(12.30 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Chce se někdo k tomuto sdělení vyjádřit? (Nikdo se nehlásil.) Dobrá, děkuji.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je

32.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Prosím, aby se slova opět ujal předseda volební komise Martin Kolovratník.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Co se týká volebních bodů, už by to mělo být dnes moje poslední vystoupení. Ještě jednou dobré odpoledne, vážená paní předsedající, vážení členové vlády, paní poslankyně a páni poslanci.

Konstatuji, že volební komise obdržela ve stanovené lhůtě od poslaneckých klubů návrhy, které jsou obsahem usnesení volební komise číslo 1.

Ještě krátká rekapitulace. Zákon číslo 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že změny v ustanovených orgánech a komisích lze provádět jen se souhlasem Poslanecké sněmovny. Volba se koná většinovým způsobem. Jednací řád nestanoví způsob hlasování, a protože volba výborů, komisí i delegací vždy probíhala veřejným hlasováním, navrhuji i v tomto případě hlasování veřejné pomocí našeho hlasovacího zařízení.

Doporučuji tedy, aby po rozpravě k navrženým kandidátům nejprve Sněmovna jedním hlasováním konstatovala rezignace poslanců a poté aby Poslanecká sněmovna provedla volbu nových členů výborů Poslanecké sněmovny, tak jak je navrhly poslanecké kluby. I zde navrhuji veřejnou volbu pomocí hlasovacího zařízení en bloc.

Nyní vás, paní předsedající, prosím, abyste otevřela rozpravu.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Otevírám tímto rozpravu, do které se hlásí pan poslanec předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl doplnit usnesení ještě o jednu změnu, to znamená, že bychom vzali na vědomí rezignaci Jany Černochové z organizačního výboru a zvolili Marka Bendu členem organizačního výboru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nikoho jiného do rozpravy přihlášeného nemám. Tímto rozpravu končím a prosím pana předsedu, aby upravený návrh přednesl znovu.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Jak už jsem informoval, nejdříve vám přednesu návrh na rezignace. O nich budeme hlasovat en bloc. Pochopitelně, je to jakýsi barter, jeden za jednoho nebo jedna za jednoho. Ve stejném počtu vám potom představíme nové nominace.

Seznam rezignací, měli byste ho mít opět k dispozici, je to doplněné usnesení číslo 21 volební komise, zní takto: Z mandátového a imunitního výboru rezignuje Marek Benda, z hospodářského výboru Ondřej Benešík, z výboru pro evropské záležitosti Jaroslav Klaška, z ústavněprávního výboru Martin Lank, z výboru pro bezpečnost David Kádner, z výboru pro životní prostředí Olga Havlová a teď na žádost ODS z organizačního výboru Jana Černochová.

Prosím, paní předsedající, abyste nechala hlasovat o rezignacích poslanců v orgánech Sněmovny.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování k tomuto návrhu. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování tímto končím. Je to hlasování pořadové číslo 77, do kterého je přihlášeno 163 poslanců, pro 145. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já děkuji. Nyní vás, dámy a pánové, seznámím s novými nominacemi. Do mandátového a imunitního výboru za kolegu Bendu je nominována Miroslava Němcová, do hospodářského výboru za kolegu Benešíka Jaroslav Klaška z KDU-ČSL, do výboru pro evropské záležitosti za kolegu Klašku je nominován Ondřej Benešík, KDU-ČSL, do ústavněprávního výboru za kolegu Lanka nominuje hnutí Úsvit Marka Černocha, do výboru pro bezpečnost za Davida Kádnera nominuje Úsvit Martina Lanka, do výboru pro životní prostředí výměnou za Olgu Havlovou nominuje Úsvit Jaroslava Holíka. Poslední změna je ve výboru organizačním. Místo Jany Černochové zde bude ze strany ODS nominován Marek Benda.

Volební komise navrhuje veřejnou volbu pomocí hlasovacího zařízení a já o ni prosím paní předsedající.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobře. Nejprve budeme hlasovat o veřejné volbě.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Proti?

Tímto hlasování pořadové číslo 78 končím. Je do něj přihlášeno 163 poslanců, pro 144. Tento návrh na veřejnou volbu byl přijat.

 

Teď budeme hlasovat o předložených nominacích. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Tímto hlasování číslo 79 končím. Je do něj přihlášeno 163 poslanců, pro 144. Návrh byl tedy přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já vám děkuji. Konstatuji, že Poslanecká sněmovna provedla změny v orgánech Poslanecké sněmovny, tak jak je navrhly poslanecké kluby. Díky.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já též děkuji. Na závěr - máme projednané všechny body určené pro dopolední jednání - mám ještě organizační sdělení. Zejména pro nové poslance sděluji, že veškeré materiály, které budou odložené na zemi, budou úklidovou službou odnášeny. Materiály na stolcích samozřejmě zůstávají.

Za druhé upozorňuji, že na předsedu vlády jsou předložené pouze tři interpelace, takže interpelace na členy vlády začnou ihned poté.

Za třetí připomínám, že organizační výbor začne jednat deset minut po přerušení schůze.

Tímto přerušuji jednání do 14.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 12.37 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP