(12.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana místopředsedu Zaorálka, aby se ujal slova.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, jako navrhovatel. Nebudu opakovat své vystoupení z minulé rozpravy, ale když to bylo přerušeno, tak jenom připomenu to, co jsem tady jenom velmi jednoduše zdůvodňoval. Já jsem tady zdůvodňoval návrh změny Ústavy, jehož podstatou je, aby se změnil režim udělování milosti takovým způsobem, že bude vyžadován spolupodpis předsedy vlády na všech formách udělování milosti, tzn. ať je to agraciace, rehabilitace nebo abolice. To byla podstata změny, kterou jsem tady navrhoval. Nebudu tady opakovat své zdůvodňující vystoupení, odkazuji na něj. A budu rád, když se k tématu ještě vrátíme.

Takže to je to, k čemu se vracíme po přerušené rozpravě. A já už si tady teď sednu (ke stolku zpravodajů).

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Jsme tedy v obecné rozpravě. Já zde mám jednu přihlášku, to je pan poslanec Paroubek, kterému udělím slovo. Prosím.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já jsem vždycky u takovýchto bodů, které jsou přerušeny, v takovém divném lidském rozpoložení, protože si vždycky, když se dívám na své vystoupení, myslím, že už jsem to vystoupení říkal. Tak já se budu snažit to říkat trošku jinými slovy.

Především si myslím, že návrh na změnu Ústavy, tak jak přišel, je užitečný. Já se ještě k té myšlence vrátím na konci. Jeho smyslem je odejmout prezidentu republiky pravomoc samostatně odpouštět a zmírňovat tresty uložené soudem a toto právo společně s právem nařizovat, aby se trestní stíhání nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo, zařadit mezi rozhodnutí, k jejichž platnosti je třeba kontrasignace premiéra. To hodnotím jako dobrý počin a myslím, že je to vyjasnění, které kdybychom tady měli před onou amnestií prezidenta, tak bychom dnes nebyli v trapných situacích.

Musím se zastavit u samotné kontrasignace. Po amnestii exprezidenta Václava Klause z 1. ledna 2013 vyšlo najevo, že jde o naprostou formalitu, tak jak je to v Ústavě zakotveno. Předseda vlády Petr Nečas připojil svůj podpis pod amnestii, aniž vůbec zřejmě věděl, jaké z tohoto spolupodpisu plynou důsledky. Z Ústavy vyplývá, že prezident republiky je ze své funkce neodpovědný. Tam, kde jeho rozhodnutí kontrasignuje premiér, za toto rozhodnutí odpovídá vláda. Vláda měla amnestii dokonce projednat ve sboru na svém zasedání, což neudělala. Kdyby tak učinila, mohla by pověřit ministra spravedlnosti, aby zjistil, kolika odsouzených osob se amnestie bude týkat. Že to bude padesát tisíc, to jsme na začátku amnestie ani neslyšeli, kolik osob vykonávajících trest odnětí svobody bude z věznic propuštěno, jaký dopad obecně bude amnestie mít. Vláda by mohla také nedoporučit svému předsedovi, aby svůj podpis pod amnestii připojil, když v takovém případě by rozhodnutí prezidenta republiky nebylo vůbec platné. Vláda tak měla právní prostředky na to, aby mohla zabránit alespoň nejkontroverznějšímu článku dvě amnestie. Mohli jsme si všichni ušetřit to, co nastalo, blamáž s ústavní žalobou Senátu, což je nešťastný krok podle mého názoru a de facto nedůstojný odchod poslední hlavy státu z úřadu. To vše bylo, opakuji, v silách vlády. Vláda však neučinila nic. Na mou nedávnou interpelaci sám ministr spravedlnosti odpověděl, že se jeho úřad na amnestii vůbec nepodílel.

Tím jsem chtěl jen naznačit, že do budoucna nebude myslitelné, aby vláda přistupovala k rozhodnutí prezidenta takto liknavě, nebo chcete-li, hodně velkoryse. Jen dobře, pokud v tak vážných věcech, jako jsou zásahy do trestního řízení skončeného či probíhajícího, byla jednoznačně určena odpovědnost. Neznamená to, že pokud se současný prezident zavázal veřejně svého práva nevyužít, že by novela Ústavy byla zbytečná. Prezidenti přicházejí a odcházejí a také jejich názory se v čase mění, ale Ústava by každého z nich měla přežít. Aspoň ta její nejpodstatnější část. Sebelepší novela Ústavy ani sebelepší záměr zákonodárce nevyřeší nic, nepochopí-li vláda svou úlohu v těchto věcech.

Při této příležitosti mi dovolte, abych opakovaně řekl, že nepovažuji nadále za možné, aby základní zákon státu byl po sedmi novelizacích podrobován dalším dílčím a někdy i účelovým, politicky účelovým novelizacím - což není tento případ, jak jsem řekl v úvodu preventivně, tento případ vítám -, když jen této schůzi jich je navrženo pět. Novely Ústavy by neměly podléhat lidové tvořivosti zákonodárců. Zásahy do Ústavy by se mělo šetřit.

Myslím, že by bylo dobré, aby grémium Sněmovny, aby politické strany, zejména od koaličních bych to očekával, zřídily komisi pro novelu Ústavy, která by provedla její revizi a připravila její komplexní novelu. Vím, že do konce volebního období, de facto jeden a čtvrt roku, že prakticky tyto věci by musely být zpracovány někdy do konce září, aby byly pak seriózním způsobem projednány, pokud mají mít šanci na to, aby byly přijaty. Nicméně přes tuto výtku, kterou tady vznáším a která by měla být zejména uplatněna v tom příštím volebním období od jeho samého počátku, tzn. vytvoření komise pro novely Ústavy, budu hlasovat pro tento návrh, protože jej považuji za rozumný a užitečný. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. To byl pan poslanec Paroubek. Hlásí se pan předkladatel pan místopředseda Zaorálek. Prosím máte slovo.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já tedy děkuji za podporu pro ten návrh, kterou vyjádřil pan poslanec Paroubek. Jenom mi dovolte, abych to trochu upřesnil, aby bylo zřejmé, o co se v návrhu jedná a co tam není.

Já jenom připomínám, že návrh, který předkládám, se netýká amnestie. Ten důvod je samozřejmě jednoduchý. Pro amnestii už dnes kontrasignace premiéra platí. Takže amnestie se to netýká. A já teď tady nechci rozvíjet debatu, že se samozřejmě domnívám, že kontrasignace premiérem v případě amnestie, stejně jako v jiných, není formálním aktem a pro mě je to skutečně přebírání plné odpovědnosti. Ale to je jiná debata, to by bylo zvláštní téma, které by možná také stálo za to.

Nicméně návrh, který je tady předložen, se týká pouze milostí. Já to tedy řeknu česky, protože latina není dnes už tak živý jazyk. Jedná se o tři typů milostí - abolici, agraciaci a rehabilitaci. A já jenom, abych to ještě jednou řekl jednodušším způsobem: abolice je tedy zastavení trestního stíhání, agraciace je odpuštění trestu, rehabilitace je úplné vymazání trestu.

Návrh, který já předkládám - my jsme v roce 2012 v souvislosti s přímou volbou prezidenta provedli úpravu, na základě které jsme abolici, tedy zastavení trestního stíhání, podřídili podpisu premiéra, a tento návrh navrhuje pouze jedinou věc - srovnat všechny typy milostí, tzn. zastavení trestního stíhání, odpuštění trestu, zahlazení trestu. Všechny tyto typy milostí podřídit kontrasignaci premiérem. Takže aby bylo jasno, tohle se netýká amnestie. V době, kdy jsem to navrhoval, bylo ještě dlouho před tím problémem s amnestií, který vznikl. Tohle se týká pouze prezidentských milostí.

Já jsem tady ve svém minulém vystoupení říkal důvody, jak vznikly pochyby, kolik těch pochyb a podezření je. A tohle je způsob, jak by vláda podpisem premiéra převzala odpovědnost za celou tuto prezidentskou agendu. Takže jenom se vracím k tomu skutečnému smyslu návrhu a k tomu, čeho se opravdu týká. Jde o to, aby všechny typy milostí do budoucna byly kontrasignovány premiérem a byly pod kontrolou a jasnou odpovědností vlády. To je smysl návrhu. A já bych jenom chtěl požádat, abychom ho pustili do debaty v této sněmovně, protože myslím, že to je návrh, který zvlášť v tom, jak se v poslední době milosti staly předmětem rozsáhlé veřejné debaty, je aktuální a je ku prospěchu věci. Takže tohle je to, co je předmětem návrhu. Amnestie se netýká.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Já děkuji panu předkladateli. Další přihlášený do rozpravy je pan poslanec Marek Benda. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane navrhovateli, dámy a pánové, já jsem měl pocit, že v minulé rozpravě jsem vystoupil, zdůvodnil, proč má být návrh zákona zamítnut, ale podle záznamu, které jsou v záznamech místopředsedů této Sněmovny, jsem zřejmě návrh na zamítnutí nepodal. Takže ho s dovolením v tuto chvíli podávám. A snad jenom stručné odůvodnění nebo nějaký komentář. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP