(17.00 hodin)
(pokračuje Seďa)

Teď by měli zbystřit zejména pravicoví poslanci, protože návrh zákona posiluje roli zpravodajských služeb v tom, že pokud na základě stanoviska Policie České republiky nebo zpravodajských služeb dojde k zamítnutí žádosti, pak takovéto rozhodnutí nemá být přezkoumatelné soudem.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, chci se zeptat pana ministra, zda řízení o udělení státního občanství je jediným řízením, kde se ve spise může pracovat s utajovanými informacemi, a proč není v jiných řízeních obdobná úprava. A pokud je žadatel nebezpečný pro bezpečnost státu, proč Ministerstvo vnitra nezahájí řízení o zrušení povolení k trvalému pobytu. Pak by žadatel přestal splňovat podmínku pro občanství a navíc by musel naši zemi opustit. Mně se spíše zdá, že uvedené ustanovení vyvolává podezření z netransparentnosti a získání nátlakového prostředku na cizince, a nikoliv ochranu bezpečnosti státu.

Druhou oblastí je zhoršení postavení dětí z některých smíšených rodin, jak tady o tom hovořil kolega Tejc, u nichž má být po narození dělán test DNA na otcovství, zejména ustanovení § 7 odst. 2 zavádějící povinnost genetické zkoušky v případě, že matkou dítěte je cizinka ze třetích zemí a otcem občan České republiky. Je to znevýhodnění dětí narozených mimo manželství a zároveň diskriminace otce. Navrhovaná úprava je dle názoru odborníků v rozporu s Úmluvou o právech dítěte i v rozporu se zákonem o rodině. Těch problémů je daleko více, např. úprava neřeší případ úmrtí otce či případy, kdy partneři žijí v zahraničí a nebudou mít přístup k certifikované laboratoři.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, třetí oblastí je zrušení opatření řešících rozpad tehdejší federace. Každý z nás, zejména my ze slovenského pohraničí, jsme řešili řadu problémů v souvislosti s vydáváním občanství, a to občanství Slováků i Čechů, kteří během společného státu odešli na Slovensko. Novela totiž ruší opatření řešící rozpad federace, ač řada případů z té doby není stále vyřešena. Prostě ruší se politický závazek, že rozpad společného státu nebude občanům na újmu.

Přes všechny tyto výhrady podporuji propuštění novely zákona k projednání do výboru. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců sociální demokracie.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Poprosím pana poslance Víta Bártu, který je další přihlášený, o slovo. Prosím.

 

Poslanec Vít Bárta: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já musím říci, že předkládaná novela je bezesporu novelou, u které je správné, že je zde v Poslanecké sněmovně. Dovolte mi však v rámci prvního čtení upozornit na rozměr, který tady v rámci krátké debaty prozatím nezazněl a který si v rámci druhého čtení dovolím rozšířit o konkrétní návrh. Než tak nicméně učiním, dovolte mi v rámci prvního čtení krátký komentář k onomu novému pohledu.

Onen pohled není novým pohledem pro řadu zemí, jako je kupř. řada zemí na východ od České republiky, ale ani na západ, mluvím o zemích Evropské unie. Ten pohled je udělování státních občanství na principu ekonomických zájmů státu.

V § 16 se hovoří o tom, že státní občanství, toto vysoké privilegium, které může stát dát, je možné udělit kupř. s přihlédnutím k vědeckému, vzdělanostnímu, kulturnímu nebo sportovnímu zájmu České republiky. Dovolte mi říci, že můj návrh a onen pohled se dotýká rozměru ekonomického. Je řada zemí, které dávají státní občanství proto, že konkrétní podnikatelé ze zahraničí přinesou do těchto států kapitál, přinesou nové pracovní příležitosti, přinesou tolik potřebné know-how, které šikovné ruce v onom konkrétním státě mohou využít pro právě již mnou jmenovaná citovaná nová pracovní místa.

Proto mi dovolte vám v tomto směru navrhnout a připomenout, abyste v rámci druhého čtení podpořili návrh Věcí veřejných na to, aby v momentu, kdy bude žádat o občanství člověk žijící s trvalým pobytem již delší dobu na území České republiky a bude přinášet pro státní pokladnu větší daňový přínos a bude zaměstnávat větší množství osob, tak aby tyto parametry byly vzaty v potaz z hlediska státního občanství. Více při druhém čtení a děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. A tím jsme vyčerpali přihlášené řečníky do obecné rozpravy. Už nevidím nikoho dalšího, takže zřejmě obecnou rozpravu můžeme ukončit. Nevím, jestli ještě navrhovatel nebo zpravodaj budou chtít něco sdělit. Ano, tak požádám pana poslance Tejce jako zpravodaje.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Já bych si dovolil jen zopakovat návrh, který zazněl, a to je, aby tento návrh zákona byl přikázán jak výboru pro bezpečnost, tak ústavněprávnímu výboru Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Oběma výborům. Tedy jediný návrh, který bychom ještě měli hlasovat v rámci přikázání. Takže pokud nic jiného, budeme hlasovat jenom tyto návrhy k přikázání. Organizační výbor navrhl dát to k projednání výboru pro bezpečnost a zazněl tady také návrh pana poslance Tejce, aby to dostal také ústavněprávní výbor. Já se ptám, jestli ještě někdo navrhuje nějaký další výbor, který by se tím měl zabývat. Pokud už nikdo žádný další výbor nenavrhuje, budeme hlasovat výbory tak, jak šly po sobě.

 

Nejdřív je, že organizační výbor navrhl přikázat k projednání výboru pro bezpečnost.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přikázat výboru pro bezpečnost, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 41, přihlášeno je 158, pro hlasovalo 135, proti nikdo. Bylo to přikázáno.

 

Druhý návrh byl, abychom tento návrh přikázali také výboru ústavněprávnímu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro ústavněprávní výbor, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 42, přihlášeno je 159, pro hlasovalo 125, proti 9. I toto přikázání bylo schváleno.

 

Tím pádem jsme to přikázali dvěma výborům a je to vše, co jsme v prvním čtení mohli učinit. Děkuji za předložení a ukončuji projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem je

72.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 776/ - prvé čtení

Opět z pověření vlády by uvedl tento návrh pan ministr vnitra Jan Kubice.

 

Ministr vnitra ČR Jan Kubice Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, který je předložen jako sněmovní tisk 776, byl projednán a schválen vládou České republiky usnesením číslo 604 ze dne 22. srpna 2012. Zpracování návrhu zákona předcházela analýza možného zefektivnění systému ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti na místní úrovni a vzájemného vztahu Policie České republiky a místních samospráv. Tento podrobný analytický materiál byl rovněž schválen vládou ČR dne 13. července 2011 jejím usnesením číslo 553. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP