(15.40 hodin)

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane nepřítomný ministře, české hospodářství v loňském roce meziročně kleslo o 1,2 % a klesá dále i v tomto roce. Český průmysl a zejména české stavebnictví v lednu tohoto roku klesly o 4 %, resp. 9 %. Pokles průmyslové a stavební výroby má své hluboké příčiny a není jich málo. Nepromyšlené škrty snižující spotřebu obyvatelstva i vlády jsou šetřením na nepravém místě. Zahraniční investice u nás se loni proti předchozím letům sice zvýšily, ale zaostávají stále za lety 2005 až 2007. Zlepšila se poněkud situace čerpání evropských peněz proti předchozím letům, ale velmi často se objevují i velmi nepříznivé signály toho, že se nepodaří vyčerpat v řadě programů evropské peníze v řádech desítek miliard, a to negativně pochopitelně ovlivní hrubý domácí produkt. Vláda veřejně vůbec neuvažuje o použití nástrojů, jako jsou úvěry Evropské investiční banky či projekty PPP. Přes povinně optimistické předpovědi provládních novinářů typu redaktorů Párala či Zlámalové nebo Pavla Kohouta se zdá, že vláda ničím fakticky nepodpořila hospodářský růst a pokles hospodářství trvá i v tomto roce.

Zajímá mě, jak se vládě daří plnit opatření na podporu hospodářského růstu, jak vláda a vaše ministerstvo budou reagovat na prohlubování poklesu českého průmyslu a stavebnictví v tomto roce. Jste si vědom, že pokud se pokles hospodářství nepodaří zastavit, dojde k dalšímu vzestupu počtu nezaměstnaných, kterých už dnes je kolem 600 tisíc oficiálně a dalších 200, možná i více tisíc je v evidenci úřadů práce jako nezaměstnaní? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Také děkuji, pane kolego. I vás odkážu na písemnou odpověď pana ministra.

Další interpelace patří panu kolegovi Chaloupkovi, který interpeluje ministra spravedlnosti Pavla Blažka ve věci "ke stavu justice". Prosím.

 

Poslanec Otto Chaloupka: Děkuji. Vážený pane ministře, žádám vás, abyste podal Sněmovně vysvětlení ve věci aktuálního stavu justice České republiky, ilustrovaného na případu předsedy krajského soudu dr. Pořízka.

Usnesením Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality Policie České republiky, služby Kriminální policie a vyšetřování expozitury Brno ze dne 19. 10. 2012 ve spojení s usnesením státní zástupkyně Krajského zastupitelství v Ostravě ze dne 21. 11. 2012 bylo zahájeno trestní stíhání předsedy krajského soudu dr. Jaromíra Pořízka pro trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 58 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. a) trestního zákona pro trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 255 odst. 1 a 3 trestního zákona a pro trestný čin porušování závazných pravidel hospodářského styku podle § 127 odst. 1 trestního zákona, neboť při výstavbě justičního areálu v Brně měl postupovat nehospodárně a způsobit tak ve výsledku českému státu škodu velkého rozsahu. Z uvedeného vyplývá, že předseda Krajského soudu v Brně dr. Jaromír Pořízek je stíhán pro tři závažné úmyslné trestné činy a je ohrožen uložením trestu odnětí svobody v rámci trestní sazby od tří do deseti let. To znamená, že je stíhán pro velice závažnou trestnou činnost, které se měl dopustit v postavení vysokého justičního funkcionáře a kterou měl způsobit českému státu mnohamilionovou škodu.

Z těchto důvodů žádám ministra spravedlnosti o vysvětlení, proč předseda Krajského soudu v Brně dr. Jaromír Pořízek nebyl doposud v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, Ministerstvem spravedlnosti dočasně zproštěn výkonu funkce soudce (upozornění na čas) a i nadále bez jakéhokoliv omezení vykonává funkci předsedy Krajského soudu v Brně a soudce obchodního úseku Krajského soudu v Brně. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Další interpelace je interpelace pana poslance Karla Černého na pana ministra Kubiceho ve věci venkovských pošt. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Karel Černý: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, na základě kontaktů se zástupci samospráv se na vás obracím ve věci sítě poboček České pošty ve venkovských lokalitách. Nastavení parametrů ve vyhlášce č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování, vede k rušení pošt a ke zhoršení docházkové či dojezdové vzdálenosti k poště. Vzorem, ze kterého se ve vyhlášce vychází, je obec, ve které žije 2 500 obyvatel. Takový počet obyvatel je pro mnoho obcí v různých místech České republiky běžný. Ale třeba na Vysočině převládají obce s počtem od 150 do 300 obyvatel. Například ze 174 obcí okresu Žďár nad Sázavou počtu nad 2 500 obyvatel dosahuje pouze pět měst.

Vážený pane ministře, obracím se na vás a žádám vás o prodiskutování celého problému a jeho citlivé řešení. Pro venkovské regiony jsou služby České pošty jedním ze základních symbolů zájmu o udržení života a obyvatel na venkově. Proto žádám o maximální podporu řešení, kdy Česká pošta bude se starosty jednat jako s partnery a skutečně hledat cesty k udržení poštovních služeb na maximální možné úrovni. Jsou-li veřejně dostupné informace správné, na ekonomické problémy Česká pošta restrukturalizaci sítě poboček svádět nemůže. Věřím, že je naším společným zájmem nesnižovat kvalitu života na venkově a pružně reagovat na potřeby společnosti.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane kolego. Ministru Janu Kubicemu patří i další interpelace ze strany pana poslance Václava Votavy ve věci ostrahy sídla NKÚ. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Pane ministře, interpeluji vás ve stejné záležitosti jako premiéra, ovšem pouze do zdi, tak jako jeho, protože jste nepřítomen.

Vláda dne 16. ledna 2013 přijala usnesení č. 37. Navrhuje, aby ze seznamu klíčových státních objektů střežených Policií České republiky byl vyňat Nejvyšší kontrolní úřad. Hlavním motivem a důvodem je údajná úspora rozpočtových prostředků Ministerstva vnitra, a to ve výši cca 19 milionů korun.

Je třeba si uvědomit, že v sídle NKÚ se kromě prezidenta a viceprezidenta NKÚ, kteří jsou ústavními činiteli, pohybují poslanci a senátoři, jsou zde přijímány návštěvy velvyslanců cizích států akreditovaných v České republice a vrcholných představitelů nejvyšších kontrolních institucí cizích států a Evropského účetního dvora. Dále upozorňuji, že v sídle NKÚ je v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění, umístěna zabezpečená oblast stupně utajení, tajné registry utajovaných dokumentů NATO, Evropské unie a vládní utajené spojení, které vyžadují zvýšené nároky na ostrahu objektu. Za této situace lze pokládat za zvýšení míry rizika již tuto skutečnost, že by ochrana objektu měla být na místo Policií České republiky vykonávána např. soukromou bezpečnostní agenturou. V tomto smyslu přijal usnesení i kontrolní výbor z 6. března, ve kterém se praví: Kontrolní výbor důrazně žádá ministra vnitra, aby ostraha sídla Nejvyššího kontrolního úřadu byla nadále zajišťována příslušníky ochranné služby Policie České republiky.

Žádám vás, pane ministře, o jasné vyjádření, jak tedy to bude s ochranou tak důležitého objektu, jako je NKÚ. Nedovedu si představit, že by jeho ochranu měla dělat soukromá bezpečnostní služba. Navíc úspora 19 milionů korun je opravdu věc, která je pofidérní, protože tak nebo tak NKÚ by stejně musel tyto prostředky vynaložit, takže rozpočtově by se nic neušetřilo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane kolego. Další interpelaci vznáší pan poslanec Pavel Bém na ministra zdravotnictví Leoše Hegera ve věci terapeutického využití konopí a přípravků. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Bém: Dobré odpoledne, pane předsedající, dámy a pánové. Před nedávnou dobou jsem oceňoval postup ministra zdravotnictví pana kolegy Hegera a celého ministerstva při schvalování návrhu zákona o léčebném využití konopí. Ale sešel se měsíc s měsícem a bohužel dnes musím konstatovat, že ta situace je naprosto diametrálně odlišná. Proto vznáším interpelaci na pana ministra Hegera. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP