(16.50 hodin)
(pokračuje Semelová)

Odpověděl jste mi v tom smyslu, že palác není možno odstěhovat, takže nehrozí to, že by z České republiky nenávratně zmizel. Asi nemusím zdůrazňovat, že s takovou odpovědí nemohu souhlasit, a to z mnohých důvodů. Pokud bude palác majetkem jiného státu, bude výrazně omezen vliv Národního památkového ústavu na tento architektonický skvost. Znemožní se také rekonstrukce zahrad, které byly dřív součástí tohoto barokního památkového paláce, a opětovné spojení těchto zahrad s tímto palácem, přičemž původní zahrada zasahovala až na svah Petřína.

Vážený pane ministře, znovu vás naléhavě žádám o přehodnocení vašeho záměru prodat tento palác. Kromě tohoto požadavku bych chtěla vznést i dotaz ohledně nejasností kolem ceny, za kterou uvažujete prodat tento palác. I na tuto otázku bych chtěla odpovědět. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, paní kolegyně, pan ministr Schwarzenberg vám písemně odpoví.

A můžeme přikročit k interpelaci s pořadovým číslem 13, kterou vznáší pan poslanec Jiří Paroubek na ministra dopravy Zbyňka Stanjuru ve věci konečného termínu dokončení výstavby a modernizace R7. Prosím.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Dámy a pánové, v papírech, které mám na stole, se mi ztratila moje písemná interpelace, kterou jsem si sám sepsal, a já to řeknu z hlavy. Pan ministr se mi omlouval, že tady nebude, což kvituji.

Chtěl bych jej požádat, aby se podíval na to, jakým způsobem je přistupováno a postupováno ve věci výstavby a modernizace silniční komunikace mezi Chomutovem a Prahou. Je to jedna z klíčových komunikací, důležitá pro rozvoj Ústeckého kraje. Chtěl bych říci, že v tomto týdnu jsem navštívil jednoho z mimořádně důležitých zaměstnavatelů v Ústeckém kraji v průmyslové zóně v Klášterci nad Ohří - firmu Toyota. Tato firma je už v této zóně myslím třináctý rok a této firmě se daří, má tam majetek, kmenové jmění, téměř za miliardu korun, má tam 700 pracovníků a je připravena udělat další strategickou investici v této zóně, jak jsem pochopil z vyjádření managementu této firmy, kteroužto jsem navštívil už před lety, takže mám před očima její rozvoj. V rámci investičních pobídek před těmi třinácti lety se také hovořilo o urychlené výstavbě komunikace R7.

Chtěl jsem požádat pana ministra, aby se na celou záležitost podíval, tak aby ta komunikace mohla být v dohledné době dokončena, aby to pomohlo třeba získat tuto investici, která by zvýšila počty pracovníků této firmy o nějakých 200 až 250 pracovníků, což s ohledem na fatální situaci v oblasti nezaměstnanosti v Ústeckém kraji je slušné číslo, a která by pomohla také k tomu vytvořit podmínky k obsazení celé řady dalších průmyslových zón, které v Ústeckém kraji a zejména v oblasti kolem Chomutova jsou. Jen tak mimochodem, je jich asi 30 a jsou obsazeny ani ne ze 40 %. Takže je tady ohromný potenciál, který závisí do značné míry na tom, jak bude řešena otázka dopravní obslužnosti, jak bude řešena výstavba a modernizace této komunikace.

Děkuji, pane ministře.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Další interpelace patří kolegovi Votavovi a vznáší ji na ministra zemědělství Petra Bendla ve věci historického majetku obcí podle zákona 173/2012. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Tak děkuji za slovo.

Pane ministře, ano, moje interpelace se týká majetkoprávního vypořádání historického a přídělového majetku obcí. Ustanovením § 8 odst. 1 zákona č. 173/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., byl obcím stanoven konečný termín pro podání návrhu na změnu vlastnického práva u katastrálního úřadu či soudní žaloby do 31. 3. 2013. Tento zákon nabyl účinnosti dne 29. 6. 2012, to jest, obce dostaly k dispozici devět měsíců na dokončení celé agendy. U vědomí vlastní zodpovědnosti za majetek obce podaly tedy obce katastrálnímu úřadu návrh na zápis změny vlastnického práva, doložily to nezpochybnitelnými doklady o historickém vlastnictví či jejich nabytí do majetku obce po druhé světové válce a tyto doklady tedy předložily. Nechaly zpracovat i geometrické plány, samozřejmě, a zaslaly příslušným lesním správám Lesů České republiky souhlasná prohlášení se žádostí o podpis z jejich strany - a zde právě narazily. Když se dotazovaly na důvod odmítnutí ze strany lesních správ Lesů České republiky, bylo jim řečeno, že ty se řídí interním pokynem právního oddělení jejich krajského ředitelství, které dostalo tedy instrukce z generálního ředitelství.

Tento postoj se samozřejmě obcím nelíbí, je pro ně naprosto nepochopitelný, napadají je účelové neférové důvody, na základě kterých chce stát připravit obce o jejich majetek. Já bych vás tedy chtěl požádat, vážený pane ministře, o vysvětlení takového postupu Lesů České republiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane kolego, pan ministr Bendl bude reagovat na vaši interpelaci. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Paní poslankyně, páni poslanci, předmětný návrh zákona č. 173/2012 Sb. byl přijat s cílem umožnit přechod majetku do vlastnictví obcí u těch nemovitostí, které v době, kdy samotný zákon č. 172/1991 Sb., nabyl účinnost, to je 24. května 1991, nebyly ve vlastnictví České republiky, nýbrž ve vlastnictví tehdejší československé federace. Zákon č. 173/2012 Sb. stanoví v § 2c odstavec 1 podmínky, za kterých má vymezený nemovitý majetek do vlastnictví obcí k 1. lednu 2014 přejít. Jednou z podmínek je zařazení nemovitostí do seznamu, který má svým usnesením schválit vláda České republiky.

Podle dostupných informací se některé obce obrátily - nebo mně dostupných informací, abych byl přesný - se některé obce obrátily na státní podnik Lesy České republiky se žádostmi o zařazení nemovitostí do tohoto zmíněného seznamu, aniž by však respektovaly, nebo chcete-li, splňovaly zákonem dané stanovené podmínky. Tvrdí přitom, že není věcí Lesů České republiky zkoumat, zda jsou, nebo nejsou zákonné podmínky pro vydání nemovitostí splněny, a trvají za zařazení svého požadavku do seznamu.

Lesy České republiky toto odmítají, zařadit do seznamu, který má být předložen ke schválení vládě, právě u těch nemovitostí, které zákonem stanovené podmínky nesplňují. Tento postoj Lesů České republiky vychází nejen ze znění zákona, ale i z toho, že vládě České republiky nemá být předloženo ke schválení nic, co není v souladu se zákonem, což tedy osobně považuji za zcela legitimní. Nicméně konstatuji, že posouzení každého jednotlivého případu závisí na konkrétních okolnostech, které je třeba porovnat s předloženými podklady a porovnat také se zněním toho příslušného zákona.

Protože ale konkrétní okolnosti v této chvíli neznám, mohu vám pouze poskytnout tuto obecně formulovanou odpověď, přičemž samozřejmě pokud - to nevylučuji, že se může v některých jednotlivostech stát chyba, a je možné, aby se na ni právníci Ministerstva zemědělství jako představitelé zakladatele podniku Lesy České republiky podívali a posoudili. Odpovídat obecně na množství jednotlivých žádostí je pro mě složité. Pokud se na mě obrátíte s konkrétním podáním a s konkrétní věcí, mohu vám přislíbit, že tu situaci Ministerstvo zemědělství jako celek zcela určitě prověří.

Děkuji vám za pozornost.***
Přihlásit/registrovat se do ISP