(9.40 hodin)
(pokračuje Pospíšil)

Dále se omlouvá pan poslanec Karel Šidlo, který se omlouvá z důvodu jednání ve svém regionu také pro dnešní den jednání. Omlouvá se také paní poslankyně Vladimíra Lesenská a ta se omlouvá z dnešního jednání Poslanecké sněmovny od 11.45 hodin z pracovních důvodů.

Dámy a pánové, tolik tedy další omluvenky a my přejdeme k další interpelaci.

Předseda vlády Petr Nečas odpověděl na interpelaci poslance Miroslava Váni ve věci vládního stabilizačního balíčku a ve věci udělení amnestie prezidentem Václavem Klausem. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 936. Otevírám tedy rozpravu k odpovědi na tuto interpelaci. Hlásí se pan poslanec Miroslav Váňa. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Dobrý den. Budu velmi stručný, jenom chci říct tady před kolegy a kolegyněmi: Pane premiére, s vaší odpovědí nemohu vyslovit souhlas, čili navrhuji usnesení, abychom hlasovali o vyslovení nesouhlasu s vaší písemnou odpovědí na moji písemnou interpelaci, a to ve věci státního stabilizačního balíčku a ve věci udělení amnestie.

Jaké mám k tomu důvody? Důvody shrnu velmi krátce v několika málo faktech. Vy jste, pane premiére, ve vaší odpovědi nerozptýlil mé obavy a nevyvrátil mé domněnky, že celý státní stabilizační balíček je nepromyšlený, nesystémový a že velmi jednoduše tento státní stabilizační balíček nadržuje těm nejbohatším. Ano, vaše daňová politika preferuje ty, kteří mají příjem nad 40 tis. měsíčně, čili vaše daňová politika zvýhodňuje nejlépe situované občany, nejsilnější příjmové skupiny občanů. Zbytek lidí, který tvoří zhruba 95 %, tak ten dostává pěkně na frak vaší daňovou politikou. Tito lidé jsou znevýhodňováni, jim jsou jejich příjmy kráceny.

Další důvod, proč vyslovuji nesouhlas s vaší odpovědí, je celá záležitost okolo amnestie. Já se vás, pane premiére, ptám, proč jste udělil svůj podpis pod tak rozsáhlou amnestii. Proč jste udělil svůj podpis pod tak rozsáhlou amnestii a předem jste o tom vládu neinformoval? Tato rozsáhlá amnestie se v podstatě týká 18-20 nejrozsáhlejších tunelářských korupčních kauz. Já se na vás s tímto dotazem obrátím i v rámci ústních interpelaci. Tady v tom stručném krátkém vystoupení jsem vám sdělil důvody, proč navrhuji usnesení nesouhlasit s vaší odpovědí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji panu poslanci Miroslavu Váňovi. Upozorňuji, stále je otevřena rozprava. Kdo se dále hlásí do rozpravy k tomuto bodu? Pan poslanec Paroubek. Prosím pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já myslím, že to, co tady říkal poslanec Váňa, je velice alarmující a o to je horší, že tady dnes není pan premiér, protože jsou to věci závažné, které se rozptylují zejména zásluhou velké části médií do takových až komických podrobností, kde každý den jsme v rámci jakési reality show konfrontováni s tím, že se dozvídáme, že autorem amnestie je tu ten, mám na mysli pana doktora Hasenkopfa, pak onen, pana doktora Koudelku. Pak je to zase trošku jinak. Pak zjišťujeme, že každý udělal kousek. Ale to podstatné nám uniká a myslím si, že i takovéto jednání, jako je toto, že prostě projednáváme závažnou záležitost, závažnou písemnou interpelaci, a premiér není a vládní většina je připravena celou věc uzavřít tím, že v podstatě nebude souhlasit s návrhem, který tady přednese opoziční poslanec.

Chtěl bych říci, že komické objevy ve sdělovacích prostředcích, kterých jsme v těchto dnech svědky, kdo je údajným autorem amnestie, mají zakrýt jenom jeden fakt. Hlavní politickou odpovědnost za amnestii nese samozřejmě bývalý prezident republiky a samozřejmě také vláda republiky. Protože pokud amnestii kontrasignoval premiér, tak by měl také nést svůj díl odpovědnosti a měl by mít odvahu tady na celou věc reagovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji. Jsme stále v rozpravě. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pan poslanec Aleš Rádl? Nikoliv. Nikoho dalšího přihlášeného do rozpravy nevidím, rozpravu tedy končím. Táži se nyní pana poslance Váni, jaké navrhuje usnesení. Pan poslanec je navrhl v rozpravě, já se ptám legislativy, zda je možné o něm hlasovat.

 

Dobře, je zde navrženo usnesení vyjádřit nesouhlas s odpovědí pana premiéra.

Dámy a pánové, zahajuji hlasování číslo 41. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování číslo 41, přihlášeno 107 poslanců, pro návrh hlasovalo 38, proti 50. Návrh nebyl přijat. Tím ukončuji projednávání této interpelace.

 

Vidím, že faktickou přihlášku má paní poslankyně Langšádlová? Nikoliv. Přicházíme tedy k další interpelaci.

Předseda vlády Petr Nečas odpověděl na interpelaci poslance Ivana Ohlídala ve věci diskriminace v pravidlech postdoktorských projektů Grantové agentury České republiky. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 952. K této interpelaci a odpovědi otevírám rozpravu. Hlásí se pan poslanec Ivan Ohlídal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, v odpovědi pana premiéra na právě zmíněnou interpelaci je mnoho nepravd. Tato interpelace neodpovídá realitě. Mohu říct, že je dokonce svým způsobem lživá. Proto chci tuto interpelaci prodiskutovat s panem premiérem, abych na tyto skutečnosti mohl poukázat. Bohužel zde není, bohužel koalice má převahu nad opozicí, takže dnes všechna hlasování vyhrává. Já se nemíním podílet na této frašce aktivně, proto tuto interpelaci stahuji a oznamuji, že ji jako neuspokojenou předložím znovu.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP