(12.50 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Máme tu bod číslo

19.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém
dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnamia obchodníky
s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších
zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 888/ - druhé čtení

Prosím ministra financí, aby uvedl tento tisk. Prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Dámy a pánové, je to převážně transpoziční novela, která upravuje podle nově schválených evropských norem doplňkový dohled nad tzv. finančními konglomeráty. Dnes již není doba osamělých vlků na finančním trhu. Na finančním trhu loví se ve smečkách, kterým se říká buď finanční skupiny, nebo finanční konglomeráty, a tento zákon zpřesňuje pozici regulátora vůči jednotlivým subjektům v konglomerátech i upravuje povinnosti těchto subjektů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. A teď jsme to přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení nám bylo doručeno jako tisk 888/1. Prosím pana poslance Radima Vysloužila, aby se ujal slova.

 

Poslanec Radim Vysloužil: Pěkné odpoledne, pane předsedající, členové vlády, kolegyně, kolegové. Rozpočtový výbor se tímto návrhem zabýval a po úvodním slově náměstka ministra financí Urbana, mé zpravodajské a rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh tohoto zákona schválila bez připomínek, a usnesení z 27. února 2013 také zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano a teď otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se někdo? Nehlásí se nikdo do obecné rozpravy, tak můžeme obecnou rozpravu ukončit. Otevírám rozpravu podrobnou. Do podrobné rozpravy se ptám, jestli se někdo hlásí. Není tomu tak, takže můžeme podrobnou také ukončit a zřejmě tedy můžeme ukončit i celé projednávání bodu číslo 19, takže ho odkládám.

 

Bod číslo

20.
Vládní návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech
/sněmovní tisk 896/ - druhé čtení

Požádám ministra financí Miroslava Kalouska, aby tento objemný návrh uvedl. Prosím, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Dámy a pánové, pokládám tento návrh nejenom za objemný, za což se omlouvám, užší být nemůže, ale podle mého názoru i významný, protože za prvé je to povinná transpozice směrnice o správcích alternativních fondů kolektivního investování, ale zdůrazňuji, že jsme tuto transpozici vzali jako příležitost pro možnost vytvořit tady přátelské prostředí pro investiční fondy. Vzali jsme nejmodernější lucemburské a německé zkušenosti a zapracovali je do tohoto návrhu, od čehož si slibujeme možná zájem celé řady investorů umístit se v ČR. To znamená, je to za prvé transpozice, za druhé snaha o vytvoření atraktivního prostředí pro zahraniční investiční fondy na území ČR.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano a teď požádám pana poslance Radima Jirouta k tisku 896/1. Prosím.

 

Poslanec Radim Jirout: Ještě jednou dobré dopoledne. Dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru ze 46. schůze ze dne 17. (nesroz.) 2013. Rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech schválila ve znění pozměňovacích návrhů tak, jak byly projednány a schváleny na rozpočtovém výboru.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Otevírám obecnou rozpravu. Obecnou rozpravu pravděpodobně budu moci ukončit, protože se do ní nikdo nehlásí. (Posl. Paroubek je uveden na světelné tabuli, jmenovaný právě vchází do jednacího sálu.) Teď se omlouvám panu poslanci Paroubkovi, protože tam byl přihlášen. Pan poslanec Paroubek byl přihlášen do obecné rozpravy - a můžete teď. Já si uvědomuji, že jsem to viděl. Takže obecná rozprava běží a pan poslanec Paroubek se řádně přihlásil, takže mu samozřejmě uděluji slovo. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Já se omlouvám, pokud jsem přispěl, vážený pane předsedající, k vašemu zmátnutí, protože jsem hovořil s představiteli sedmé velmoci a to je, jak uznáte, velmi důležité. Ale přišel jsem, jak jsem pochopil, včas.

Musím říci, že jsem si tento velmi objemný vládní návrh zákona pročetl a že to bylo velmi náročné čtení. Dosud platný zákon, který jsem si také vyhledal, obsahuje zhruba 200 paragrafů. Tento nový zákon nabobtnal na téměř sedm stovek paragrafů nebo řekněme sedm stovek paragrafů. Není to jen přičiněním zákonodárce a důsledkem povinnosti implementovat do českého právního řádu ustanovení nejrůznějšího charakteru. Co však již je na zákonodárci, na nás, to je ustanovení, které se objevuje v tomto zákoně, že tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2013. Toto ustanovení je v zákoně proto, že lhůta k transpozici příslušné směrnice uplyne 22. července 2013. Do tohoto data by tedy měl nabýt návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech účinnosti. Obávám se, že tak trošku se tedy dostáváme jako Sněmovna ne vlastní vinou do časové tísně, a věřím jen, že ten zákon s ohledem na jeho velký objem, rozsah, nebude plný nejasností, případně nepřesností a také věcných chyb. Chci tomu věřit.

Například tento vládní návrh zákona zachovává bohužel již zažitou nelogičnost, která je v současném zákoně číslo 189/2004 Sb., o kolektivním investování. Mám na mysli matení pojmů, kdy investiční společnost, anglicky investment company, nám i v tomto návrhu zůstává v překladu jako investiční fond, a správcovská společnost, anglicky management company, nám zůstává jako investiční společnost. Nějak mi unikají důvody této jazykové nekompatibility.

Návrh zákona doprovází také velmi hezky zpracovaná a podle mého názoru také trošku nadsazená RIA. RIA hypoteticky předpokládá, že pouhopouhou záměnou starého zákona za nový dojde k nebývalému boomu velkých investičních společností, bude se zde investovat ostošest, přibude až 13 tisíc pracovních míst. A co víc, můžeme očekávat příjmy do státního rozpočtu až 25 miliard ročně. Nechci být vůbec jízlivý. Přeji si, aby došlo k naplnění téhle podle mého názoru trošku fantaskní představy, ale možná, že jsem jenom přízemní, že prostě nevidím za roh a že k něčemu takovému skutečně může dojít.

Oproti verzi předložené na jaře loňského roku k veřejné diskusi je tento projednávaný vládní návrh zákona značně rozdílný. Došlo k podstatnému snížení počtu paragrafů, to je jistě chvályhodné, přesto podle mého soudu předkladatel nezvládl to nejdůležitější, tedy upravit takto důležitý zákon především tak, aby byl přehledný. Vzhledem k rozsahu předlohy mám velké množství připomínek, které jsou spíše technicko-jazykového charakteru, jak jsem již uvedl v úvodním příkladě jisté překladatelské nelogičnosti. Nechci zde zabíhat do podrobností, podám pozměňovací návrh, ale rád bych Sněmovnu s některými svými připomínkami už teď seznámil.

Například pojem hlavní podpůrce, který je podrobně popsán v § 85. Má výhrada spočívá v tom, že podpůrce je již pojmově velmi výrazně definován v novém občanském zákoníku, se kterým je nutně tento zákon svázán. Podle § 45 až 48 občanského zákoníku se podpůrcem rozumí osoba, která pomáhá člověku potřebujícímu nápomoc při rozhodování, protože mu v tom působí potíže duševní porucha. To je, jako bychom rovnou předpokládali, že investoři u nás nejsou tak úplně příčetní. A to bych tedy skutečně nerad! Pokud se nemýlím, tak v původní předloze šlo o označení prime broker. Nechci se zde pasovat do pozice profesionálního překladatele, ale i Google translator mi předložil naprosto srozumitelný překlad, který mi přijde vhodnější, a to hlavní makléř. Pro pořádek uvádím, že ve vládním návrhu zákona o investičních společnostech se ani jednou slovo makléř nevyskytuje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP