(17.10 hodin)
(pokračuje Kubice)

Cílem navrhované právní úpravy je náprava analýzou zjištěných nedostatků stávajícího znění zákona o obecní policii a předpisů souvisejících. V této souvislosti je nutno zdůraznit, že zmíněné nedostatky nejsou zásadní, tj. koncepční povahy. Proto návrh zákona obsahuje zejména upřesnění, případně dílčí rozšíření rozsahu některých stávajících oprávnění obecní policie s ohledem na nutnost efektivního zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku; bližší vymezení postavení strážníka včetně zpřesnění a zpřísnění specifických podmínek vzniku, trvání a zániku pracovního poměru strážníka, a to nad základní rámec upravený zákoníkem práce, včetně stanovení zásady, že strážník může pracovat v pracovním poměru strážníka pouze pro jednu obec; posílení možnosti spolupráce obcí v oblasti zajišťování veřejného pořádku formou vzájemného uzavírání veřejnoprávních smluv, jakož i součinnosti obcí s Policií ČR, a to jak formou zřízení bezpečnostní komise, tak posílením využití stávajícího institutu tzv. koordinačních dohod; jednoznačné vymezení okruhu přestupků, které je strážník obecní policie podle zákona o přestupcích oprávněn projednávat v blokovém řízení. Návrh zákona dále přináší změny těch ustanovení zákona o obecní policii, která v aplikační praxi způsobují výkladové nejasnosti a problémy.

Předložený návrh plně respektuje působnost obcí v oblasti zřizování a stanovování konkrétních úkolů obecních policií, avšak tyto úkoly musí být zásadně v mezích zákona o obecní policii.

Bude-li vládní návrh zákona schválen, lze do budoucna reálně očekávat tyto přínosy:

Služba obecní policie bude občanovi dostupnější. Při aplikaci stávající právní úpravy na úseku ochrany bezpečnosti a veřejného pořádku dochází mnohdy k nepříjemným situacím. Stává se, že i přesto, že se strážník nachází na místě, kde dochází k protiprávnímu jednání, nebo v jeho těsné blízkosti, nemůže zasáhnout, zakročit, provést určitý potřebný úkon nebo poskytnout pomoc, neboť mu to dosavadní právní úprava neumožňuje. Musí na místo povolat Policii ČR, která oprávnění k zákroku má. Proto návrhem dochází k určitému narovnání mezi oprávněními obecní policie a Policie ČR. Jedná se například o rozsah oprávnění, zákaz vstupu na určitá místa, důsledné plnění kontrolní pravomoci svěřené obecní policii nebo Policii ČR tabákovým zákonem a zákonem o loteriích, prostřednictvím nové úpravy oprávnění ke vstupu do živnostenských provozoven, heren a kasin. Možnost předvedení osoby na útvar Policie ČR i mimo území obce, která zřídila obecní policii, na nejbližší útvar Policie ČR.

Za druhé. Důvěryhodnost obecních policií jako ochránců bezpečnosti osob a majetku bude posílena. Podle předloženého návrhu dojde ke zpřísnění podmínek bezúhonnosti a spolehlivosti - v zásadě jsou bezúhonnost a spolehlivost dokonce na vyšší úrovni, než je tomu v případě příslušníků bezpečnostních sborů - zavedením nové povinnosti periodického opakování výcviku strážníků v používání donucovacích prostředků a zpřísnění podmínek pro převedení strážníka na jinou práci v případě zjištění jeho protiprávního jednání.

Za třetí. Zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Výkon přenesené působnosti a činnosti obecní policie bude pro obce efektivnější, neboť obce, které zřídily obecní policie, si budou moci vzájemně poskytnout strážníky za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v případě konání určitých sportovních, společenských a kulturních podniků. Dosud to bylo možné pouze v případě vzniku některých krizových stavů. Zavádí se možnost vyřešit určitý okruh přestupků. Jedná se o skutkové podstaty přestupků, které je obecní policie oprávněna řešit v blokovém řízení, u nichž je zřejmé, že konkrétní pachatel nebude odhalen, již na úrovni strážníka, který o věci provede toliko úřední záznam a již ji dále nepostoupí správnímu orgánu. Správní řízení bude v určitých případech oprávněn za obecní policii vést obecní úřad policie. V neposlední řadě dojde k prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti strážníka ze tří na pět let, což bude mít pro obec pozitivní ekonomický dopad.

Záměrem předkladatele není v žádném případě rozšířit pravomoci obecní policie, ale zpřesnění stávající právní úpravy za účelem umožnění efektivnějšího využití obecní policie a jejích pravomocí obcí. Návrh zákona nemá negativní dopad na státní rozpočet ani na rozpočty obcí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. A teď potom, co zaznělo úvodní slovo ministra, dám slovo poslanci Zdeňku Boháčovi jako zpravodaji. Prosím, aby uvedl...

 

Poslanec Zdeněk Boháč: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi doplnit úvodní slovo pana ministra k této jednoduché, z mého pohledu opravdu velice jednoduché, legislativně technické novelce zákona o obecní polici. Čím končil pan ministr, tedy tím, že nejde v této novele o navýšení kompetencí, znovu opakuji, skutečně nejde o navýšení kompetencí obecních policií, ale o zpřesnění některých momentů pro činnost strážníků obecních a městských policií. Je to v podstatě výsledek dvacetiletého vývoje existence obecních a městských policií v rámci ČR.

K tomuto tématu v rámci podvýboru pro obecní policii a soukromé bezpečnostní služby byl uspořádán seminář na toto téma, který se těšil hojné účasti kolegů poslanců zabývajících se touto problematikou. Jsem velice rád, že stěžejní body této novely byly prodiskutovány, že tedy bylo souznění napříč politickým spektrem, kromě několika nepatrných nuancí, což určitě dokážeme zvládnout v rámci druhého čtení. Ještě se tedy dobrat toho společného souznění, které očekávám... (Vtipné poznámky od skupiny poslanců.)

Jsem rád, že tedy všichni kolegové mě poslouchají a jsou tedy zajedno v tom, co říkám v rámci této jednoduché legislativně technické novelky (s úsměvem), kterou doporučuji propustit do druhého čtení a přikázat výboru pro bezpečnost.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. (O slovo se hlásí posl. Stanjura.) Pane poslanče, v rámci toho souznění zřejmě chcete něco do rozpravy. Dobře, ale já tady mám jiné, pane poslanče, přihlášené! Vy chcete ještě před nimi? (Ano.) Prosím, tak vám dávám slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, když se kdysi zakládala obecní policie, nebyl jsem u toho, ale jako mnozí z vás během působení na radnicích jsem měl na starosti městskou či obecní policii. Trend je jednoznačný: neustále se zvyšují pravomoci obecní policie. I tento návrh jde tímto směrem a já jsem přesvědčen, že to není dobře. Myslím si, že se má městská policie vrátit k tomu, k čemu byla zřízena, to znamená k udržování veřejného pořádku. A požádám kolegy, kteří to budou v bezpečnostním výboru projednávat podrobně, aby se zamysleli nad tím, zda nepřišel čas odebrat městské policii kompetence v oblasti dopravy, například, nebo v oblasti povolování vstupu do provozoven apod.

A abych deklaroval někdy dobré úmysly předkladatele, které jsou pak přetaveny v poměrně absurdní paragrafy, tak mi dovolte, abych z toho tisku odcitoval. Součástí toho tisku je předpokládané novelizované znění celého zákona o policii a já bych chtěl všem na mikrofon přečíst citace z § 19, který se jmenuje použití psa. Odstavec dva zní takto - a je to návrh na novelu: "Strážník, který při plnění úkolů používá psa, musí znát povely a pokyny směřující k ovládání psa. Pes, kterého strážník k plnění úkolů používá, musí být ovladatelný. Způsobilost strážníka k používání psa a způsobilost psa k použití podle odstavce 1 musí být ověřena policií."
Přihlásit/registrovat se do ISP