(11.00 hodin)
(pokračuje Krupka)

Možná další pohled souvisí s tím, když se používá slovo vyvlastňování a velice často je tady zaměňováno za lidi, kteří bydlí na místech, kde se těží nerosty, nebo mohou těžit, že jsou to lobbisté. Já vám mohu říct, že konkrétně například v Karviné na základě toho, a musím bohužel říci směrem k levici a k sociální demokracii, že to byl jejich primátor, který odsouhlasil těžbu v určité části města, se zvedla vlna odporu a je tam dneska asi 4 500 petentů, kteří se podepisují proti této těžbě. A mimo jiné je tam podnikatelská zóna, na kterou stát prostřednictvím CzechInvestu přivedl zahraniční firmy, které podnikají, dávají práci zhruba 2 000 zaměstnancům, a pod touto zónou se má nově začít těžit uhlí. Samozřejmě tyto firmy jsou značně rozladěny - mluvil jsem i s ambasadory těchto firem - a může dojít k tomu, že se bude stát zodpovídat, v konečné fázi by bohužel ta situace mohla nastat, v mezinárodní arbitráži, že nebyl schopen ochránit zahraniční investice. I tak může vypadat snaha těžit uhlí.

Abych to uzavřel. Prosím, abyste nikdo z vás nevnímali, že tady jsou lobbisté, kteří bojují za to, aby se nemohlo těžit. Je to trošku rozdíl proti liniovým stavbám, u kterých byly nastaveny jednoznačné parametry, myslím si, že o této věci se tady zmiňoval pan ministr, kde ve veřejném zájmu se budují liniové stavby. A myslím si, že ta situace je poněkud jiná než pro případ, když někdo bude chtít lokálně těžit písek, protože i to je nerost, a bude ten písek nějakým způsobem používat a při té příležitosti by chtěl vyvlastnit třeba půlku vesnice, která s tím nebude souhlasit.

Proto bych byl velice rád, kdyby tato novela zákona v této podobě mohla projít a vytvořila prostor, aby naprosto demokraticky a koncepčně mohla být připravena novela velká, o které se tady zmínil pan ministr. Děkuji. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Je tady žádost o technickou poznámku - pan poslanec Klučka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji vám, pane předsedající. O to právě jde. Co je to za prostor pro přípravu velké novely zákona. Pan kolega Krupka, prostřednictvím pana předsedajícího, tady hovořil o věcech, které jednoznačně budou muset být součástí velké novely horního zákona. Kdyby už dneska v malé novele byly a kdyby se tyhle ty problémy, jako je rozhodování privátních firem při těžbě, jako je způsob těžby surovin, řešily, tak tady nevystupujeme. On je neřeší. Oni pouze a jenom říkají, že se nebude vyvlastňovat. Toto je ten problém, dámy a pánové. Prosím, abychom ho stejně chápali. (Potlesk z řad ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: To byla faktická poznámka. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Jan Kubata. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Jan Kubata: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, jeden kolega zde u mikrofonu stále opakuje, že je ve Sněmovně krátce, že se stále učí. Já to využiji. Chtěl jsem se se svou přihláškou dostat rychle ke slovu a dostal jsem se jako poslední, protože jsem ji dal předsedajícímu. Příště se poučím a dám ji tam, kam ji dát mám.

Nicméně mi dovolte, abych využil toho, že jsem poslední, a zareagoval na pár vystoupení svých předřečníků, a to především poslanců z Ústeckého kraje z levé části spektra naší ctěné Sněmovny, protože i já jsem poslanec z Ústeckého kraje. A stejně jako mým kolegům mi leží na srdci zájem dlouhodobého udržitelného rozvoje našeho kraje, a to ve všech jeho segmentech v rámci kvality životního prostředí, kvality života, výše zaměstnanosti. Ta je neodmyslitelně spjatá s těžbou, s povrchovými doly, s neustálým bojem o zaměstnání, ale také s neustálým bojem o zdraví dětí žijících v daném prostoru, o přestěhovávání desítek tisíc lidí z Mostu někam, kam nikdy nechtěli. Tyto historické jizvy na našem kraji leží stále.

Musím říci, že nechci příliš komentovat tuto malou novelu horního zákona, ale chtěl bych požádat, abychom se tady nestrašili. Abychom se nestrašili tím, že ve chvíli, kdy tato novela malého zákona bude přijata, najednou se přestane těžit. Abychom se nestrašili tím, že přijdeme najednou o desítky tisíc pracovních míst. Pro mě je absolutní zárukou, když mi předseda vlády a ministr průmyslu a obchodu jasně deklarují a předloží věcný záměr velké novely horního zákona, ke kterému tato vláda, tato vládní koalice našla odvahu po 25 letech, kdy tento zákon, komunistický zákon, bezohledný zákon byl schválen, přijat. Jeho věcný záměr jasně ukazuje, že to je věc, na které se shodneme jak na levé, tak na pravé straně spektra. Já jsem byl přítomen tiskové konferenci ministra průmyslu a obchodu, já ty garance beru velmi vážně. Pro mě je důležité, aby velká novela horního zákona byla přijata do konce funkčního období této vlády. Pevně věřím a jsem přesvědčen, že podané ruce, které tady byly - pane předsedo hospodářského výboru Urbane - jsou platné. Já jsem o tom stoprocentně přesvědčen. Děkuji za ně, ale jsem připraven být kdykoli ministru průmyslu a obchodu nápomocen. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Dalším přihlášeným z místa do rozpravy je pan poslanec Krátký. Ale předtím pan poslanec Paroubek s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl vaším prostřednictvím reagovat na svého předřečníka. Já jsem neslyšel ani v jednom z vystoupení, která tady byla řekněme opačně názorově laděná, nežli bylo vystoupení pana poslance Kubaty, že by tady bylo nějaké strašení tím, že přestaneme těžit. To určitě ne. Ale to, že od Nového roku již těžařské společnosti v Ústeckém kraji začnou propouštět, to je fakt. To je realita. A že tam vysoká nezaměstnanost už je teď, to je realita. A že v tom okrese, o kterém jsem hovořil, kterého se to perspektivně za pět sedm let bude týkat, je dnes fakticky nějakých 20 % nezaměstnaných, to je realita. A chtěl bych říci, že od věcného záměru přes paragrafované znění a ke schválení je dlouhá, dlouhá cesta, kterou už tato vláda není schopna ujít.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Další přihlášený do rozpravy je pan kolega Krátký. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Krátký: Dobré dopoledne. Děkuji za slovo. Já si dovolím citovat z Listiny základních práv a svobod článek 11:

Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje.

Za druhé. Zákon stanoví, který majetek nezbytný k zabezpečování potřeb celé společnosti, rozvoje národního hospodářství a veřejného zájmu smí být jen ve vlastnictví státu, obce nebo určených právnických osob; zákon může také stanovit, že určité věci mohou být pouze ve vlastnictví občanů nebo právnických osob se sídlem v České a Slovenské Federativní Republice.

Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.

Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.

Daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona.

Dovolím si přihlásit se dopředu k tomu, že podpořím původní znění zákona, jak byl navržen, z pohledu vlastníka pozemku, který na svých pozemcích má skoro všechna zařízení, která ze zákona získala právo omezit mé vlastnické právo. Zkušenosti s těmito firmami, které toto právo získaly, je tak strašná, že snad ani horší nemůže být! Až se tyto firmy, které ze zákona si dovolí narušit toto základní právo vlastnit majetek, tak se budu bavit o tom, že je budu podporovat. Ale toto jejich chování se nedá srovnat vůbec s ničím. S nějakým důstojným chováním k vlastníkovi už vůbec ne! ***
Přihlásit/registrovat se do ISP