(12.20 hodin)
(pokračuje Kováčik)

Usnesení zemědělského výboru máte jako sněmovní tisk, proto to nebudu číst. Je to velmi tlustý materiál.

Za druhé zemědělský výbor pověřil předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedkyni Poslanecké sněmovny,a za třetí zmocnil zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, což tímto činím.

Nabyl jsem přesvědčení, že pokud ve druhém čtení budou předkládány pozměňovací návrhy, měly by se tudíž předkládat vzhledem i ke shodě výboru a ministerstva k tomuto schválenému komplexnímu pozměňovacímu návrhu, tedy k usnesení zemědělského výboru, což tímto navrhuji.

Děkuji za slovo.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Budeme hlasovat, bude-li k tomu důvod, o tom, že za základ dalšího projednávání bereme právě tento komplexní pozměňovací návrh zemědělského výboru. Ještě předtím, než zahájím podrobnou rozpravu, samozřejmě otevírám rozpravu obecnou. Ptám se, zda se do ní někdo chce přihlásit. Nehlásí se nikdo, končím tedy obecnou rozpravu. Zahajuji rozpravu podrobnou. Prosím o vaše přihlášky. Pan kolega Dědič.

 

Nejprve bude tedy Poslanecká sněmovna před vystoupením pana poslance Dědiče hlasovat o tom, že za základ dalšího projednávání bereme komplexní pozměňovací návrh, který je obsažen v usnesení zemědělského výboru č. 140. Je to sněmovní tisk 690/2.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 71. Táži se, kdo je pro, abychom takto postupovali. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 71 přítomno 142, pro 86, proti nikdo. Návrh byl přijat. Takže komplexní pozměňovací návrh zemědělského výboru se stává základem, k němuž se budou vztahovat všechny další pozměňovací návrhy.

 

Pan poslanec František Dědič má slovo.

 

Poslanec František Dědič: Dobré odpoledne. Vážená paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, jenom mi dovolte, abych se přihlásil k několika drobným pozměňovacím návrhům, které máte ve sněmovním dokumentu 6599 a které vycházejí z praxe a lehce posilují práva vlastníků. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci. Prosím o další přihlášku do podrobné rozpravy. Není žádná. Končím podrobnou rozpravu a končím druhé čtení tohoto vládního návrhu zákona, tedy projednávání bodu 9, sněmovního tisku 690. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu

13.
Vládní návrh zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
/sněmovní tisk 803/ - druhé čtení

Také tento návrh z pověření vlády uvede ministr zemědělství Petr Bendl. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Děkuji za slovo. Paní předsedkyně, dámy a pánové, cílem předkládaného návrhu zákona je dosažení plné implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky a implementace dvou prováděcích aktů Evropské komise vydaných k tomuto nařízení. Uvedené nařízení nabylo účinnosti dne 3. března 2013.

K realizaci tohoto cíle vládní návrh obsahuje stanovení příslušných orgánů a jejich působnost v souvislosti s dozorem nad uplatňováním přímo použitelného nařízení. Příslušnými orgány se navrhují Ministerstvo zemědělství, krajské úřady a Česká obchodní inspekce, postavení a úkoly pověřené osoby zřízené Ministerstvem zemědělství, která bude zajišťovat stanovený rozsah odborných činností souvisejících s kontrolou systému náležité péče. Systém obsahuje evidenci údajů, podle kterých lze identifikovat původ dřeva a další základní údaje nutné pro kontrolu. Zde se jedná o zákonně vytěžené dřevo, případně výrobky vyrobené z tohoto dřeva. Zavedení centrální evidence systému náležité péče, která bude obsahovat mimo jiné informace sloužící hospodářským subjektům ke snížení rizika uvedení nezákonně vytěženého dřeva na trh, například bude obsahovat případy zjištěné dozorovými orgány o nedodržování povinností stanovených výše uvedeným nařízením Evropské unie. Sankce za porušení povinností stanovených v tomto návrhu jsou uvedeny taktéž.

Závěrem si dovoluji zdůraznit, že se návrh zákona v souladu s nařízením Evropském unie týká pouze právnických a fyzických podnikajících osob, a to při prvním uvedení dřeva a dřevařských výrobků na trh. Pokud není nezákonně vytěžené dřevo pocházející z lesů v České republice uvedeno na trh, vztahuje se na potírání nezákonné těžby dřeva lesní zákon. Pro informaci ještě uvádím, že situace v České republice v oblasti nezákonných těžeb představuje pouze zanedbatelné riziko v souvislosti s ochranou lesa, případně poškozováním životního prostředí.

Vládní návrh zákona projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu na své schůzi 7. března 2013 a v rámci jeho projednávání byly schváleny tři legislativně technické pozměňovací návrhy. Přijaté pozměňovací návrhy odstraní některé nepřesnosti v obsahu, a proto s nimi vyjadřuji souhlas.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru. Usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 803/1. Prosím nyní o slovo zpravodaje výboru. Místo omluveného pana poslance Miroslava Petráně se této role ujme pan kolega Ladislav Skopal. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, paní předsedající.

Usnesení zemědělského výboru ze 41. schůze 7. března k vládnímu návrhu zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, sněmovní tisk 803. Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny po úvodním slově M. Žižky, vrchního ředitele Ministerstva zemědělství, zpravodajské zprávě poslance Petráně a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, sněmovní tisk 803, schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se někdo do této rozpravy? Nehlásí se nikdo. Končím obecnou rozpravu. Zahajuji rozpravu podrobnou. Prosím o vaše přihlášky. Nehlásí se také nikdo. Končím též podrobnou rozpravu. Tím jsme projednali bod 13, sněmovní tisk 803, ve druhém čtení. Děkuji panu ministrovi a děkuji panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu

15.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb.,
o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
/sněmovní tisk 829/ - druhé čtení

Návrh z pověření vlády uvede ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Chtěl bych poděkovat rozpočtovému výboru za projednání. Jenom si dovolím připomenout, že se odstraňují některé nepřesnosti a nekompatibility v souvislosti s evropskou legislativou. A to, co pokládám věcně za výjimečně důležité, je definitivní vyjasnění otázky nakládání s majetkem České národní banky včetně devizových rezerv.

Jsem k dispozici v diskusi. Doufám, že zákon bude schválen.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 829/1. Slovo dostává zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Radim Jirout. Prosím.

 

Poslanec Radim Jirout: Dobré dopoledne. Rozpočtový výbor se touto materií zabýval na své 45. schůzi dne 10. dubna 2013 a doporučuje Poslanecké sněmovně, aby tento vládní návrh schválila ve znění pozměňovacích návrhů tak, jak byly projednány rozpočtovým výborem. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Mám do ní zatím jednu přihlášku. Pan poslanec Jiří Paroubek má slovo.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, musím říci, že jsem si předloženou novelu zákona prostudoval a plně chápu to, co tady naznačil také ve svém velmi stručném vystoupení pan ministr financí, objektivní potřebu uvést národní právní úpravu do souladu s evropskou legislativou. Nakonec sám jsem přijetí řady navrhovaných změn podpořil v rámci projednávání návrhu zákona upravujícího národní legislativu pro období po vstupu České republiky do eurozóny, který byl v červnu 2010 v podstatě už po ukončení volebního období předchozí Sněmovny prezidentem republiky vetován. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP