zdravotních rizicích, se kterou se měla ve středu seznámit i vláda České republiky. Znečištěné ovzduší v našem kraji prokazatelně zkracuje délku života, zvyšuje celkovou nemocnost i úmrtnost. Důsledkem tohoto stavu je to, že ve zdejším regionu je nejvyšší výskyt např. nádorových onemocnění jak u dospělých, tak bohužel dnes i u dětí.

Vážený pane ministře, mnohokrát jsem zde od celé řady vašich předchůdců slyšel, co všechno pro změnu tohoto stavu plánují udělat. Stačí ovšem v našem kraji každý večer, téměř každý večer, otevřít okno a každý pochopí, že zatímní opatření jsou nedostatečná a v podstatě to byly jen prázdné sliby. Proto bych se i vás rád zde chtěl zeptat, jak je možné, že přes veškeré sliby jsou doposud neustále imisní limity překračovány a co vy konkrétně jste ve svém úřadě pro dodržování zákonných imisních limitů udělal. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče a o odpověď na interpelaci poprosím ministra životního prostředí pana poslance Jana Tomáše Podivínského. Prosím, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Jan Podivínský Děkuji. Vážený pane předsedající, pane premiére, paní ministryně, kolegyně, kolegové, Moravskoslezský kraj patří bezesporu, jak pan poslanec Šincl ví, ke nejznečištěnějším oblastem v České republice, ale i v Evropě. A budiž řečeno, že ve srovnání se 70. lety je koncentrace v některých parametrech znečištění ovzduší na 1 %, čili do dnešní doby jsme se dostali o 99 % v některých parametrech a oblastech níž.

Ale jaké parametry ovlivňují kvalitu ovzduší? Jsou především tři. Jsou to velké průmyslové podniky, které v Moravskoslezském kraji, především v aglomeraci, jsou. Je to velmi hustá dopravní síť a jsou to lokální topeniště, která spalují neekologická paliva a topí tím, čím se topit nesmí. Velmi významný vliv mají také povětrnostní podmínky a výměna emisí z Polska. Někdy přibližně stejnou část znečištění ovzduší předáváme my v létě do Polska, což ovšem není takový problém, jako když v zimě předávají Poláci kvůli meteorologické situaci na Ostravsko toto znečištění ovzduší, které se tam samozřejmě hromadí.

Větru a dešti ale poručit neumíme. Čemu umíme poručit v těchto třech parametrech největšího znečištění, jsou technická opatření. Co se týká znečištění z průmyslu, té jedné třetiny, tak jsme především z operačního programu Životní prostředí realizovali mnoho miliard na odprášení, především odprášení velkých průmyslových podniků jako Třinec a Mittal, hlavně na aglomeracích těchto podniků. Možná jste zaznamenali, že jsem po poměrně náročných vyjednáváních přivezl z Bruselu na podzim tohoto roku 1,1 mld. na odprášení právě aglomerací dvou zmiňovaných firem - Arceloru a Třineckých železáren - a na další projekty.

Co se týká dopravy, abych to zkrátil: Kromě těch klasických opatření, která spočívají v čištění komunikací, výsadbě izolační zeleně atd., jsme se snažili velmi intenzivně také za podpory pana premiéra a prezidenta republiky získat navíc do operačního programu Životní prostředí 1 mld. korun na alternativní dopravu, to znamená nahrazení těch nejhorších autobusů emisní třídy 3 a horších, nahrazení za autobusy spalující stlačený zemní plyn. Jsme velmi dobré naděje, včerejší zpráva z Bruselu nám říká, že po intervenci pana premiéra i pana prezidenta v našich vyjednáváních bychom tuto miliardu navíc měli dostat, měl by z ní profitovat především Moravskoslezský kraj, ale také částečně Brno a kraj Ústecký.

Co se týká té třetí velké oblasti, to jsou lokální topeniště, bezpochyby jsou vám známy kotlíkové dotace, které mají za cíl nahradit ty nejhorší kotle spalující nejen neekologickým způsobem uhlí, ale především umožňující spalování komunálního odpadu, různých odpadků, kelímků a známých ostravských briket, čili PET lahve naplněné olejem, ale i různých dalších materiálů, které není povoleno spalovat v těchto kotlích. Podporujeme těmito kotlíkovými dotacemi výměnu za kotle ekologické. Máme v Moravskoslezském kraji již čtvrtou výzvu, již tato čtvrtá výzva je vyčerpaná. Jsme domluveni s hejtmanem Novákem, že budeme mít od ledna pátou výzvu. Do této doby jsme společně dali 160 mil. korun občanům Moravskoslezského kraje k dispozici a už teď, v této době, bylo nahrazeno více než 3 000 těchto nejhorších znečišťovatelů ovzduší.

K těmto třem hlavním parametrům také vyjednáváme s Polskem. Zmiňoval jsem ty velké průmyslové podniky. Tam máme v Evropské unii unikátní kofinancování, 90procentní kofinancování ze 40 %, které je obvyklé. Snažíme se pomoci vyjednat Polákům v Bruselu také podobné kofinancování, stejně tak se jim snažíme dávat naše know-how a zkušenosti v oblasti kotlíkových dotací. Pro zlepšení kvality ovzduší máme dále spousty dalších programů, jako jsou ozdravné pobyty dětí, jako jsme teď vyjednali, že nebudou prováděny holoseče v příměstských lesích měst, především Třince, ale i dalších měst v Moravskoslezském kraji. Jednáme o náhradě za těžbu, za ztrátu těžby dřeva Lesům České republiky. Máme spoustu - (Předsedající: Čas, pane ministře!)

Ano, omlouvám se. Těch projektů je celá řada. Samozřejmě v číselné podobě a v podrobnějším detailu mohu kdykoli poskytnout, velmi rád. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a poprosím o doplnění interpelace pana poslance Šincla. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, pane ministře. Vy jste řekl ve své odpovědi, že po tom úsilí vašem a vašich předchůdců jste se dostali o 99 % níž. Ale i přesto v Radvanicích, Bartovicích 17. února 2013 již byl vyčerpán imisní limit. Tak bych se od vás rád dověděl odpovědi na otázku, co mám říct občanům v našem regionu, co mají po tomto termínu, konkrétním termínu, tedy dělat, protože oni žijí opravdu v nezákonném stavu, a jak se mají konkrétně bránit oni a hlavně jejich děti. Každý den vdechují do svých plic rakovinotvorné látky benzopyren, toluen a další. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP