(11.40 hodin)
(pokračuje Filip)

Myslím, že jsme to všichni poslouchali, a je to tedy možné hlasovat. le než tak učiním, ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova od pana ministra nebo od vás, pane zpravodaji. Není tomu tak.

 

Takže budeme hlasovat nejdříve o návrhu pana poslance Zbyňka Stanjury, který mění v harmonogramu jednotlivá data, tak jak je přednesl v obecné i v podrobné rozpravě, a to v hlasování pořadové číslo 44, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro tento návrh poslance Zbyňka Stanjury. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 44. Z přítomných 187 pro 35, proti 117. Návrh nebyl přijat.

 

Můžeme tedy hlasovat o návrhu podle sněmovního dokumentu číslo 83, tak jak je uveden v usnesení rozpočtového výboru.

O tom rozhodneme v hlasování pořadové číslo 45, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 45. Z přítomných 187 pro 133, proti 34. Návrh byl přijat. Návrh usnesení byl schválen.

 

Děkuji panu zpravodaji. Končím bod číslo 8 naší schůze.

Předpokládám, že přihláška k faktické poznámce od kolegy Zaorálka je jenom překlepnutím, takže to odmažu.

 

Můžeme pokračovat bodem číslo 9, který zahájím. Jde o

9.
Návrh na úhradu volebních nákladů politickým stranám, politickým hnutím
a koalicím za volby do Poslanecké sněmovny v roce 2013

K tomuto bodu vám bylo ve středu 4. prosince do lavic rozdáno usnesení mandátového a imunitního výboru číslo 12 z jeho třetí schůze ze dne 3. prosince, které obsahuje návrh usnesení Poslanecké sněmovny. (V sále zesiluje hluk.)

V této souvislosti bych požádal pana předsedu výboru pana poslance Marka Bendu, aby předložené usnesení uvedl.

Prosil bych o klid! Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený jediný člene vlády v demisi. Mandátový a imunitní výbor na své třetí schůzi konané dne 3. prosince 2013 projednal žádost Ministerstva financí o sdělení údajů o počtu platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé politické strany, politická hnutí nebo koalice ve volbách do Poslanecké sněmovny konaných ve dne 25. a 26. října 2013 a přijal své usnesení číslo 12, které vám bylo rozdáno.

Navrhuji proto přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna

1. sděluje Ministerstvu financí podle § 85 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, počty platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé politické strany, politická hnutí a koalice ve volbách do Poslanecké sněmovny konaných v roce 2013; výsledky jsou uvedeny v příloze tohoto usnesení;

2. doporučuje, aby Ministerstvo financí podle § 85 citovaného zákona uhradilo politickým stranám, politickým hnutím a koalicím volební příspěvek.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marku Bendovi a požádám ho, aby zůstal u stolku zpravodajů.

Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, a ani se nepřihlásil nikdo zatím z místa. Pokud tedy se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Do té také nemám zatím žádnou přihlášku.

Ptám se, zda se k tomu chce vyjádřit kolega Marek Benda. (Ne.) Písemné vyhotovení návrhu usnesení máte, takže je zřejmé, o čem budeme hlasovat. Proto i podrobnou rozpravu končím.

 

Rozhodneme o návrhu na usnesení v hlasování číslo 46, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 46 z přítomných 187 pro 166, proti nikdo. Návrh byl schválen.

 

Děkuji panu poslanci Marku Bendovi a končím bod číslo 9.

Náš schválený program schůze ovšem obsahuje další body, ke kterým bychom se měli nějakým způsobem vyjádřit. Vzhledem k tomu, že byl schválen harmonogram přijímání státního rozpočtu, předložím návrh na vyřazení zbývajících neprojednaných bodů schváleného pořadu druhé schůze. Má k tomu někdo nějakou připomínku? Dotaz? Není tomu tak.

 

Kdo tedy souhlasí, aby všechny ostatní body druhé schůze Poslanecké sněmovny byly vyřazeny, a to v hlasování číslo 47, které jsem právě zahájil? Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 47 z přítomných 187 pro 159, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Projednali jsme tedy stanovený pořad druhé schůze Poslanecké sněmovny, kterou tímto končím.

Připomínám, že podle rozhodnutí organizačního výboru, podle schváleného harmonogramu projednávání státního rozpočtu, za dvacet minut po skončení této schůze, to znamená ve 12.10 hodin zahájíme třetí schůzi Poslanecké sněmovny a rozhodneme o jejím pořadu. Děkuji a přeji vám klidných dvacet minut.

 

(Schůze skončila v 11.47 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP