(18.30 hodin)
(pokračuje Šenfeld)

Pro přesnost z uvedeného zákona cituji: "Zvláštní příspěvek k důchodu - § 5 odst. 1.

Občan České republiky, který pobírá starobní důchod nebo plný invalidní důchod nebo částečný invalidní důchod z českého důchodového pojištění a

a) kterému byla výše důchodu upravena jako účastníkovi odboje, nebo

b) kterému Ministerstvo obrany (dále jen ministerstvo) na základě splnění podmínek stanovených v § 7 vydalo potvrzení o jeho účasti na povstání v květnu 1945 (dále jen potvrzení) na žádost podanou ministerstvu do jednoho roku po nabytí účinnosti tohoto zákona." Konec citátu.

Zákon nabyl účinnosti 1. ledna 2006 a podle mých informací bylo do zákonem stanovené lhůty jednoho roku vystaveno asi 350 těchto potvrzení. Další vystavena být nemohou a počet příjemců zvláštního příspěvku k důchodu se naopak snižuje. V současné době se jedná o několik desítek osob, kterým by přiznání statusu veterána nevznikl nárok na žádné finanční prostředky. Ministerstvu obrany vznikne povinnost zahrnout těchto asi 80 osob do oblasti péče o válečné veterány podle § 4 zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů, který ustanovuje úkoly Ministerstva obrany v péči o válečné veterány. Kromě povinnosti vystavit osvědčení válečného veterána a zabezpečení oslav Dne veteránů pak ministerstvo rozhoduje o přijetí válečného veterána a jeho manželky nebo družky do domova péče o válečné veterány. Ani na další výhody veteráni nemají právní nárok, ale ministerstvo je může poskytnout.

Z uvedeného plyne, že projednávaným návrhem Ministerstvu obrany vzrostou náklady na péči o válečné veterány maximálně v organizační části - vystavení osvědčení a vyřizování žádostí. Ovšem s ohledem na nízký počet dotčených osob budou náklady minimální a lze je zvládnout se stávajícím počtem pracovníků. Náklady na poštovné až tak výdaje ministerstva nezatíží. V obecné části důvodové zprávy ke sněmovnímu tisku 704 v odstavci Dopady návrhu na státní rozpočet, na rozpočty krajů a obcí je proto oprávněně uvedeno - cituji: "Navrhovaný zákon nemá žádné dopady do státního rozpočtu ani do rozpočtů samosprávných celků. Ministerstvu obrany vzrostou náklady na péči o válečné veterány, jejichž počet v souvislosti s navrženým zákonem vzroste o několik desítek osob."

V bodu 4 vláda poukazuje na ne zcela vhodné legislativně technické zpracování návrhu zákona. Například zákon č. 375/2005 Sb. je v návrhu zákona nepřesně citován a není ani věcný důvod, proč stanovit účinnost zákona bez pevného data. Návrh zákona byl konzultován s legislativou a tyto legislativně technické nedostatky lze docela snadno opravit.

Vzhledem k tomu, že tento návrh byl vetován, navrhuji projednávání sněmovního tisku 704 ve standardním legislativním procesu. Současně navrhuji, aby byl přikázán výboru pro obranu.

V bodu 5 vláda poukazuje na skutečnost, že se připravuje komplexní právní úprava týkající se válečných veteránů. Ze stanoviska vlády je ale zřejmé, že ani připravovaná úprava nepřinese status veterána dalším účastníkům českého květnového povstání v roce 1945, jak je navrhováno v projednávaném sněmovním tisku 704. Neřeší to ani nedávno projednávaný senátní návrh, sněmovní tisk 718, kterým se navrhuje zákon o Českém národním povstání a mění zákon č. 245 o státních svátcích.

Závěrem chci, inspirován vládou, zmínit historické posouzení problematiky. V době druhé světové války náš domácí a zahraniční odboj bojoval za samostatnost a znovuobnovení Československa, za samotnou existenci českého národa. Odbojáři včetně účastníků Českého květnového povstání bojovali a umírali bez ohledu na své společenské postavení, politické přesvědčení, víru i národnost. Toto poučení z historie bychom si měli vzít při projednávání tohoto návrhu zákona.

Děkuji všem, kteří bez ohledu na politickou příslušnost navrhovatelů zákon podpoří. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu poslanci Šenfeldovi. Registruji faktickou poznámku pana... Aha, tak to je řádná přihláška. Dobře, pane poslanče, máte slovo. Pan poslanec Paroubek.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Dámy a pánové, já jsem trochu překvapen pozicí vlády v této záležitosti, protože politizovat - podle mého názoru to nic jiného není - tenhle návrh je podle mě nepříliš moudré. Výmluva, že vláda připravuje kompletní právní řešení - ono jestli za rok a čtvrt tady budou volby, tak všichni, kdo už trošku známe legislativní proces, tak víme, že poslední návrhy, pokud mají mít nějakou šanci, aby prošly touto Sněmovnou, by měly přijít někdy v září, nejpozději začátkem října do této Sněmovny. Takže pokud nebude toto komplexní řešení, a upřímně řečeno, já myslím, že vláda bude mít jiné starosti, tak tady prostě řešení žádné nebude a on se jaksi ten problém vyřeší za pár let sám, protože už dnes, jak jsem se díval do důvodové zprávy k tomuto i k tomu senátnímu návrhu, se jedná jenom o pár desítek osob, kterých se to může týkat. A jsou to lidé, kteří bojovali za svobodu tohoto národa, byť v posledních dnech války, myslím si, že s nasazením vlastního života. Koneckonců zájem české veřejnosti o tuto problematiku se v posledních týdnech zvýšil v souvislosti s diskusí o dekretech prezidenta republiky a o roli prezidenta Beneše v československých dějinách. Myslím si, že to byl jeden z faktorů, který významným způsobem zasáhl do politiky v těch posledních dnech, takže ta, řekl bych, lhostejnost vlády a bohorovnost vlády k tomuto mě trošku zarazila. Já si myslím, že v této věci bychom ty věci neměli politizovat.

Sama paní poslankyně, která je zpravodajkou k tomuto návrhu, řekla, že jí je to sympatické. Mně je to velmi sympatické. A upřímně, ty náklady, které budou z hlediska státu, jsou, jak tady zdůvodnil pan poslanec Šenfeld jako předkladatel návrhu, titěrné. Opravdu titěrné.

Takže já vidím jako ostudné, pokud bychom nepustili tenhle návrh alespoň do druhého čtení, protože jestli tam jsou nějaké drobné nedostatky, tak vzhledem k tomu, že je to poslanecký návrh, domnívám se, že ty věci se dají vyčistit. Chtěl bych říci, že řešíme problém několika desítek lidí 68 let poté, co řekněme tyto věci proběhly, a myslím, že bychom měli projevit základní slušnost a pustit tenhle návrh do dalšího kola. Myslím si, že i vláda v této věci by nemusela být tak striktní jako obvykle v případech jiných, politických, vysloveně politických návrhů opozičních poslanců bývá, kde to do určité míry z politické logiky chápu, byť s tím nesouhlasím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu poslanci Paroubkovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Ohlídal. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, mě také jako pana poslance Paroubka překvapilo postavení a postoj vlády k této záležitosti. Zde vidím v nesouhlasu této vlády a ve zdůvodnění dva takové zástupné argumenty. O jednom se zmiňoval poslanec Paroubek. Já bych chtěl přidat ještě jiný. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP