(17.30 hodin)
(pokračuje Paroubek)

Obecně bych chtěl říci, že řešení pravomocí obecní policie je právně komplikované, já to uznávám. Předkládaný návrh se snaží zpřesňovat pravomoci a postupy obcí a měst při zřizování obecní policie. Pravomoci Ministerstva vnitra a pravomoci strážníků obecní policie, výjimečné pravomoci, které zákon uděluje starostovi nebo jím pověřenému zástupci a strážníkům obecní policie v oblasti omezení svobody, ve vstupu do soukromých prostor, při seznamování se s osobními údaji, zejména pak při použití zbraně a stanovení odpovědnosti obce vůči Policii České republiky - to vše je velmi nejasné. V celém zákoně, v celém tom návrhu není specifikována jediná osobní odpovědnost a sankce za porušení tohoto zákona, což může obecně vést ke zneužívání pravomocí veřejného činitele.

Závažným problémem, který je v zákoně neuvedený a platný již z dřívější doby, je nošení a používání služebních střelných zbraní, které nejsou nijak specifikovány. Zákonodárce, to znamená my bychom měli doplnit upřesnění typu zbraní, které může obecní policie používat, aby se z obecní policie nestávali kovbojové nebo také specificky vyzbrojované sbory s nepřiměřeně výkonnými zbraněmi. Přiznám se, že když občas navštěvuji některé obce, tak až komicky působí zejména drobnější příslušnice obecní policie, které mají nepřiměřeně velké zbraně, které jim visí na opasku jako kdysi pistolníkům z Divokého západu jejich Smith & Wesson, přestože vykonávají úřední službu v budově, kde není, předpokládám, zas tak často příležitost, zaplať pánbůh, k použití takové zbraně.

V návrhu novely není opět vyřešen nekoordinovaný postup k obecním policiím z pohledu kraje, který je v zákoně zcela pominut, přestože v rámci integrovaného záchranného systému je se složkami obecní policie počítáno jako s partnerem. Zákonodárce by měl, aspoň podle mého názoru, v zákoně podřídit odborný dozor provozování obecní policie v obci na území kraje pod příslušný krajský úřad nebo krajské ředitelství Policie České republiky, včetně potvrzení jmenování řídících pracovníků obecní policie, čímž by se omezila možnost zneužívání pravomocí starosty - řekněme si otevřeně, že řada starostů nemusí být odborně na výši právě v této oblasti, rozumějí jiným oblastem - nebo bezpečnostní rady obce a zastupitelstva dané tímto zákonem. Také by to pomohlo při řešení problematiky integrovaného záchranného sboru kraje.

Přes všechna sdělení, přes všechny sdělené výhrady, které jsem tady učinil - a ještě je řada těch, které jsem neučinil - v prvém čtení podpořím novelu tohoto zákona a její posunutí do dalšího čtení, aby se mohlo racionálně přistoupit k diskusi o potřebách obcí, aby nedocházelo ke zneužívání obecní policie, a také pomoci na úrovni kraje koordinovat integrovaný záchranný systém.

Dámy a pánové, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. A teď bych požádal pana poslance Daniela Korteho, který je další přihlášený do rozpravy.

 

Poslanec Daniel Korte: Pane předsedající, dámy a pánové, já musím nesouhlasit se slovy pana zpravodaje, že tato novela zákona 553/1991 Sb., o obecní policii, je pouhou technicistní novelou, byť připouštím, že něco málo v ní pozitivního je. Mnoho toho není. Je to zejména v té oblasti, která vysvětluje pojmy, zpřesňuje definice, popř. dává tento zákon do souladu s legislativním vývojem, tj. se zákony již platnými, např. se zákonem o české policii. Potud dobře.

Naprosto ale nemohu souhlasit s tím, že tato novela nenavyšuje oprávnění a pravomoci obecní policie, byť by to bylo napsáno tisíckrát v důvodové zprávě, byť by to pan zpravodaj tisíckrát zdůrazňoval. Není tomu tak. Naopak, to navyšování pravomocí je velmi masivní a často formulované tak vágně, že připouští značnou libovůli v jejich výkladu a to jest zneužití.

Dámy a pánové, např. čteme-li tam, že obecní policie se podílí na prevenci sociálně patologických jevů v obci - kdo to určí, co je sociálně patologický jev v obci? Osvícený starosta? Či neosvícený, možná osvícený strážník? A co to vůbec je? Přece pamatujeme doby, a myslím, že jsou zde mnozí, kteří si je pamatují, že sociálně patologickým jevem bylo nevyvěšovat fangle na 1. máje.

Já se domnívám, že obecní policie by neměla mít rozšiřovány pravomoci, jimiž může zakázat komukoli vstup kamkoli. To je, přeloženo do českého jazyka, vzít ho za ucho a vykopat za hranice obce na pole. Nedomnívám se, že obecní policie by měla mít pravomoc kdykoli komukoli cokoli sebrat, kdykoli kohokoli přinutit k dechové zkoušce, a dokonce ho popohnat na krev. Nemyslím si, že obecní policie má mít pravomoc kdykoli vstupovat do provozovny, a to i po pracovní době, a to i do její neveřejné části. Obecní policie by neměla suplovat dopravní policii, číhat za bukem, zastavovat a kontrolovat auta a sprintem nasazovat botičky, když nějaký nebožák zastaví v parkovací zóně, aby si skočil do trafiky pro cigarety. Dámy a pánové, městský strážník má šlapat chodník s píšťalkou v ruce, a ne se prohánět v hummerech a vznášedlech po městě!

Je to ovšem vládní návrh, a já jsem proto se skřípajícími zuby a s vědomím, že si tu pracku vzteky uhryžu, až ji budu zdvihat, doporučil kolegům v poslaneckém klubu TOP 09 a Starostové propustit ji dále. Nicméně zde prohlašuji, že moje další podpora této normě je podmíněna tím, že dojde zásadního hlubokého přepracování ve výboru. Já jsem konzervativec, a proto nepřekvapí, jestliže prohlásím, že individuální svobodu pokládám za jednu z nejvyšších hodnot, které vytvořila naše euroatlantická civilizace. Mám za svou povinnost tuto svobodu chránit, rozšiřovat a bránit jejímu umenšování. A dámy a pánové, já nezdvihnu ruku pro zákon, který otevírá cestu k obecně policejnímu státu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Paní poslankyně Bebarová-Rujbrová je další. Prosím.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Děkuji. Já omezím své připomínky o ty, které už v otevřené rozpravě ze strany předřečníků zazněly, ale ráda bych zdůraznila jeden úhel pohledu na předloženou novelu zákona, který pokládám za poměrně důležitý.

Proklamovaným cílem předloženého návrhu zákona je údajně odstranit ze současného znění nedostatky a nejasnosti, které strážníkům mnohdy komplikují jejich práci. V žádném případě prý nejde o posilování kompetencí městských a obecních policií na úkor Policie České republiky. Ovšem jak z analýzy, tak i z celkové koncepce zákona je patrný spíše opak. Zdá se, že nářky policie, kterou zasáhly vládní škrty, chce Ministerstvo vnitra vyřešit šalamounsky tak, že rozšíří pravomoci strážníků, kteří by tak mohli zaskakovat za policisty státní. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP