(Jednání pokračovalo v 15.01 hodin.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak, dámy a pánové, je 15 hodin, to je doba, kterou jsme si stanovili k pauze v jednání Sněmovny. Dovolte mi, abych tedy ještě jednou zahájil projednávání bodu číslo 179. Je to

179.
Vládní návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany
ve výcvikové misi Evropské unie v Malijské republice (EUTM Mali)
v letech 2013 a 2014
/sněmovní tisk 920/

Já bych teď požádal, aby tisk nejdříve uvedl předseda vlády Petr Nečas a pak ještě, pokud je zde, ministr Schwarzenberg. Ale nyní požádám nejdřív o slovo předsedu vlády Petra Nečase. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vláda dne 13. února letošního roku svým usnesením číslo 110 schválila návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany ve výcvikové misi Evropské unie v Malijské republice v letech 2013 a 2014 od 1. dubna 2013 na dobu 15 měsíců v celkovém počtu do 50 osob za účelem poskytnutí výcviku ozbrojeným silám Mali a poskytnutí ochrany silám zemí zapojených do výcvikové mise Evropské unie v Malijské republice. Materiál je v souladu s čl. 43 Ústavy České republiky nyní předkládán oběma komorám Parlamentu České republiky ke schválení.

Úvodem mi dovolte pár slov k samotné unijní misi. Evropská unie se rozhodla zapojit do výcviku malijských ozbrojených sil na základě rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů číslo 2071 z loňského roku a žádosti malijské vlády. Uvedená rezoluce Rady bezpečnosti vyzývá všechny členské státy OSN, regionální a mezinárodní organizace včetně Africké unie a Evropské unie k poskytnutí pomoci přechodné malijské vládě a malijským ozbrojeným silám formou výcviku a materiálního vybavení. Hlavními úkoly mise budou za prvé výcvik vševojskových bojových uskupení včetně specifického, taktického a logistického školení, zejména v oblasti speciálních sil, mechanizovaného vojska, dělostřelectva, ženijního vojska a předsunuté letecké podpory; za druhé pomoc při zlepšení fungování velitelské struktury malijských ozbrojených sil; za třetí poradenství v oblasti školení a výcviku personálu.

Tato mise bude nebojová, zaměřená pouze na výcvik. V praxi to znamená, že se výcvikové týmy nebudou po boku malijských jednotek účastnit bojových operací. To je rozdíl např. od situace v Afghánistánu, kde čeští vojáci cvičí afghánské jednotky v rámci tzv. operačních, styčných a poradních týmů a zároveň se po jejich boku zapojují do bojových operací.

Mise bude rozmístěna v jihozápadní části Mali. Bude poskytovat výcvik ozbrojeným silám Mali pod kontrolou malijské vlády, který bude probíhat na základnách malijských ozbrojených sil. Mise bude působit mimo operační prostor jednotek zemí ECOWAS, kterým nebude poskytovat podporu ani výcvik. Mise nebude zapojena do francouzské operace Serval. Případné změny v mandátu výcvikové mise budou podléhat schválení členskými zeměmi Evropské unie. Výcvik malijských jednotek bude zahájen 1. dubna letošního roku, přičemž působení mise se může prodloužit v závislosti na vývoji situace a požadavcích malijské strany. Předběžně se předpokládá, že mise bude trvat 15 měsíců od rozhodnutí Rady pro zahraniční věci.

Nyní konkrétněji k předkládanému materiálu. Na základě vyhodnocení požadavků Evropské unie navrhujeme, aby Parlament České republiky schválil zapojení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v celkovém počtu do 50 osob na dobu 15 měsíců od 1. dubna letošního roku za účelem poskytnutí výcviku ozbrojeným silám Mali a poskytnutí ochrany silám zemí zapojených do mise Evropské unie v Mali. V první rotaci mise se zapojíme jednotkou na ochranu sil. Jejím úkolem bude ochrana velitelství mise Evropské unie v Bamaku. Na tomto úkolu se bude podílet společně s francouzskými a malijskými jednotkami. Dále bude spoluzajišťovat bezpečnostní doprovod pro velitele mise. V další etapě mise se hodláme výrazněji zapojit do výcviku ozbrojených sil Mali, a to v závislosti na dalších požadavcích velitele mise. Jako optimální postup vnímáme spojení výcviku konkrétní jednotky malijské armády s jejím materiálním vybavením. Tímto přístupem bychom zajistili provázanost a transparentnost našich aktivit. Ministerstvo obrany identifikovalo materiál, který by mohlo malijské straně poskytnout. Jedná se o zbraně, munici a elektrocentrály. V současnosti komunikujeme s francouzskou stranou s cílem zpřesnit požadavky ze strany malijských ozbrojených sil.

Aktuální kalkulace finančních nákladů souvisejících se zapojením České republiky do mise dosahují pro letošní a příští rok částky mírně nad 135 mil. korun. Jejich financování bude zabezpečeno z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany.

Nyní mi dovolte pár slov k právním aspektům. S vysláním sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany do zahraničních misí souvisí právní aspekty ve dvou rovinách - mezinárodní a vnitrostátní. Pokud jde o mezinárodní úroveň, vychází výcviková mise Evropské unie z rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2071, o níž jsem již hovořil, a dále ze žádosti malijské vlády. Zároveň se jedná o misi společné bezpečnostní a obranné politiky Evropské unie zakotvené ve Smlouvě o Evropské unii ve znění Lisabonské smlouvy. Z vnitrostátního hlediska podléhá vyslání sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany do výcvikové mise Evropské unie v Mali souhlasu obou komor Parlamentu České republiky podle čl. 43 Ústavy České republiky.

K bezpečnostněpolitickým aspektům účasti České republiky v této misi, jakožto i k některým otázkám týkajícím se situace a vývoje v samotném Mali, se předpokládám vyjádří pan ministr zahraničních věcí a první místopředseda vlády.

Dámy a pánové, chci vás požádat o vyslovení souhlasu s předkládaným materiálem.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji a já bych ještě požádal pana ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga, kdyby také uvedl tento vládní návrh. Je tady, on se totiž mezitím dostavil. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vývoj událostí v Mali během posledních měsíců je obecně znám. Podrobněji je také popsán v materiálu, který vláda předkládá Poslanecké sněmovně ke schválení a který máte k dispozici. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP