(Jednání pokračovalo v 18.27 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Kolegyně a kolegové, dostávám zprávu, že můžeme zkusit pokračovat. Snad už bude restartované hlasovací zařízení funkční. Budeme pokračovat dalším bodem, kterým je

10.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované
prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování
a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 780/ - druhé čtení

Vidím, že pan ministr životního prostředí Tomáš Chalupa, který je zástupcem předkladatele, tady není. O slovo se hlásí pan místopředseda výboru pro životní prostředí, pan kolega Mencl.

 

Poslanec Václav Mencl: Já se omlouvám, musím opravit - nejsem místopředseda, ale jsem členem.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Omlouvám se, pane kolego.

 

Poslanec Václav Mencl: Omlouvám se já, že to musím sdělit.

Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás za výbor pro životní prostředí požádal o přerušení projednávání tohoto bodu, protože výbor pro životní prostředí ještě tuto materii nedoprojednal, přerušil projednávání a bude se doprojednávat, doufejme, že tento týden ukončí projednávání. Takže mi dovolte, abych vás požádal o přerušení do doby, kdy výbor projedná tento zákon. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Takže můžeme konstatovat, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí. Jeho usnesení nebylo doručeno a je tady návrh pana poslance Mencla o přerušení do doby předložení usnesení k projednání výboru. Rozumím tomu správně, pane poslanče? O tomto návrhu necháme hlasovat.

 

Budeme hlasovat o přerušení projednávání tohoto bodu do doby doručení usnesení o projednání ve výboru pro životní prostředí.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 47. Přihlášeno 109, pro 103, proti 1. Tento návrh byl přijat, a proto tím končíme projednávání tohoto bodu.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je

13.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb.,
o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně
některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 603/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede paní ministryně kultury Alena Hanáková. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně kultury ČR Alena Hanáková Vážený pane předsedající, milé kolegyně poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych jenom ve stručnosti odůvodnila vládní návrh novely tiskového zákona, jejímž cílem je zajistit posílení požadované plurality názorů jednotlivých členů zastupitelstva příslušného územního samosprávného celku v tzv. radničních periodikách. Možná jen velmi zkrátím, že za tímto účelem se zcela nově vymezuje pojem periodický tisk územního samosprávného celku. Vydavateli se pak v zájmu zprostředkování objektivních a vyvážených informací o územním samosprávném celku stanoví povinnost poskytnout přiměřený prostor pro příspěvky všech členů zastupitelstva daného územního samosprávného celku, čímž dochází jednak k posílení práv opozice a jednak také k posílení objektivní informovanosti občanů územních samosprávných celků.

Tento návrh zákona byl projednán ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, který jej doporučil schválit ve znění pozměňovacího návrhu. Ráda bych při této příležitosti ocenila velmi konstruktivní přístup kolegů poslanců z tohoto výboru a za předkladatele mohu uvést, že s tímto pozměňovacím návrhem, který se týkal posunutí termínu účinnosti, souhlasím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, paní ministryně. Návrh byl v prvním čtení přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 603/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan kolega Zdeněk Bezecný. Prosím, pane kolego. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP