Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
6. prosince 2013 v 10.00 hodin
Přítomno: 189 poslanců

 

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dámy a pánové, přeji vám dobrý den. Prosím, abyste zaujali svá místa v jednacím sále, nyní už podle schváleného zasedacího pořádku podle jednotlivých poslaneckých klubů.

Zahajuji druhý den druhé schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Požádám vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a oznámili mi, kdo žádá... (Zvoní zvoncem.) Prosím o klid. Prosím vás tedy, abyste mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Zatím zde žádný takový požadavek nemám.

Rovněž vám sdělím, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: pan poslanec Bělobrádek - zahraniční cesta, pan poslanec Janulík - osobní důvody, pan poslanec Komárek Martin - zahraniční cesta, pan poslanec Herbert Pavera - osobní důvody, pan poslanec Adam Rykala - osobní důvody, pan poslanec Ladislav Šincl - zdravotní důvody, pan poslanec Lubomír Toufar - pracovní důvody, pan poslanec Jiří Zlatuška - zdravotní důvody. (V sále je rušno.)

Z členů vlády se omlouvá pan premiér Jiří Rusnok od 10 do 12 hodin z pracovních důvodů, pan ministr Balvín z pracovních důvodů, pan ministr Cienciala z pracovních důvodů, pan ministr Kohout z pracovních důvodů, pan ministr Koníček bez udání důvodu, pan ministr Lukl z pracovních důvodů, pan ministr Pecina ze zdravotních důvodů a pan ministr Žák taktéž z pracovních důvodů.

Dámy a pánové, já vás opravdu poprosím, abyste zásadním způsobem snížili hladinu hluku v sále. Chápu, že máte všichni nové sousedy a máte si určitě co říci, ale v tomto prostředí se opravdu nedá pracovat, a pokud se hladina hluku nesníží, schůzi přeruším.

Kolegyně Konečná karta číslo 9.

Děkuji za vstřícný postoj k mé žádosti a budeme pokračovat dalšími body dle schváleného pořadí.

 

Otevírám bod

7.
Návrh na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny
 

Podle § 50 odst. 1 písm. s) našeho jednacího řádu potvrzuje předsedy výborů v jejich funkci Poslanecká sněmovna.

Chtěl bych vás informovat, že na ustavujících schůzích výborů byli jejich předsedové zvoleni následovně:

předsedkyní petičního výboru byla zvolena poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová,

předsedou rozpočtového výboru byl zvolen pan poslanec Václav Votava,

předsedou kontrolního výboru pan poslanec Vladimír Koníček,

předsedou volebního výboru pan poslanec Martin Komárek,

předsedou výboru pro evropské záležitosti pan poslanec Jaroslav Klaška,

předsedou hospodářského výboru pan poslanec Ivan Pilný,

předsedou ústavně-právního výboru pan poslanec Jeroným Tejc,

předsedou výboru pro obranu pan poslanec David Kádner,

předsedou výboru pro bezpečnost pan poslanec Roman Váňa,

předsedou výboru pro sociální politiku pan poslanec Jaroslav Zavadil,

předsedou výboru pro zdravotnictví pan poslanec Rostislav Vyzula,

předsedou výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan poslanec Jiří Zlatuška,

předsedkyní výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj paní poslankyně Milada Halíková,

předsedou výboru pro životní prostředí pan poslanec Robin Böhnisch,

předsedou zahraničního výboru pan poslanec Karel Schwarzenberg,

předsedou zemědělského výboru pan poslanec Jaroslav Faltýnek.

Toto byla informace z mojí strany a nyní otevřu rozpravu a zeptám se, kdo se hlásí do rozpravy v tomto bodě. Registruji pana poslance Jaroslava Foldynu, a protože je prvním přihlášeným do rozpravy, tak ho žádám, aby se ujal slova a poté se z hlediska formálních náležitostí ujal i role zpravodaje, protože je prvním vystupujícím. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážení moji kolegové.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pardon, já se moc omlouvám, opravdu prosím o klid v jednacím sále. Pokud si potřebujete něco vyřídit, mimo tento sál prosím. Děkuji.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji, pane předsedo.

Vážení moji kolegové, kolegyně, já jsem včera při hlasování o předsedovi zahraničního výboru panu Karlu Schwarzenbergovi hlasoval proti. A měl jsem pocit, že to chci říct i této Sněmovně, proč jsem hlasoval proti při potvrzování předsedů, protože se domnívám, že bychom si některé věci měli říct, jsou-li závažné.

Hlasoval jsem proti, protože jsem to odůvodnil tím, že v době, kdy byl pan Karel Schwarzenberg ministrem zahraničních věcí, a tedy členem legislativy, tak Poslanecká sněmovna - která z Ústavy je právě tou sněmovnou, kterou volí lid, a řekněme, měl by lidem být respektovaný, nebo vystupuje v zájmu lidu, a tedy i jejich výstupy by měly takto být respektovány - tak tato Poslanecká sněmovna v roce 2008 napříč politickým spektrem na svém 27. zasedání 6. února 2008 přijala usnesení, kterým nedoporučovala české vládě přijmout a uznat tzv. kvazistát Kosovo. Česká vláda dostala doporučení z této Sněmovny, aby postupovala v rámci usnesení Rady bezpečnosti 1244, které je do dnešního dne platné, a aby neuznávala Kosovo. Pan Karel Schwarzenberg s tehdejší vládou pana Topolánka se pokoušeli uznat Kosovo, ale našli se i slušní ministři, kteří nerespektovali zřejmě doporučení někoho jiného, než byl český parlament, a hlasovali tedy pro, ale větší část vlády hlasovala proti. Čili nepovedlo se to na první pokus. Poté zasedala vláda v Teplicích, v programu žádné jednání o Kosovu neměla, nicméně i bez toho, že to neměla v programu, tak usnesení v rozporu s Parlamentem ČR přijala.

Já to považuji za porušování parlamentní demokracie a jistých zvyklostí, přestože to není zakotveno přímo v jednacích řádech a zákonech. Jestliže vůle lidu je vyjádřena tímto parlamentem napříč politickým spektrem, měla by ho vláda respektovat. Proto jsem hlasoval proti, protože se domnívám, že pan Karel Schwarzenberg jako tehdejší ministr zahraničních věcí to nerespektoval, tudíž se mi zdá podivné, aby v této chvíli řídil výbor tohoto parlamentu v případě toho, že předtím nebyl ochoten respektovat jeho vůli.

To je moje poznámka k tomu parlamentarismu. V případě, že bychom tady diskutovali obsahovou poznámku, tak jsem připraven vysvětlit ty věci, proč zrovna tohoto zákona. Já se domnívám, že tento krok poškodil Českou republiku v očích našich bývalých partnerů, ale i současných. A to je otázka možná ještě diskuse o tom, proč ČR uznala tzv. kvazistát Kosovo.

Děkuji, tuto poznámku jsem tady chtěl dneska říci. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: To byl pan poslanec Foldyna. Já vás, pane poslanče, poprosím, abyste zaujal místo u stolku zpravodajů. Děkuji.

Mám zde jednu faktickou poznámku pana poslance Bendla. To byla řádná? Aha. Prosím, s řádnou přihláškou pan poslanec Bendl, potom pan poslanec Blažek. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP